Studera utomlands

På den här sidan kan du bekanta dig med utbytesstudier och Hankens utbytesprogram.

Välkommen att bekanta dig med utbytesstudier och Hankens utbytesprogram. Hanken erbjuder fina möjligheter till utbytesstudier. I denna introduktion presenteras en överblick av utbytesprogrammet och utbytesstudier. I menyn hittar du mera detaljerad information för olika skeden i utbytesprocessen.

Om du har frågor efter att du läst igenom informationen kan du kontakta internationella koordinatorn. Du kan också besöka koordinatorn under mottagningstiderna. I Helsingfors hittar du mottagningstider vid Kontaktuppgifter. I Vasa ordnas mottagning några gånger per termin.

Hankens utbytesprogram

Erasmus+ programmet i EU-länder

 

Erasmus+ projektets logo.

I Europa har Hanken signerat bilaterala avtal om studentutbyte med universitet inom ramen för Europeiska Unionens Erasmus-program. I Erasmus-programmet deltar 33 länder. Erasmus-programmet firade 30 års jubileum år 2017 och anses vara ett av de projekt som verkligen har varit framgångsrikt i det europeiska samarbetet. Under de över 25 år Erasmus-programmet funnits har nästan 3 miljoner studerande varit mobila inom EU.

I Erasmus-programmet ingår sedan 2007 förutom studentutbyte också praktikant-, lärar- och personalutbyte. Europeiska Unionen beviljar stipendier för de olika mobilitetskategorierna åt sådana universitet som ansökt och erhållit ett s.k. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Det innebär att Hanken årligen kan ansöka om stipendiemedel från Europeiska kommissionen att dela ut åt studerande som åker på utbyte till ett europeiskt universitet och som Hanken har ingått avtal om studentutbyte med. Om du åker på utbyte i Europa får du alltså automatiskt ett Erasmus-stipendium via Hanken. Du behöver därmed inte ansöka om Erasmus-stipendium själv, utan stipendium ges alltid via hemuniversitetet.

På nationell nivå i Finland sköts administrationen och genomförandet av programmet Erasmus+ av Utbildningsstyrelsen (http://www.oph.fi/startsidan), som är en expert- och serviceorganisation inom internationell mobilitet och internationellt samarbete.

Mera information om Erasmus+ (som programperioden 2021-2027 heter) hittar du på Europeiska kommissionens websidor.

 

Hankens Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027:

Hanken European Policy Statement 2021-2027:

Nordplus-programmet i Norden

I Norden finns också ett utbytesprogram, Nordplus, som är underställt Nordiska Ministerrådet. Samarbete mellan nordiska universitet främjas bl.a. genom att bevilja medel för studentutbyte. Inom ramen för Nordplus-programmet finns ett eget nätverk för handelshögskolor och universitet med ekonomutbildningar. Nätverket kallas för Norek. Hanken beviljas årligen stipendier för studentutbyte via Norek-nätverket. Du behöver alltså inte ansöka om Nordplus-stipendium själv, utan stipendium ges alltid via hemuniversitetet. Med vissa universitet i Norden har Hanken både ett Nordplus- och ett Erasmus-avtal. En del studerande som åker på utbyte i Norden får därmed istället för ett Nordplus-stipendium ett Erasmus-stipendium (studerande kan inte beviljas båda). Läs mer om Nordplus.

Avtal med länder utanför Europeiska Unionen

I länder utanför Europeiska unionen har Hanken likaså signerat bilaterala avtal om studentutbyte fast det inte är under ett program. Utbytet med universitet utanför Europa fungerar på samma sätt som med europeiska universitet. Stiftelsen Svenska Handelshögskolan beviljar medel för utbyte vid dessa universitet. Stipendiet ges automatiskt till studerande som får en utbytesplats utanför Europa. Du behöver alltså inte ansöka om Hankens stipendium skilt.

Vad innebär utbytesstudier?

Utbytesstudier innebär att studerande för en termin förlägger sina studier till ett av Hankens samarbetsuniversitet och att studerande sedan får de kurser hon/han avlägger under utbytet räknade till godo i examen från Hanken. Utbytesstudierna ska inte vara studier utöver studierna vid Hanken, utan de ska ingå som en del i examen.

En utbytestermin är alltid minst 3 månader, men oftast 4-6 månader beroende på värduniversitetets terminer. Enbart en liten del av samarbetsuniversiteten har terminer som endast är 3 månader (oftast om läsåret är indelat i s.k. trimestre). Studerande måste alltid påbörja terminen enligt instruktioner från värduniversitetet och fullfölja terminen och tentera allt klart innan hon/han kan återvända hem.

