Från Sverige till Hanken

Ansökan 16.3-30.3.2022
Här hittar du information om hur du som gått din skolgång i Sverige kan söka in till Svenska handelshögskolans (Hankens) kandidatutbildning.

För information om Hankens magisterutbilning på svenska för dig som vill bygga på din tidigare högskoleexamen, tryck HÄR och för vårt engelskspråkiga magisterprogram tryck HÄR

Svenska handelshögskolan (Hanken)

För över hundra år sedan grundades Hanken Svenska handelshögskolan, en av Nordens äldsta handelshögskolor. Idag är Hanken den enda fristående handelshögskolan i Finland och en av två primärt svenskspråkiga universitet. I vår strategi ingår en profilering av högskolan som en genuint internationell och forskningsintensiv handelshögskola som bedriver nära samarbete med näringslivet.

Vi erbjuder utbildning på kandidat-, magister- och forskarnivå vid två orter; i Helsingfors och Vasa. Magisterutbildningen motsvarar masterutbildningen i Sverige.

Ansöka till Hankens tre-åriga (180 ECTS) kandidatubtildning

Efter kandidatexamen har du automatiskt rätt att fortsätta med magisterstudie (2 år, 120 ECTS). De flesta som studerar hos oss går vidare och kan efter avlagd magisterexamen titulera sig ekonom.

För att kunna söka in till Hankens kandidatutbildning måste du först av allt uppfylla den grundläggande behörigheten och språkkravet i svenska (se nedan). Om du uppfyller dessa, kan du sedan söka in till oss via fem olika vägar:

 1. På basis av svensk gymnasieexamen/svenskt betyg
 2. På basis av Högskoleprovet
 3. På basis av särskilda meriter
 4. På basis av IB-betyg (International Baccalaureate)
 5. På basis av det nationella finländska urvalsprovet till ekonomutbildningar

Ansökan skickas in via studieinfo.fi (som är Finlands motsvarighet till antagning.se) under ansökningstiden 16.3-30.3.2022 kl.15:00 (finsk tid).

För att kunna söka till Hanken måste du minst ha samma grundläggande behörighet som krävs för att söka till högskolor i Sverige, dvs:

 • examen från ett högskoleförberedande program, eller
 • yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand, men alla prestationer måste vara avklarade i juni det år som du skickar in ansökan och synliga på ditt avgångsbetyg

Alla våra sökande bör i ansökan svara på frågor om språklig behörighet och visa sina kunskaper i svenska.

Om du har haft svenska som skolutbildningsspråk, så uppfyller du Hankens språkkrav. Du kan påvisa att skolutbildningsspråket är svenska genom följande prestationer:

 • ett godkänt vitsord i svenska som modersmål i grundskolans avgångsbetyg,
  • även norska, danska, isländska eller färöiska som modersmål i grundskolans avgångsbetyg godkänns
 • ett godkänt vitsord i svenska som modersmål i avgångsbetyget från gymnasiet/andra stadiet,
  • även norska, danska, isländska eller färöiska som modersmål i avgångsbetyget från andra stadiet godkänns

Annars måste du intyga dina språkkunskaper i svenska på något annat sätt.

Bilagorna bör sändas in i enlighet med våra instruktioner, se mer info här.

På basis av ett svenskt gymnasiebetyg

Om du har avlagt en gymnasieexamen i Sverige med minst meritvärdet 15.20 år 2015-2022 kan du söka in genom vår antagning på basis av svenska betyg.

På basis av svenska Högskoleprovet

Om du har skrivit Högskoleprovet inom de senaste fem åren med minst resultatet 1.50 poäng kan du söka in genom vår antagning på basis av Högskoleprovet.

På basis av särskilda meriter

Om du har utmärkt dig på ett område utanför skolvärlden (inom entreprenörskap, ledarskap, vetenskaper, teknik, idrott, musik, konst, frivilligverksamhet eller annan allmännyttig verksamhet) kan du antas på basis av särskilda meriter.

På basis av IB-betyg

Om du avlagt en IB-examen och är förstagångssökande kan du antas på basis av ditt betyg genom någon av antagningarna i gemensamma ansökan: den ordinarie antagningen till kandidatnivån eller direktantagningen till ämnet nationalekonomi. Det är enkelt att söka in, det enda Hanken behöver i ansökningsskedet är en kopia av din examen eller av dina Predicted Grades (ditt gymnasium kan utfärda ett intyg över dina predicted grades).

Studera först poängtabellerna, du hittar dem här. Du ska läsa tabellerna på följande sätt:

1. Konvertera ämnena och vitsorden i din IB-examen till dess motsvarigheter i en finländsk studentexamen:

I tabellen på höger sida, ”Ämnena i IB-examen poängsätts enligt ämnena i den finländska studentexamen”, hittar du IB-ämnenas motsvarigheter för den finländska studentexamen. IB-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten ”övriga realämnen”. I tabellen ovanför hittar du IB-vitsordens motsvarighet (2-7) för den finländska studentexamen (A-L). 

