Din undervisning under pandemin

All undervisning, handledning av och studievägledning för studerande ges under resten av vårterminen endast digitalt och eller som självstudier.

Uppdaterad 20.4.2020 (ST)

För att minimera följderna av utebliven klassundervisning uppmanas den undervisande personalen att utnyttja alla tillbudsstående online-verktyg för att kunna genomföra de kurser som skall ges i P4.

Också examinationen ska kunna göras på distans. Hankens mål är att ingens framtidsplaner går i stöpet på grund av våra examinationsformer. För att stöda examinatorernas val och beslut gällande examinationsformer på distans, har utbildningsrådet 7.4.2020 godkänt följande

 

Tentamina

Tentveckan efter period 4 (11-16.5) inhiberas i sin helhet efter regeringens beslut att förlänga stängningen av läroanstalter till 13.5.2020. De berörda examinatorerna uppmanas att övergå till alternativa tentamensformer på distans eftersom det är mycket osäkert när det blir möjligt att ordna allmänna tentamina igen. E-tenter är också inhiberade tills Hankens utrymmen öppnas igen.De studerande bör erbjudas möjlighet att avlägga sina kurser under vårterminen för att trygga deras färdigblivning.

Det kan vara frågan om test och quiz i Moodle, inlämningsuppgifter/-tenter, reflexionsdagböcker, presentations- eller reflexionsvideor, muntliga förhör eller presentationer i Teams, inbördes utvärdering (peer review) osv. Tentsvar kan bl.a. tidsinställas/-begränsas, randomiseras, plagiatgranskas och korrigeras automatiskt i Moodle. Läs mera om Tentamen i Moodle.   Moodle-workshops ordnas också.

Stressen på Moodle är stor speciellt mot slutet av undervisningsperioden då många kommer att ordna olika former av examination i Moodle. Läs mer om Moodles kapacitet och rekommendationer..

=>För att kunna koordinera tentamen ska alla lärare meddela studiebyrån om när tentamen kommer att infalla samt vilka examinationsformer som används (maila marika.finne@hanken.fi).

Jämlik behandling av studerande ska gälla också nu. Likabehandling betyder att alla studerande som är i samma situation bör få samma möjligheter, men inte nödvändigtvis att alla studerande på kursen har samma examinationsform.

De studerande ansvarar fortfarande för att inte fuska – gäller också ansvar att vara den man utger sig att vara, att inte ge ut sina lösenord och att följa anvisningar gällande vad som är individuella uppgifter och vad som görs i grupp.

Från och med 1.4. sköts mognadsproven i Moodle åtminstone t.o.m. 13.5.2020. Skribenterna och lärarna kontaktas av amanuensen för vidare anvisningar.

Undervisning via Teams

Med Teams kan undervisning genomföras online. Du kan skapa en egen Teams-länk för en kurs och sedan dela länken i Moodle där alla som ska delta i distansundervisningen kan koppla in sig. Du skapar länken genom att göra en kalenderbokning i Outlook, bjuda in dig själv och välja Teamsmöte. Om du vill banda och dela lektionen måste du bjuda in kursdeltagarna i kalenderbokningen. Här hittar du Teamsinstruktioner för onlinemöte.

Håll gärna era online-föreläsningar under bokade lektionstider (Schema) för att inte skapa krockar med andra kurser. Sträva efter att hålla dina online-lektioner kortare än 90 minuter per gång. Klicka in dig via Teamslänken och dela din skärm så att du kan visa undervisningsmaterialet. Studerandena klickar in sig via länken och kan delta i undervisningen. En pågående Teamslektion kan också bandas. Om du spelar in ett möte eller föreläsning i Teams, sparas en länk till den i teamsmötets chat. Själva videon finns på Microsoft stream - de som deltagit i mötet kan se filmen, i övrigt måste man ge rättigheter till videon. Läs här hur du delar bandingarna i streamen med dina studerande i Moodle:

Ett headset (hörlurar och mikrofon) rekommenderas. Har du inte ett eget headset så kan du avhämta ett från receptionen så fort de kommit.
Tips: Be studenterna hålla sina mikrofon och filmkamera stängda så blir sändningen oftast bättre. Upp till 250 personer kan delta i samma Teamsmöte.