Studerande ska studera heltid vid sitt värduniversitet, dvs. avlägga så många kurser som vid värduniversitetet anses vara heltidsstudier. En del universitet rekommenderar ett visst antal kurser för inkommande utbytesstuderande, men observera att detta antal inte nödvändigtvis motsvarar 30 sp vid Hanken. Alla studerande gör ett kursval (Learning Agreement) som godkänns av Hanken och värduniversitetet innan utbytet börjar eller senast då terminen börjar vid värduniversitet. På så sätt får du redan i början av terminen fastställt att ditt kursval motsvarar heltidsstudier. Antal kurser eller credits som anses vara heltidsstudier vid samarbetsuniversitetet finns också angivet i Mobility Online portalen.

Hur integrera utbytesstudierna i examen?

För studerande på kandidatnivå rekommenderas utbytesstudierna ingå som biämnet Studies Abroad i kandidatexamen. Mera info om hur du kan planera in utbytesstudierna hittar du under informationen om kandidatexamens struktur.

För studerande på magisternivå rekommenderas utbytesstudierna ingå i de valfria studierna. Du kan läsa mer om magisterexamens uppbyggnad under magisterexamens struktur.

Utbytesprocessen

Före ansökan om utbyte:

1) Studerande bekantar sig med Hankens samarbetsuniversitet (läge, språk, kurser, etc etc)

Ansökan om utbyte (januari/juni):

2) Studerande ansöker om en utbytesplats enligt instruktioner
3) Hanken fördelar utbytesplatserna till behöriga sökande
4) Hanken meddelar studerande om tilldelad utbytesplats (intern nominering) (april/september)
5) Studerande bekräftar att hon/han tar emot utbytesplatsen (eller tackar nej)
6) Hanken nominerar studerande till värduniversitetet (april/september)

Före utbytet:

7) Studerande får information från värduniversitetet om hur ansökningen till värduniversitetet ska göras
8) Studerande bekantar sig med kursutbudet på nytt
9) Studerande skickar in ansökan och bilagor till värduniversitet (ansökan, kursval, ev bostadsansökan etc) (april-juli/augusti-december)
10) Studerande får ett letter of acceptance från sitt värduniversitet
11) Studerande förbereder sin utlandsvistelse (bokar resa, ansöker om visum, tecknar försäkringar etc)

Under utbytet:

12) Studerande studerar utomlands, kontaktar vid behov Hanken

Efter utbytet:

13) värduniversitetet skickar ett intyg över avlagda kurser till Hanken (i en del fall direkt till studenten)
14) Studerande lämnar in ett antal dokument och rapporterar om utbytet

Hur välja värduniversitet?

Bekanta dig med partneruniversiteten i god tid före du ska ansöka om utbytesplats. Du kan välja mellan över 100 olika alternativ. I din utbytesansökan ska du lista 15 alternativ.

För att få en översikt över Hankens samarbetsuniversitet :

1. Kontakta studerande som redan varit på utbyte. Internationella koordinatorn förmedlar vid behov kontaktuppgifter.

2. Utnyttja att Hanken är internationellt universitet, diskutera med Hankens inkommande utbytesstuderande om deras hemuniversitet. Internationella koordinatorn förmedlar vid behov kontaktuppgifter.

3. Läs rapporter som skrivits av Hankeiter som redan varit på utbyte. Utbytesrapporterna publiceras enligt land och universitet på webben i takt med att vi får in rapporter över vistelser vid samarbetsuniversiteten. 

4. Fundera efter vilket språk- eller kulturområde du är intresserad av, om du vill ansöka om utbytesplats vid ett stort eller litet universitet i en storstad eller en mindre stad etc.

5. Bekanta dig med informationen för inkommande utbytesstuderande på partneruniversitetens hemsidor. Länkar hittar du under Samarbetsuniversitet.

6. Läs universitetens fact sheets som finns publicerade i Mobility Online portalen vid respektive universitet. I dessa fact sheets finns all information du behöver, så som var du hittar kurslistor/kursutbud, terminsindelningen, bostadsmöjligheter och information om universitetet och staden.

Bekanta dig noggrannt med de program/kurser som erbjuds vid respektive universitet, så att det inte går så att du först efter att du fått din utbytesplats inser att de flesta kurserna ges t.ex. i finansiering och det är inte vad du vill studera. Ofta måste du hålla dig till ett program eller en given track. Notera att kursutbudet på engelska kan vara ganska begränsat vid en del universitet.

När du ansöker om en utbytesplats ska du också lämna in ett kursval till ditt förstprioriterade universitet. Efter att du fått utbytesplatsen ber värduniversitet dig göra ett slutligt kursval. Ofta görs det slutliga kursvalet dock först då du anlänt till värduniversitet.

