Press releases

13.03.2019 Hanken student Frans Westerlund awarded this year's Anders Wall scholarship

This year’s Anders Wall scholarship is awarded to Hanken student Frans Westerlund. The scholarship of 125 000 SEK is the biggest one awarded to a student at Hanken. The award ceremony will take place later today at the concert house Musikaliska Akademien in Stockholm.

In addition to his studies at Hanken, Frans Westerlund is a co-founder and working for Nordic Sales Crew. They are specialized in direct marketing and the company has grown significantly during its first two years. Nordic Sales Crew has around 100 employees in five offices around Finland. For many staff member, this is their first job and the company vision is to create a leading sales academy. 

Westerlund has enormous potential and is a role model to other young entrepreneurs both at Hanken and nationally.

– It’s a great recognition of many years of hard work to be awarded this scholarship. Not only does it increase my credibility as an entrepreneur, but also gives me a good opportunity to widen my network, says Westerlund. I will use the scholarship to invest in the business and for my personal development, Westerlund continues.

The Anders Wall Foundation annually awards 2 MSEK in scholarships to young entrepreneurial talents in the fields of research, young entrepreneurship, international studies, and culture. The Anders Wall Foundation brings together a large group of young people interested in entrepreneurship and introduces them to the alumni network, Wallumni, that arranges regular meetings for its members.

More information:
Frans Westerlund
frans.westerlund@nordicsalescrew.com

13.03.2019 Hankenin opiskelijalle Frans Westerlundille Anders Wall -stipendi

Hankenin opiskelija Frans Westerlund on tämän vuoden Anders Wall -stipendin saaja. Anders Wall -stipendi on suuruudeltaan 125 000 SEK (noin 12 800 €) ja se on suurin Hankenin opiskelijan saama stipendi. Stipendi jaetaan illalla Musikaliska Akademien -konserttisalissa Tukholmassa.

Frans Westerlund on ollut mukana perustamassa Nordic Sales Crew -yrityksen, missä hän tekee täysipäiväisesti työtä opintojen ohella. Suoramarkkinointiin erikoistunut yritys on kasvanut merkittävästi kahtena ensimmäisenä toimintavuotena. Nordic Sales Crew:lla on noin 100 työntekijää viidessä eri toimipisteissä ympäri maata. Monelle yrityksen työntekijälle työsuhde on heidän ensimmäinen, ja yritys haluaa luoda johtavan myyntiakatemian.

Frans Westerlund on täynnä potentiaalia ja hän toimii esikuvana muille nuorille yrittäjille niin Hankenilla kuin kansallisella tasolla. 

– Stipendin saaminen on hieno tunnustus monen vuoden kovasta työnteosta. Tätä kautta saan sekä enemmän uskottavuutta yrittäjänä, että mahdollisuuden laajentaa verkostoani, sanoo Westerlund. Tulen investoimaan stipendin yritykseen edistääkseni sen toimintaa, sekä itseni kehittämiseen, jatkaa Westerlund.

Anders Wall -säätiö jakaa vuosittain runsaat 2 miljoonaa ruotsin kruunua stipendeinä ja opintoavustuksina yrittäjähenkisille nuorille tutkimukseen, yrittäjyyteen, kansainvälisiin opintoihin ja kulttuuriin. Anders Wall -säätiö tuo yhteen suuren joukon yrittäjähenkisiä nuoria Wallumni-verkostoksi, jonka jäsenet tapaavat säännöllisesti. 

Lisätietoja:
Frans Westerlund
frans.westerlund@nordicsalescrew.com
 

04.02.2019: Doctoral defence: New option pricing models with more efficient estimation of uncertainty

Financial modelling is the art of searching for the best quantitative solution to the problem. Since the stock market crash of October 1987, researchers and practitioners have been trying to model implied volatility for option pricing and hedging. Today, modelling implied volatility is still a non-trivial issue in derivative markets.

In her doctoral thesis Kun Huang investigates and develops efficient option pricing models which can be used in equity and interest rate derivative markets.

