Arbetsplaner 2021 - 2022

All undervisande och forskande personal har total arbetstid som omfattar 1 612 h per. På den här sidan hittar du information om arbetsplaner samt instruktioner för hur de ska utarbetas.

En kopia av arbetsplanen inlämnas till HR senast fredag 18 juni 2021. Arbetsplanernas skickas av HR vidare till rektor.

Anvisningar för arbetsplaner

Totalarbetstid ökar flexibiliteten och underlättar planering av arbetsfördelningen på institutionen. Var och en ska planera eget arbete inom timmarna och i samarbete med chefen årligen göra upp en arbetsplan. Prefekten ser till att arbetet fördelas jämnt så att arbetsplanerna för enhetens personal görs upp samtidigt med beaktande av den undervisning och övriga verksamhet institutionen har ansvar för.

Rektor har fastställt interna principer för beräkningsgrunden för allokering av tid för olika uppgifter

Observera att den totala arbetstiden samt begränsningen av kontaktimmar som nämns i inledningen av rektors beslut ändrat för läsåret 2020-2021 i enlighet med universitetens kollektivavtal 1.4.2020-31.3.2022 och gäller enligt vad som anges nedan (se Blankett för arbetsavtal).

För mer information om ifyllande av arbetsplan se instruktionerna nedan:

Blankett för arbetsplaner:

Blanketten för arbetsplaner år 2021 - 2022: 

Obs! Om väsentliga förändringar sker under läsåret utarbetas en ny korrigerad plan.

Observera rekommendationer för maximiantal kontaktundervisningstimmar:

  • Professorer 141 kontaktundervisningstimmar/ läsår
  • Undervisningsbetonade uppgifter 394 kontaktundervisningstimmar/ läsår om det i uppgifterna ingår forskning.
  • Doktorander: rekommenderat max. 5 % av den totala arbetstiden/ läsår

Prefekterna/ språkcentrets direktör skall godkänna arbetsplanerna innan läsåret börjat. Om ny personal anställs under läsåret uppgörs en arbetsplan för den nyanställda.

För arbete som sker utanför arbetsplanen uppgörs timläraravtal för den del som överstiger 1 612 h. Institutionen/språkcentret betalar en enkel timlön som fås genom att dividera den anställdas årslön med 1 600. Läraren får därmed ersättning enligt sin normala lönenivå för både kontaktundervisning samt för- och efterarbete.

För de lärare och forskare som inte har extern finansiering och själv för in sina timmar i Halli, för HR enheten in arbetstimmarna enligt arbetsplanen förutsatt att de fått en kopia.