Checka också följande information för respektive samarbetsuniversitet i Mobility Online portalen:

 • Språk: notera att många univeristet också erbjuder kurser på engelska. Vid en del universitet är kursutbudet på engelska begränsat.
 • Krävs språktest: Om ett universitet kräver ett internationellt erkänt språktest i engelska (t.ex. TOEFL eller IELTS), så finns det angivet vid respektive universitet i Mobility Online portalen.
 • Nivå på studierna: BSc=kandidatnivå, MSc=magisternivå. Vissa universitet är enbart för kandidatstuderande, dvs. för studerande som kan få in utbytesstudierna inom ramen för 180 sp
 • Terminsdatum: Det är viktigt att du redan i det här skedet är medveten om att terminsdatum varierar och är inte alla gånger samma som vid Hanken. Höstterminen vid en del universitet börjar först i oktober och går över till januari-mars, vilket innebär att du måste åka tillbaka efter julen för att slutföra terminen och för att tentera alla kurser. Andra universitet t.ex. Singapore Management University kräver att du åker dit redan under julen för att kunna påbörja vårterminens studier enligt deras termin. Kontrollera exakta terminsdatum på respektive universitets hemsidor. Denna information finns oftast under Academic Calendar på universitetets webbsidor eller i universitetets fact sheet, som finns i Mobility Online portalen. Observera att du inte kan avbryta terminen före terminen slutar och du har avlagt alla tenter!

Mera information om olika länders utbildningssystem finns i de landsvisa guider som Utbildningsstyrelsen publicerar på webben.

Var öppen för många olika alternativ. Alla studerande kan inte erbjudas en plats vid det universitet som studerande uppgett som det första alternativet. Men lyckligtvis finns det många spännande samarbetsuniversitet att välja mellan!

Behörighetskrav

Alla studerande vid Hanken uppmuntras utnyttja möjligheten att avlägga en del av studierna, dvs. en termin, vid något av de över 100 samarbetsuniversiteten. För att kunna ansöka om en utbytesplats måste du vara behörig, inneha tillräckliga språkkunskaper och uppfylla eventuella andra krav som samarbetsuniversiteten kan ha.

Utbytesplatserna fördelas genom en rankning av behöriga studerande. Mer information om behörighet och urvalsprocessen hittar du i dokumentet Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet.

För studerande som från och med 2009 och därefter antagits till det integrerade kandidat- och magisterprogrammet vid Hanken via inträdesprov ingår en obligatorisk utlandstermin i kandidatstudierna. Utlandsterminen utförs i de flesta fall under det tredje läsåret. Den obligatoriska utlandsterminen gäller från och med 2010 även studerande som antagits till det integrerade kandidat- och magisterprogrammet via Öppna Universitetet.

Också studerande vid magisterprogrammen kan ansöka om en utbytesplats.

Hur väljs studerande ut?

Urvalsprocessen för utbytesstudier vid Hankens samarbetsuniversitet administreras av internationella koordinatorn. Internationella koordinatorn presenterar utbytesansökningarna för Arbetsgruppen för studentmobilitet, som består av lärarrepresentanter från alla institutioner, en lärare från Vasa, två studerande (en från Helsingfors och en från Vasa), internationella koordinatorn för utgående utbytesstuderande och chefen för utbytesprogrammet. Efter att arbetsgruppen för studentmobilitet gått igenom rankningen av behöriga studerande är det rektor som gör det slutliga beslutet om vem som åker vart. Rektors beslut kan inte ändras.

Språktest

Under utbytesstudierna ska studerande kunna studera framgångsrikt på det språk som undervisningen vid värduniversitetet ges på. Språkmässig behörighet uppvisas antingen via avlagda språkkurser vid Hanken eller t.ex. genom ett avlagt internationellt erkänt språktest. Läs även informationen i dokumentet Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet. Här finns information om språktest i engelska, franska, tyska och spanska:

Test i engelska språket

TOEFL iBT-testet:
 • Läs mer om TOEFL-testet: the Fulbright Center och http://www.ets.org/toefl
 • Du måste ta testet före ansökningstidens utgång. Om du tagit testet, men inte ännu har resultatet (tar ca 4-5 veckor) då ansökningstiden går ut, kontakta  internationella ärenden.
 • Notera att det enbart ordnas ca två testtillfällen per månad. Anmäl dig således i god tid så att du säkert ryms med då du planerat att ta testet.
 • Du kan bekanta dig med testet i förväg på ovannämnda adresser. Testet består av fyra delar: "listening", "reading", "writing" och ”speaking” och tar ca 4 timmar att avlägga.
Hankens institutionskod för avläggande av TOEFL:

Då du avlägger TOEFL-testet ska du kruxa för att du vill ha testresultatet sänt direkt till Hanken. Du ska då fylla i koden för Hanken, som är 8433 (institution code). Du behöver inte i det här skedet skicka testet till de universitet du har tänkt ansöka till.