- An option pricing model which is popular in this option market may not be suitable for that option market. Practically, different option pricing models are used in different derivative markets. My thesis investigates option pricing models used in foreign exchange option, equity option and interest rate option markets, says Huang. 

Huang is the first to explore the efficiency of the Vanna Volga method, for pricing S&P 500 index options. The Vanna Volga method is widely used in foreign exchange option market, but doesn’t attract attention in other derivative markets.  The compelling results show its good performance for pricing equity index options.
 
-A well-behaved model for explaining volatility smile should consider the local, stochastic and jump features of volatility dynamics, and mix them in the right proportion, says Huang.

In her thesis Huang develops a hybrid model which combines the advantages of the stochastic volatility and local volatility models. The hybrid model produces more efficient estimation of the stochastic underlying asset price and its volatility. 

-Hagan’s asymptotic formula for implied volatility, which is built under the SABR process, has been the benchmark for pricing and hedging interest rate derivatives. Its weakness came to light in low and negative interest rate market. 

The new asymptotic formula, which is built under the SABR process as well, developed in Huang’s thesis can cope with the low and negative interest rate issue which is a feature of financial market now, says Huang.

Kun Huang will defend her doctoral thesis in Finance and Statistics entitled ‘Implied Volatility and Option Pricing Models’ on Friday 8 February 2019.

Place: Hanken School of Economics, Kirjastonkatu 16, Vaasa
Opponent and university: Professor Seppo Pynnönen, University of Vaasa
Custos: Kenneth Högholm

More information: 
Kun Huang
Email: kun.huang@hanken.fi
Mobile: +358 469 371 49

04.02.2019: Väitös: Uusi optiohinnoittelumalli arvioi tehokkaammin epävarmuutta

Mallintaminen on tapa etsiä paras määrällinen ratkaisu rahoituksen ongelmiin. Lokakuun 1987 osakemarkkinoiden romahduksen jälkeen tutkijat ja alan toimijat ovat yrittäneet mallintaa optiohinnoittelun ja hedgingin implisiittistä volatiliteettiä. Implisiittisen volatiliteetin mallintaminen on johdannaismarkkinoilla edelleenkin merkittävä asia.

Kun Huang tutkii ja kehittää väitöskirjassaan tehokkaita hinnoittelunmalleja, joita voidaan käyttää oman pääoman ja korkojen johdannaismarkkinoilla.

- Optiohinnoittelumalli, joka on suosittu yksillä optiomarkkinoilla, ei välttämättä sovellu toisiin optiomarkkinoihin. Erilaisilla johdannaismarkkinoilla käytetäänkin käytännöllisesti katsoen erilaisia optiohinnoittelumalleja. Väitöskirjani tutkii optiohinnoittelumalleja joita käytetään valuutta-, oman pääoman ja korko-optiomarkkinoilla, sanoo Huang.

Huang on ensimmäinen joka tutkii Vanna-Volga -menetelmän tehokkuutta S&P 500 -indeksioptioiden hinnoittelussa. Vanna-Volga -menetelmää käytetään laajasti valuuttaoptiomarkkinoilla, mutta se ei ole suosittu juuri muilla johdannaismarkkinoilla. Vahva näyttö kuitenkin osoittaa sen soveltuvan hyvin myös oman pääoman indeksioptioiden hinnoitteluun.

- Hyvin toimivassa, volatiliteetin hymyn selittävässä menetelmässä pitäisi ottaa huomioon volatiliteetin dynamiikan paikalliset, stokastiset ja äkilliset muuttujat ja sekoittaa niitä sopivassa suhteessa, sanoo Huang.

Väitöskirjassaan Huang kehittää hybridimallin, joka yhdistää stokastisen volatiliteetin ja paikallisen volatiliteetin mallien edut. Hybridimalli tuottaa tehokkaamman arvion stokastisen kohde-etuuden hinnasta ja sen volatiliteetistä. 