2. Räkna ut dina betygspoäng:

Nu kan du räkna dina betygspoäng med hjälp av poängtabellen till vänster på sidan. Notera även följande:

 • Poäng ges för fem ämnen: modersmål, matematik (lång eller kort), det språk som ger sökande de högsta poängen, samt de två ämnen som ger sökande de högsta poängen.
 • Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.
 • Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.
 • Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

OBS! Notera minimipoängkravet och tröskelkravet i matematik för att kunna antas på basis av betyg i den ordinarie antagningen till kandidatnivån och i direktantagningen till nationalekonomi

Exempel

Håkan har fått följande resultat i sin IB-examen:

 • English B (6)
 • Business Management (6) 
 • Psychology (6)
 • Finnish A (5)
 • Biology (5) 
 • Math. Studies (6) 

Då han konverterar detta enligt tabellerna, så ser det ut såhär:

 • English B (6) --> Långt språk (E)
 • Business Management (6) --> Övriga realämnen (E) (IB-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten ”övriga realämnen”)
 • Psychology (6) --> Psykologi (E)
 • Finnish A (5) --> Modersmål (M)
 • Biology (5) --> Biologi (M)
 • Math. Studies (6) --> Kort matematik (E)

...Konverterat ser alltså Håkans resultat ut såhär:

 • Långt språk (E)
 • Övriga realämnen (E)
 • Psykologi (E)
 • Modersmål (M)
 • Biologi (M)
 • Kort matematik (E)

Nu gäller det alltså att räkna ut hur många betygspoäng Håkan får i betygsantagningen. Notera att poäng ges enbart för fem ämnen: modersmål, matematik (lång eller kort), det språk som ger de högsta poängen och de två ämnen som ger de högsta poängen.

I Håkans fall skulle poängräkningen alltså se ut såhär:

 • Modersmål: Modersmål (M) --> 22 poäng
 • Matematik (lång eller kort): Kort matematik (E) --> 23.6 poäng
 • Det språk som ger de högsta poängen: Långt språk (E) --> 23.6 poäng
 • De två ämnen som ger de högsta poängen: Psykologi (E) och Övriga realämnen (E) --> 18.6 + 18.6 poäng

...Håkans betygspoäng är således: 22 + 23.6 + 23.6 + 18.6 + 18.6 = 106.4 betygspoäng.

Om Håkan har ansökt via Hankens ordinarie antagning till kandidatnivån, så gäller följande: Då Håkan har över minimigränsen 77 betygspoäng, samt har godkänt vitsord i matematik (och är förstagångssökande), så har han chans att bli antagen på basis av betyg. De som antas på basis av betyg meddelas om detta via Min Studieinfo och mejl innan inträdesprovet. Om Håkan inte får detta mejl, så betyder det att hans betygspoäng inte räcker till för att bli antagen i betygsantagningen, och då ska han delta i inträdesprovet.

Om Håkan har ansökt via Hankens direktantagning till ämnet nationalekonomi, så gäller följande: Håkan uppfyller tröskelvärdet på minst vitsordet E i kort matematik, MEN med sina 106.4 betygspoäng uppfyller han inte minimikravet på 110 betygspoäng. Han kan således inte antas via denna antagning.

På basis av urvalsprovet

Om ingen av ovanstående ansökningsalternativ passar in på dig, så kan du alltid välja att skriva det nationella urvalsprovet till ekonomutbildningar och på det sättet antas genom vår ordinarie antagning till kandidatnivån. Provet baserar sig på det finländska gymnasiets inlärningsmål - vilket har stora likheter med det svenska gymnasiet! Notera att det finns t.ex. gratis webbtjänster på svenska där man kan öva på det finländska gymnasiets kurser.

Förutom den huvudsakliga informationen om inträdesprovet, som du hittar här, så kan du som svensk ha nytta av följande tips:

Material

Inträdesprovet baserar sig inte på specifika böckers innehåll, utan grundar sig på innehållet och lärandemålen för vissa obligatoriska kurser i det finländska gymnasiets läroplan:

 • Statistik och sannolikhet (Kort matematik MAB5) eller Sannolikhet och statistik (Lång matematik MAA10)
 • Människan i en föränderlig omvärld (Historia HI1)
 • Ekonomikunskap (Samhällslära SL2)

 ... För att få en uppfattning om vad dessa kuser innehåller, så kan du kolla upp gymnasiets läroplan här.

I finländska gymnasier är det de enskilda lärarna som själva bestämmer vilken bok de vill använda som undervisningsmaterial i sina kurser för att uppnå målen i läroplanen. Vi rekommenderar därför att svenska sökande tar kontakt med ett finländskt (svenskspråkigt) gymnasium för att kolla vilka böcker de använder i dessa kurser. Du hittar gymnasier genom att googla, svenskspråkiga gymnasier finns exempelvis i Österbotten och Helsingfors.