IELTS-testet:
 • International English Language Testing System (IELTS) administreras av Finnish-British Society i Finland. Läs mer om IELTS-testet: www.finnbrit.fi och www.ielts.org.

 • Du måste ta testet före ansökningstidens utgång. Om du tagit testet, men inte ännu har resultatet (tar ca 2 veckor) då ansökningstiden går ut, kontakta internationella ärenden.

 • Notera att det enbart ordnas enstaka testtillfällen per månad. Anmäl dig således i god tid så att du säkert ryms med då du planerat att ta testet.

 • Testet består av fyra delar: "listening", "reading", "writing" och ”speaking” och tar 2 timmar och 45 minuter att avlägga.

Test i franska språket DELF och DALF

I franska kan man utföra DELF-test eller det mera krävande DALF-testet. Med DALF-testet uppfyller du Hankens behörighetskrav, dvs. du kan påvisa att du har tillräckliga kunskaper i franska för att studera vid ett franskspråkigt universitet/grande école. Testen är officiella språktest godkända av undervisningsministeriet i Frankrike. Franska Kulturcentret i Helsingfors är den enda instansen i Finland som ordnar dessa test. Franska Kulturcentret ordnar även förberedande kurser för testen. I testen betonas praktiska språkkunskaper. Varje test består av olika delar som mäter muntliga och skriftliga kunskaper som behövs i det vardagliga livet. De olika delarna kan utföras i egen takt, en eller flera delar per testtillfälle. Delprestationerna föråldras inte.

DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française)

För att kunna delta i DALF måste man ha tagit DELF 2 eller klarat av inträdesprovet senast 2 år tidigare. DALF-inträdestestet består av en muntlig och två skriftliga delar, tid 1,5 h. DALF är ett intyg på testtagaren klarar av att följa med föreläsningar vid franska universitet. Testet består av 4 delar:

 • B1: Skriftlig del som består av att sammanfatta samt besvara 5 frågor angående en text. Tid 2,5 h.
 • B2: Hörförståelse. Ett frågeformulär angående en 3-minuters videoinspelning. Tid 30 min.
 • B3: Textförståelse samt förmåga att uttrycka sig skriftligt i ett ämne. Sammandrag på 200 ord av en valbar text som behandlar ekonomi, kommunkation i arbetslivet samhällsvetenskap eller humaniora. Därtill 5 frågor kring samma tema. Tid 2,5 h.
 • B4: Hörförståelse och muntlig framställning kring samma ämnen som i föregående del. Testtagaren håller ett föredrag i det valda ämnet som diskuteras efteråt. Tid 30 min + 1 h för förberedelse.

Gamla testfrågor finns tillgängliga gratis på Kulturcentrets hemsidor www.france.fi. DELF och DALF-testen är avgiftsbelagda. Franska Kulturcentret ordnar testen ca 2 ggr. per år. Mera information om anmälan på Kulturcentrets hemsidor.

Observera att testet bör göras i god tid före ansökningstidens utgång!

DELF (Diplôme d'Études en Langue Française)

DELF-testet indelas i två svårighetsgrader: DELF 1 och DELF 2. Om man innehar tillräckliga grundkunskaper kan man utföra ett inträdesprov och därmed gå direkt över till att utföra DELF 2 eller DALF. DELF 1-testet kan utföras om man har tillräckliga grundkunskaper eller om man deltagit i förberedande kurs ordnad av kulturcentret. Testet är bevis på att man klarar av vardagliga situationer. Testet består av delarna A1-A4 och tar 1,5 h i anspråk. Inträdesprovet för DELF 2 består av en muntlig del där man framför en text på 500 ord och svarar på frågor, tid 15 min + 30 min för förberedning. Därutöver ingår två skriftliga delar där man ska återge en text samt ta ställning till den. Inträdesprovet tar 1,5 h. DELF 2 bör utföras inom 2 år efter avklarat DELF 1 eller godkänt inträdesprov för DELF 2. Testet består av två delar:

 • A5: kännedom om fransk kultur och de fransktalande områdena i världen. Valbara tema är arbetslivet, vardagslivet samt konst och kultur.
 • A6: språkkunskaper inom ett specialområde såsom ekonomi, miljö eller humaniora. Hela testet avklaras under 3 timmar.

Test i tyska språket

TestDaf heter testet du kan avlägga för att bevisa dina kunskaper i tyska. Testet kan göras vid Tammerfors Universitets språkcentrum.

