Arbetsplaner

Inför varje läsår skall varje lärare utarbeta en personlig arbetsplan. Arbetsplanen behandlas tillsammans och godkänns av prefekten innan läsåret börjar. En elektronisk eller papperskopia inlämnas till HR senast inom september 2019.

Anvisningar för arbetsplaner

All undervisande och forskande personal har total arbetstid som omfattar 1 624 h per år (kollektivavtal för universitet).

Totalarbetstid ökar flexibiliteten och underlättar planering av arbetsfördelningen på institutionen. Var och en ska planera eget arbete inom timmarna och i samarbete med chefen årligen göra upp en arbetsplan. Prefekten ser till att arbetet fördelas jämnt så att arbetsplanerna för enhetens personal görs upp samtidigt med beaktande av den undervisning och övriga verksamhet institutionen har ansvar för.

Rektor har fastställt interna principer för beräkningsgrunden för allokering av tid för olika uppgifter

Hankens principer för total arbetstid, rektors beslut

För mer information se instruktionerna nedan:

Anvisningar för ifyllande av arbetsplan 2019

 

Blankett för arbetsplaner:

Blankett för arbetsplan 2019-2020

Obs! Om väsentliga förändringar sker under läsåret utarbetas en ny korrigerad plan.

Observera rekommendationer för maximiantal kontaktundervisningstimmar:

  • Professorer 142 kontaktundervisningstimmar/ läsår
  • Undervisningsbetonade uppgifter 396 kontaktundervisningstimmar/ läsår om det i uppgifterna ingår forskning.
  • Doktorander: rekommenderat max. 5 % av den totala arbetstiden/ läsår

Prefekterna/ språkcentrets direktör skall godkänna arbetsplanerna innan läsåret börjat. Om ny personal anställs under läsåret uppgörs en arbetsplan för den nyanställda.

För arbete som sker utanför arbetsplanen uppgörs timläraravtal för den del som överstiger 1 624 h. Institutionen/språkcentret betalat en enkel timlön som fås genom att dividera den anställdas årslön med 1 600. Läraren får därmed ersättning enligt sin normala lönenivå för både kontaktundervisning samt för- och efterarbete.

För de lärare och forskare som inte har extern finansiering och själv för in sina timmar i Halli, för HR enheten in arbetstimmarna enligt arbetsplanen förutsatt att de fått en kopia. För mera information om Halli, se Tidsallokeringssystemet Halli