Banda lektioner med Ubicast

Du kan också banda lektioner på förhand med Ubicas på egen dator. Se bandningsinstruktioner. Fr.o.m. 18.3 är det inte mera möjligt för lärare att komma till Hanken och hålla sina lektioner via Ubicast eller Teams i klassrummen. Ifall du behöver en lånedator eller starkare bredbrand för att kunna genomföra onlineundervisning på distans så skall du meddela help(at)hanken.fi.

Undervisningsmaterial för självstudier

Om lämpligt självstudiematerial finns att tillgå (videomaterial, litteratur etc) kan du ersätta klassbaserad undervisning med självstudier. Vi kan endast förvänta oss att studerande har tillgång till elektroniskt material under den tid Hankens bibliotek är stängt och undervisningen måste byggas upp så att de klarar sig med detta. Läs Bibliotekets service under nedstängningen. Flera förlag erbjuder nu multilicenser på elektroniska böcker.

Quantum är stängda fr.o.m. onsdag 18.3. Läs mer på bibliotekets infosida om tillgången till Quantums databaser (länk ovan).

Sommarkurser i S2 och S1

Eftersom många företag tvingats att permittera har också flera sommarjobb dragits in. Av denna orsak har behovet av sommarkurser ökat markant bland studerande. Den som kan tänka sig att erbjuda en ny online-omgång av sin kurs på sommaren skall kontakta Johanna Lepola (johanna.lepola@hanken.fi)
Också de kurser som redan är utsatta i S1 och S2 måste vara möjliga att tas på distans. Sommarkursutbudet är som tidigare öppet för alla Hankens studerande oberoende av ort.

Sommarperioderna går enligt följande:
S2: 20.5-31.7.2020
S1: 1-30.8.2020

Handledning av avhandlingar

Det är också viktigt att säkra handledningen av avhandlingar under sommaren. Handledning via Teamssamtal är ett sätt att göra det, där antingen studenten eller läraren ringer upp den andra via Teams under överenskommen tid. Ett möte kan också bokas färdigt i Outlook- eller Teamskalendern. Här finns videoinstruktioner för Teams

Disputationer

Teams gör det också möjligt att genomföra online-disputationer. Disputationerna kan skjutas upp ifall disputanden så önskar.

Hjälp och frågor

Behöver du hjälp med Teams, Moodle och andra online-verktyg kan du maila teachinglab(at)hanken.fi. På Teaching Labs sida hitter du information om hur du kan ringa videosamtal till oss under mottagningstiderna. Datacentralen hjälper med tekniska lösningar på help(at)hanken.fi

Institutionerna har också utsett resurspersoner som internt kan hjälpa och stöda kolleger med de utmaningar som övergången till online-undervisning har medfört. Att bolla idéer med en lärare inom det egna ämnet som har erfarenhet av hur olika verktyg fungerar i praktiken kan vara värdefullt. Speciellt gällande skapandet av alternativa examinationsformer i t.ex. Moodle kan idéer, hjälp och kollegialt stöd nu behövas. Bäst når du dem via Teams chatten eller Teams samtal .

Marknadsföring och logistik: Jori Grym och Nikodemus Solitander
Företagsledning och organisation: Mikaela Krohn
Redovisning och Handelsrätt: Mayvor Höglund och Eva Ström
Finansiell ekonomi och nationalekonomi: Agnieszka Jach och Vesa-Heikki Soini

Om du har frågor om Corona kan du maila corona-info(at)hanken.fi. Eposten läses av personal som representerar studie- och personalärenden, säkerhetsfrågor, evenemang och rektorsämbetet.