Läs mera om testet TestDaf: http://www.testdaf.de/ eller kontakta: brigitte.reuter(at)uta.fi

Observera att testet bör göras i god tid innan ansökningtidens utgång!

Test i spanska språket

DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) är det enda certifikatet som officiellt godkänns av Utbildningsministeriet i Spanien som språkintyg för personer med annat modersmål än spanska. Certifikatet är av internationellt värde, speciellt för de som ämnar studera vid spanska universitet. Testet har tre nivåer (initial-CIE, intermediary-DBE och superior-DSE) och mäter muntliga och skriftliga kunskaper. För universitetsstudier krävs att mellannivån, DBE, är godkänd. Examinationsdatum fastställs av Instituto Cervantes som ordnar testet i 153 länder.

Läs mer om DELE: http://diplomas.cervantes.es/candidatos/centros_examen.jsp

Observera att testet bör göras i god tid före ansökningstidens utgång!

När kan jag åka?

Studerande måste ansöka om en utbytesplats terminen före utbytet. Planera gärna utbytet i god tid, gärna redan terminen innan ansökan ska lämnas in, dvs. ett år innan du ska åka iväg. Hanken har ansökningsomgångar om en utbytesplats två gånger om året. Sista ansökningsdatum hittar du under När kan jag ansöka? till höger.

Studerande som omfattas av en utlandstermin i kandidatexamen ansöker vanligtvis om en utbytesplats under det andra studieåret. För att underlätta studierna då en utlandstermin ska ingå i kandidatexamen har institutionerna i den rekommenderade studiegången planerat in utlandsterminen till antingen höst- eller vårterminen under det tredje läsåret. Du ska helst åka på utbyte under den termin som ditt eget huvudämne planerat in utlandsterminen. Notera att om du inte åker den termin det är tänkt att du ska åka kanske kursupplägget vid Hanken inte passar din studieplan så att du smidigt kan avlägga en kandidatexamen utan att studierna förlängs (efter utbytet). Vi rekommenderar starkt att du följer studieplanen och åker den termin det är tänkt.

Studerande som är snabba i studierna kan under vissa förutsättningar ansöka om en utbytesplats tidigare. Mer information om vilken termin huvudämnena har planerat in utlandsterminen hittar du i dokumentet Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet.

Frånvaroterminer

Om du är frånvaroanmäld en termin ansöker du i vanlig ordning för utbyte under det tredje läsåret. Att du varit borta en termin påverkar inte dina chanser att få en utbytesplats, eftersom din studietakt beaktas i förhållande till antalet närvaroterminer. Du måste emellertid alltid uppfylla behörighetskraven (före ansökningstidens utgång) för att kunna ansöka om en utbytesplats.
Däremot kan en frånvarotermin påverka dina studier vid Hanken på så sätt att du kanske inte hinner uppnå de kunskaper du behöver för att skriva din kandidatexamen under den termin det är tänkt och då du är tillbaka på Hanken. Tänk alltså på att en frånvarotermin kan påverka studierna och vilka kurser du kan välja när och på så sätt också förlänga studierna mer än enbart den termin du är frånvarande.

Utbytesplats beviljas för en termin

Hanken beviljar studerande en utbytesstudieplats vid ett samarbetsuniversitet för enbart en termin. Du kan därmed inte förlänga utbytet vid ditt värduniversitet. Hanken har i förväg kommit överens om antal platser för en viss tidsperiod och vi fördelar platserna båda våra ansökningsomgångar enligt de överenskommelser vi har gjort med våra samarbetsuniversitet. Ibland kan ditt värduniversitet kanske tro att du varit i kontakt med Hanken och i god tro meddela att du kan stanna för ytterligare en termin, men tyvärr är det alltså inte möjligt. Det är Hanken som avtalar om och fördelar utbytesplatserna, inte studerande.

Utbyte en andra gång

Utbytesstudierna ska ingå i din examen och inte förlänga studietiden. För att kunna ansöka om utbytesplats en andra gång ska du ha tagit ut din kandidatexamen eller ta ut din kandidatexamen senast i den följande betygsutdelningen efter att utbytesresultatet publicerats. Om du är långt hunnen eller studerat länge är det inte alltid motiverat att bevilja studerande en utbytesplats. I sådana fall kan utlandspraktik vara ett bättre alternativ. Det är alltså ingen självklarhet att man tilldelas en utbytesplats en andra gång. Du hittar vårt behörighetskrav för utbyte på magisterivå under Behörighetskrav.

Det nya Erasmusprogrammet Erasmus+ (2014-2020) möjliggör fr.o.m. läsåret 2014-2015 att åka flera gånger på Erasmusutbyte. Förändringen innebär inte att studerande automatiskt har möjlighet att åka två gånger på utbyte via Hankens utbytesprogram.