- SABR-prosessin alaisuudessa luodussa Haganin implisiittisen volatiliteetin asymptoottisesta kaavasta on tullut tärkeä tekijä korkojohdannaisten hinnoittelussa ja hedgingissä. Sen heikkous on tullut esiin matalien ja negatiivisten korkojen markkinoilla, sanoo Huang

Huangin väitöskirjassaan kehittämä uusi asymptoottinen kaava, joka sekin on luotu SABR-prosessin alaisuudessa, voi toimia myös matalien ja negatiivisten korkojen aikana, mikä tilanne nyt onkin rahoitusmarkkinoilla.

Kun Huang puolustaa rahoituksen tilastotieteen alaan kuuluvaa väitöskirjaansa ´Implied Volatility and Option Models´ perjantaina 8. helmikuuta 2019.

Paikka: Hanken Svenska handelshögskolan, Kirjastonkatu 16, Vaasa
Vastaväittelijä: Professori Seppo Pynnönen, Vaasan yliopisto
Kustos: Kenneth Högholm

Lisätietoja: Kun Huang
Sähköposti: kun.huang@hanken.fi
Puhelin: +358 469 371 493

22.01.2019: Hanken & SSE presents integration programme during WEF in Davos

During World Economic Forum (WEF) Business Lead will be showcased, and Hanken School of Economics Rector Karen Spens will participate in a panel debate, concerning impact investment at the annual Swedish lunch event. The event is a multi-sector forum to promote the values of innovation, equality and inclusive growth.

The award-winning Integration Program Business Lead is a hybrid initiative, that helps boost growth and increases Finland’s competitiveness from an international talent point of view, as well as increases diversity of organisations which is proved to make them perform better financially and helps bridge the sustainability gap in Finland. Business Lead, created and run by the Financial Times-ranked Hanken & SSE, combines education, mentorship and internship to fast-track unemployed academically educated refugees and immigrants into business life in Finland.

“Business Lead is a showcase of a private-public co-design, where companies and governmental institutions co-create fast-track impactful social innovation. We are very proud to showcase this during WEF”, says Marc Hinnenberg, CEO of Hanken & SSE Executive Education.

Business Lead is delivered in collaboration with Finnish governmental bodies and organisations as well as private and public companies. Business Lead is part of the largest European Integration Social Impact Bond (SIB) project.

The UN SDGs are a key agenda leading the transformation towards more sustainable practices in business and policy worldwide and the Business Lead initiative supports the realisation of several of the UN SDGs. Hanken School of Economics is one of the 38 universities in the world listed as PRME Champion. PRME works with furthering responsible management education and with projects related to furthering the UN SDGs.

“As a leading business school in Finland with social responsibility at the core of what we do, we are very happy to be part of this impactful talent boost initiative”, says Karen Spens, Rector for Hanken School of Economics.

Business Lead won the European Foundation for Management Development (EFMD) gold award in the Talent Development category at the EFMD Executive Development Conference in October 2018 in Lausanne, Switzerland.

Read more about the Integration Program Business Lead here and about the Swedish lunch in Davos here.

For more information

Marc Hinnenberg, CEO
Hanken & SSE Executive Education
marc.hinnenberg@hankensse.fi
+358 40 515 7710

22.01.2019: Hanken & SSE esittelee kotouttamisohjelman Maailman talousfoorumissa Davosissa

Maailman talousfoorumiin Davosissa osallistuu liikemaailman johtajia, merkittäviä poliitikkoja ja vaikuttajia. Kotouttamisohjelma Business Lead esitellään foorumin aikana, ja Hanken Svenska handelshögskolanin rehtori Karen Spens osallistuu paneelikeskusteluun jonka aiheena ovat vaikuttavuusinvestoinnit.