Angående anskaffning av böcker, så finns det för tillfället (år 2020) endast ett förlag som ger ut läromedel på svenska för det svenska gymnasierna, det finns dock en hel del finskspråkiga förlag som även ger ut enstaka böcker för vissa kurser i gymnasiet på svenska.

Öva

Tidigare års inträdesprov hittar du här .

 

 

Notera!

Det är möjligt att under samma ansökningsrunda både söka in på basis av svenskt gymnasiebetyg/Högskoleprovet/särskilda meriter och via gemensamma ansökan (inträdesprov/IB-betyg).

Finlands utbildningssystem har rankats som det bästa i världen i flera olika studier, vilket gör en finsk utbildning väldigt värdefull på arbetsmarknaden. Dessutom betalar du som kommer från Sverige (eller ett annat EU- eller EES-land) inga terminsavgifter, och du kan utöver detta ansöka om både bidrag och lån hos CSN för dina studier. 

Våra studenter betalar årligen en medlemsavgift till studentkåren, för den får de ett studiekort som ger tillgång till olika studentförmåner. Medlemskapet berättigar bland annat till rabatt på lunch i studentrestauranger (varierar mellan 1,80 – 3,60 euro), studentrabatt (45%) på månads- och årskort i kollektivtrafiken och rabatt på gymkort vid UniSport. Utöver detta blir de studentkårsmedlemmar och därmed en del av en fantastisk gemenskap och får tillgång till ett brett utbud av roliga och lärorika evenemang. 

Hanken har egna studentbostäder som hankenstuderande kan ansöka om, mera information finns här.

Se mer info om hur det är att bo och studera i Finland här

Mer info om hur det är att bo och studera i städerna Helsingfors och Vasa, samt tips gällande boende hittar du på våra engelskspråkiga magistersidor.

Som finansekonom vill jag påstå att studier vid Hanken är en utmärkt investering i dig själv. Intellektuellt berikande genom en bred kandidatexamen och en mer nischad masterexamen. Professionellt berikande genom extrajobb under studietiden. Socialt berikande genom alla fantastiska människor inom skolan, studentkåren och i Helsingfors – Hanken har gett mig ett ovärderligt nätverk av vänner och därav en stabil grund att stå på.

När jag inledde mina ekonomistudier hade jag egentligen ganska dålig koll på ekonomi (överlag, men också min egen...). Jag uppskattade därför det första studieåret med grundkurser i allt. De hjälpte mig välja inriktning (en kreativ kombination av finans och logistik). Jag har därefter särskilt tyckt om tvärvetenskapliga finanskurser så som ”Cross-border Corporate Transactions” och ”Value investing”. Men då jag var på utbyte i USA, pluggade jag ändå mest marknadsföring. Som ekonom tror jag att det är bra om du förstår siffror, men likväl kan tänka mera kreativt då det behövs.

Under hela min studietid har jag arbetat parallellt med mina studier. Först som lärare i svenska och ekonomi (på svenska) i finskspråkiga skolor i hela Finland. Ett kul arbete och ett utmärkt sätt för mig att lära känna Finland som helhet. Därefter jobbade jag på bank och med att förmedla stora lån till samhällsnyttiga projekt. Detta var en perfekt start på min karriär, och jag lärde mig massor om hur finansbranschen fungerar i praktiken. Som ekonom tror jag att en viss arbetserfarenhet är superviktig redan innan du tagit din examen, och Hanken ger den möjligheten.

Som person är jag social, och som svensk på Hanken fick jag omedelbart den uppmärksamhet jag ville ha – Med många goda vänner som ett resultat! Jag var tidigt aktiv inom studentkåren, och har varit alltifrån festfixare, lärare på prepkursen och tutor till fullmäktigeordförande och studentkårens representant i högskolans akademiska råd – viktiga roller, som varit socialt givande på olika sätt och gjort mig till en av Finlands bäst integrerade invandrare. Som ekonom tror jag att ett brett nätverk och många vänner inom branschen kan vara helt avgörande för hur din karriär utvecklas.

Avslutningsvis och när jag ser tillbaka på min tid på Hanken, vill jag säga att livet var ganska enkelt – Också i termer av praktikaliteter. Man klarar sig finfint på svenska och engelska, söker studiestöd från CSN precis som vanligt och hittar boende ganska lätt. Samtidigt fungerar kollektivtrafik och sjukvård jättesmidigt. Med allt detta på plats, var det lätt att fokusera på att ha roligt och njuta av allt Helsingfors har att erbjuda – Oberoende av om det var studentkårens aktiviteter, besök på vänners lantställen, långa promenader, strandbesök året om eller att lära mig segla!

Idag arbetar jag som konsult i Stockholm; men är mina finska vänner närmast och besöker Helsingfors frekvent.

Kenneth, Hanken alumn