Hur ordnas bostad i värdlandet?

Efter att du fått din utbytesplats och Hanken nominerat dig till ditt värduniversitet informerar ditt värduniversitet dig om hur du kan ordna boendet under utbytestiden i värdlandet. Det kan innebära att värduniversitetet erbjuder dig att ansöka om ett studentrum på campus eller hjälper dig att få en bostad på den privata marknaden, antingen för att bo ensam eller tillsammans med andra. I en del fall får du en adress till någon organisation eller någon person som förmedlar bostäder, och du förutsätts kontakta dessa direkt själv. Håll reda på eventuella ansökningstider för studentrum och ansök alltid om bostad i god tid! Oftast delas studentrum ut enligt principen first-come, first-served. Om du inte lyckas få ett studentrum som eventuellt erbjuds via ditt värduniversitet, läs noggrannt igenom de instruktioner du fått och börja genast söka bostad eller rum enligt instruktionerna.

Du står själv för boendekostnaderna. Observera att du ska räkna med att betala förskott/garantiavgift för boendet. Du kan redan nu läsa mer om hur Hankens samarbetsuniversitet ordnar bostad för utbytesstuderande på respektive universitets information för inkommande utbytesstuderande på nätet. Du kan också få tips för boendet i de rapporter som hankeiter har skrivit över sitt utbyte. De kan du hitta i Mobility Online portalen under 'Questionnaires'.  

Läs mer om att hitta boende under Hur förbereder jag mig?

Stipendier

Studerande som får en utbytesplats inom ramen för Hankens utbytesprogram beviljas automatiskt också ett stipendium. Du behöver därmed inte skilt ansöka om ett stipendium. Då du fått din utbytesplats och du har bekräftat att du tar emot den godkänner du samtidigt villkoren för stipendiet, dvs. att du studerar heltid vid ditt värduniversitet (30 sp/termin) och skriver en rapport efter att du kommit hem. Stipendiesumman finns angiven för varje värduniversitet i Mobility Online portalen.

Förutom stipendiet du får från Hanken kan du också ansöka om studiestöd för utbytesstudier.

Många studerande ansöker också om stipendier från olika fonder utanför Hanken. Du kan kolla stipendier via t.ex. http://fyrk.fi/ där du bl.a. hittar information om stipendier från Svenska studiefonden. Följ också med dagstidningar för info om stipendier.

Om du väljer att ansöka på egen hand till ett universitet Hanken inte har ett avtal med (som s.k. freemover) beviljas inget stipendium från Hanken.

Erasmus+ tilläggsstipendium för studerande med familj

Finansieras av Europeiska unionen

Studerande med familj som åker på utbyte till ett samarbetsuniversitet i något EU-land kan få 200 euro/månad i tilläggsmedel. Kravet är att studenten är förälder till ett barn under 18 år. Tilläggsstipendiet kan också beviljas fast barnen stannar i Finland under utbytet.

Om du vill ansöka om ett tilläggsstipendium ska du kunna bevisa att du är förälder och också fylla i ansökningsblanketten för detta ändamål. Tag kontakt med internationella koordinatorn vid Hanken för mer information.

Utbyte för studerande med specialbehov och Erasmus+ tilläggsstipendium

Finansieras av Europeiska unionen

Om du har någon form av specialbehov eller handikapp så kan du också åka på utbyte. Du ska i god tid före du ska ansöka om en utbytesplats vara i kontakt med internationella koordinatorn vid Hanken så att vi kan reda ut vilka universitet som kunde vara lämpliga för dig.

Studerande med specialbehov som åker på utbyte inom ramen för Erasmus+ programmet (dvs. till ett av Hankens samarbetsuniversitet i ett EU-land) kan ansöka om tilläggstipendium för utbytet (utöver Erasmus-stipendiet som alla Erasmus-studerande får). Om du har någon form av specialbehov läs den information som Utbildningsstyrelsen har sammanställt om stöd för personer med olika slag av specialbehov inom ramen för Erasmus+ programmet.

Här finns också information om i hurudana fall en studerande med specialbehov kan ansöka om tilläggsstipendium, hur ansökan går till och ansökningsblanketten. Ansökningsblanketten ska dels fyllas i av dig och också av internationella koordinatorn vid Hanken, som skickar in ansökan till Utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen gör det slutliga beslutet om ett eventuellt tilläggsstipendium.

Läs även igenom Utbildningsstyrelsens checklista för ”mobilitet utan hinder” på ovan nämnda adress.