Palkittu kotouttamisohjelma Business Lead tehostaa kasvua, lisää kansainvälisten lahjakkuuksien työllistymisen myötä Suomen kilpailukykyä ja organisaatioiden monimuotoisuutta sekä kuroo umpeen kestävyysvajetta. Business Lead on Hanken & SSE:n kehittämä ja toteuttama, Financial Timesin korkealle arvostama hanke, joka yhdistää koulutusta, mentorointia sekä työharjoittelua ja nopeuttaa näin työttömien, akateemisesti koulutettujen pakolaisten ja maahanmuuttajien pääsyä liike-elämän palvelukseen Suomessa.

-Business Lead on esimerkki yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteistyöstä, josta on syntynyt merkittävä sosiaalinen innovaatio. Olemme ylpeitä voidessamme esitellä sen talousfoorumissa”, sanoo Marc Hinnenberg, Hanken & SSE Executive Educationin toimitusjohtaja.

Business Lead toteutetaan yhteistyössä Suomen valtiollisten elinten ja organisaatioiden sekä yksityisten ja julkisten yhtiöiden kanssa. Se on osa Euroopan laajinta, tulosperusteisella rahoitussopimuksella eli ns. Social Impact Bond -mallilla (SIB) toteuttavaa projektia.

Siirryttäessä maailmanlaajuisesti kohti kestävämpiä käytäntöjä liike-elämässä ja politiikassa, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat keskeisessä asemassa. Business Lead tukee useiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista. Hanken Svenska handelshögskolan on yksi maailman 38 yliopistosta, jotka kuuluvat PRME Champions -ryhmään. Ryhmä edistää vastuullista koulutusta ja osallistuu projekteihin, jotka edistävät kestävän kehityksen tavoitteita.

-Yhtenä Suomen johtavana kauppakorkeakouluna, joka tuntee sosiaalista vastuuta siitä mitä tekee, olemme iloisia että olemme osa toimintaa, joka vauhdittaa lahjakkuuksien työllistymistä”, sanoo Hanken Svenska handelshögskolanin rehtori Karen Spens.

Business Lead palkittiin parhaana EFMD:n (European Foundation for Management Development) Talent Development -kategoriassa EFMD Executive Development -konferenssissa Lausannessa, Sveitsissä lokakuussa 2018.

Lue lisää palkitusta kotouttamisohjelmasta täältä: Business Lead.

Lisätietoa antaa

Marc Hinnenberg, CEO
Hanken & SSE Executive Education
marc.hinnenberg@hankensse.fi
+358 40 515 7710

11.01.2019: Hankenin hallituksen uusi puheenjohtaja kritisoi korkeakoulujen rahoitusmallia

Hanken on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle korkeakoulujen rahoitusmallia koskevasta uudistuksesta.   

Lausunnossa Hanken esittää huolensa siitä, että uusi rahoitusmalli on monimutkaisempi ja vähemmän ennustettavissa kuin nykyinen rahoitusmalli. Hanken katsoo myös, että kansainvälistyminen on säilytettävä osana perusrahoitusta, ja rahoituksessa tulisi huomioida opiskelijat, jotka työllistyvät ulkomailla. Tämä on erityisen tärkeää Hankenille, josta valmistuneet ovat muita suomalaisia yliopistoja taipuvaisempia työllistymään ulkomaille.  

Hankenin uusi hallitus aloitti tehtävässään 1.1.2019. Hallitusta johtaa Jannica Fagerholm ja varapuheenjohtajana toimii Janne Larma. Fagerholm on hyvin huolissaan uudesta ehdotuksesta rahoitusmalliksi.

– Malli vähentää talous- ja kauppatieteiden tutkintojen arvoa, ja ohittaa täysin kansainvälisen toiminnan merkityksen. Tämä on haitallista, sillä Suomen tulevaisuus on riippuvainen vahvasta ja kansainvälisestä talouselämästä. Rahoitusmalli vähentää Hankenin rahoitusta yli 15 prosenttia, mikä on täysin kohtuutonta, Fagerholm sanoo.

Lisätietoja:

Marlene Günsberg
Viestintävastaava
Puh: +358 40 3521 212
Sähköposti: info@hanken.fi

To the top