Personaladministrativa blanketter

Under rubrikerna nedan hittar du personaladministrativa blanketter som t.ex. personuppgiftsblanketten och blanketter relaterade till löner och ledigheter. Frågor kan riktas till personalarenden@hanken.fi.

I universitetens kollektivavtal (kap 6) bestäms om universitetens lönesystem.

Vid universiteten tillämpas två värderingssystem: ett värderingssystem som tillämpas på undervisande och forskande personal samt ett värderingssystem som tillämpas på administrativ och stödpersonal.

Båda värderingssystemen består av samma lönefaktorer som tillsammans utgör månadslönen:

  • en uppgiftsrelaterad lönedel  som baserar sig på arbetsuppgifternas svårighetsgrad och bestäms enligt uppgifternas kravnivå och
  • en individuell lönedel som baserar sig på den individuella arbetsinsatsen och bestäms utifrån personens prestationskategori och prestationsprocent.

Blanketter för undervisande och forskande personal

Utvärdering av kravnivå 

Utvärdering av den individuella prestationen 

Blanketter för övrig personal

Blanketter för kravnivåbedömning 

Utvärdering av den individuella prestationen

Kravtillägg

Semester

Blankett för anhållan om att få beräkna tidigare tjänstgöring till godo för semester

Ledigheter och frånvaron

Blanketter för de som ska anhålla om sjukledighet, tillfällig vårdledighet eller annan ledighet.

Sjukledighet och tillfällig vårdledighet (lärare och forskare), eBlankett

Arvode

Blanketter för utbetalning av arvode

Distansarbete

Blankett för att uppgöring av distansavtal

Övertid

Ifall du jobbat övertid och du med din chef kommit överens om att få övertiden utbetald ska du anmäla det genom att fylla i blanketten nedan.

Resedagsersättning

Beställning Café Hermes (Vasa)