Erasmus+ tilläggsbidrag för gröna sätt att resa

Finansieras av Europeiska unionen

I Erasmus+ programmets nya programperiod 2021–2027 betonas speciellt mycket inkludering, digitalisering, grönt tänkande och delaktighet i samhället. Ett sätt att främja grönt tänkande och miljöansvar är till exempel att minska koldioxidavtrycket under utlandsperioderna och genom att i mån av möjlighet använda mer miljövänliga transportmedel. Med hjälp av programmet ökar också deltagarnas och organisationernas miljömedvetenhet och deras engagemang för hållbar utveckling.

Från och med höstterminen 2022 kan studenter som får ett Erasmus+ stipendium även ansöka om ett tilläggsbidrag för gröna sätt att resa till och från värdlandet. Tåg, buss och samåkning med bil räknas som gröna sätt att resa i och med de lägre koldioxidutsläppen. För att underlätta valet av ett långsammare sätt att resa erbjuds för grönt resande ett tilläggsbidrag på 50 euro samt upp till max. fyra dagars resebidrag enligt Europeiska kommissionens taxa beroende på destination (ca 16€/dag). Tilläggsbidraget betalas ut efter utbytet mot ansökan och bevis på de gröna resesätten (biljetter/kvitton). Notera att största delen av resan eller minst den ena riktningen av en tur-returresa skall tillryggaläggas med tåg, buss eller samåkning med bil för att berättiga till extra bidrag.

Ansökan om tilläggsbidrag för gröna sätt att resa
Efter utbytet då du har betalat alla dina resekostnader fyller du i ersättningsblanketten nedan och bifogar biljetter/kvitton. Fyll i fälten under Uppgifter om grönt resande och Resplan. Fältet för projektnummer kan lämnas tomt. Kom även ihåg att signera blanketten.

Skicka sedan blanketten och kvittona till outgoing.mobility@hanken.fi. Om du varit på utbyte under höstterminen ska du ansöka om tilläggsbidraget senast 28.2. Om du varit på utbyte under vårterminen ska du ansöka om tilläggsbidraget senast 31.7. Tilläggsstipendiet betalas ut till det konto du angett i Mobility Online.

Du kan läsa mera om Green Erasmus projektet här: https://greenerasmus.org/
 

Hur räknas studierna till godo?

Utbytesstudier innebär att de kurser du avlägger utomlands ska räknas till godo vid Hanken. Det är därmed viktigt att du planerar vilka kurser du ska avlägga och att du gör ett kursval som godkänns av Hanken.

Du som har en obligatorisk utlandstermin i kandidatexamen kan läsa mera om hur kurserna avlagda utomlands kan placeras in i studierna vid Hanken på sidorna om kandidatexamens struktur.

Läs mer om hur tillgodoräknandet går till under Hur rapporterar jag?

Dispens från utlandsterminen

För alla kandidatstuderande som antagits till Svenska handelshögskolan via inträdesprov 2009 och senare och för kandidatstuderande som antagits till Svenska handelshögskolan via Öppna universitetet 2010 och senare ingår en utlandstermin om minst tre månader som ett examenskrav i kandidatexamen. Alla kandidatstuderande ska genomföra en utlandstermin i form av utbytesstudier eller utlandspraktik under kandidatstudierna.

Högskolan har, liksom många andra internationellt inriktade universitet runtom i världen, valt att för alla studerande integrera en utlandstermin i kandidatstudierna. Om kravet på en utlandstermin saknas innebär det att studeranden inte kan utexamineras som ekonomie kandidat från Hanken.

Endast i särskilda fall kan en studerande få dispens från kravet om en utlandstermin i kandidatexamen (Examensstadgan 6 a §):

En studerande kan av särskilda skäl helt eller för viss tid beviljas dispens från utlandsvistelsen. Beslut om dispens fattas av rektor. Med särskilda skäl avses den studerandes

a) familjeförhållanden och vårdnadsansvar;

b) sjukdom eller svåra livssituation; eller

c) betydande samhälleliga aktivitet

Om du har en synnerligen god orsak till att inte genomföra en utlandstermin ska du alltså ansöka om dispens. Det går inte att få ett beslut i frågan utan ansökan. Rektor beslutar om en studerande kan beviljas dispens eller inte. Ansökningarna behandlas konfidentiellt.

I de fall där du på förhand vet att du kommer att vara tvungen att ansöka om dispens önskar vi att du meddelar oss omgående och om det bara är möjligt lämnar in ansökan om dispens redan under det första studieåret, men senast innan du enligt den rekommenderade studiegången ska ansöka om en utbytestermin.

Det går inte att ansöka om dispens retroaktivt, dvs. du kan inte ansöka om dispens just innan du ansöker om kandidatbetyg, utan du ska göra det under den aktiva studietiden.

Ansökan görs på en särskild blankett som du hittar här nedan. Till ansökan ska du bifoga sådana dokument (t ex läkarintyg, ämbetsbevis) som kan belysa din situation så att ett beslut kan tas. Bevisbördan ligger på dig.

Ansökningstiderna för ansökan om dispens är:

 • senast 20 oktober för dig som ska ansöka om en utlandstermin i ansökningsomgången för utbyte under höstterminen därpå följande år
 • senast 15 mars för dig som ska ansöka om en utlandstermin i ansökningsomgången för utbyte under vårterminen därpå följande år

Tidpunkterna för ansökan och utbytestermin är beroende av vilket av Hankens huvudämnen studerande valt. Närmare om vilken termin du ska ansöka om en utbytesplats finns i dokumentet Behörighetskrav och urvalsprocess.

Ansökan lämnas in till Servicepunkten i Helsingfors eller till Studiebyrån i Vasa.

Du meddelas skriftligen om resultatet i god tid (december/maj) så att du vid avslag av din ansökan hinner lämna in en ansökan om utbytesstudier eller utlandspraktik (om du tänkt ansöka om praktikplats via Karriärtjänsters praktikprogram) före ansökningstidens utgång.

Om du har frågor kan du vända dig till Internationella koordinatorn.

 

Ansökningsblanketten för dispens:

 

Att åka på egen hand

Du kan också välja att åka till ett universitet Hanken inte har ett avtal med som en s.k. freemover, men då måste du ordna allting själv. Notera också att du inte kan ansöka som freemover till ett av Hankens samarbetsuniversitet. Om du väljer att åka på utbyte på egen hand som s.k. freemover får du tyvärr inget stipendium från Hanken. Om du vill ha dina freemover-studier till godo som den obligatoriska utlandsterminen måste du studera heltid, dvs. motsvarande 30 sp/ECTS vid Hanken. Du måste på förhand få ett godkännande av prorektor vid Hanken att universitetet du tänkt studera vid godkänns av Hanken. Du ska också göra ett kursval motsvarande 30 sp/ECTS som också ska godkännas av Hanken före utbytet.

Notera att tillgodoräkning alltid sker på ansökan och att det inte är en automatisk rätt!

Läs mer under Utbytesstudier utanför Hankens avtal.

Lärandemål för utbytesprogrammet

Kursbeskrivning för utbytesstudier

Studieprestationen förutsätter minst en termins heltidsstudier vid ett universitet eller handelshögskola utomlands. En utbytestermin är alltid minst 3 månader, men oftast 4-6 månader beroende på värduniversitetets terminer. Utbytesstudierna avläggs under det tredje studieåret om du har en obligatorisk utlandstermin i din examen (studerande som antagits via inträdesprov 2009 och senare och studerande som antagits via Öppna Universitetet 2010 och senare). Vilken termin du ska åka beror på ditt huvudämne.

Du ska avlägga 30 sp/ECTS under dina utbytesstudier. Om du omfattas av en obligatorisk utlandstermin rekommenderar Hanken att utbytesstudierna bildar ett biämne, Studies Abroad. För att uppfylla kravet på biämneshelheten ska du avlägga minst 25 sp (av de 30 sp som ska avläggas under utbytesstudierna), av dessa ska minst 15 sp vara i ekonomiska vetenskaper.

Innan kurser avlagda under utbytesstudierna kan tillgodoräknas ska du lämna in en rapport. I rapporten ska du:

 • reflektera över hur de interkulturella erfarenheterna (positiva och / eller negativa) under din utbytesperiod har hjälpt dig att utveckla din självförståelse och respekt för skillnaderna. Ge exempel och diskutera din roll i sammanhanget.
 • reflektera över hur du kan utnyttja dina interkulturella erfarenheter i dina studier på Hanken och på framtida arbetsplatser. Ge exempel.

Lärandemål efter avklarad studieprestation:

 • har du en djupare förståelse för mångfald
 • har du en internationell syn på ekonomiska vetenskaper och kan verka i en internationell miljö
 • kan du använda de internationella erfarenheter du fått under utlandsstudierna i dina fortsatta studier och på dina framtida arbetsplatser

Bedömningskriterier

Utbytesrapporterna publiceras på Hankens hemsida för att framtida studenter ska kunna ha nytta av dina erfarenheter. Svaren på frågorna ovan publiceras inte, utan sparas för Hankens Assurance of learning process. Processen utgår från Hankens mission och de lärandemål som definierats för utbytesprogrammet. För att se hur du uppnått lärandemålen mäts de förväntade studieresultaten i utbytesrapporten med hjälp av följande bedömningskriterier. Utbytesrapporterna analyseras för att sedan användas som stöd för att utveckla studenternas lärande.