Hedersdoktorer 2019

Hanken Svenska handelshögskolan firade 110 år och promoverade 47 promovender och tio hedersdoktorer i samband med den högtidliga doktorspromotionen fredagen den 25 oktober 2019.

Du hittar mera information om hedersdoktorerna längre ner på sidan.

För vetenskapliga meriter promoveras fem hedersdoktorer:

Mary Jo Bitner
Professor Emeritus of Marketing
Arizona State University

Tore Ellingsen
Professor i nationalekonomi
Handelshögskolan i Stockholm

Martha S. Feldman
Professor of Social Ecology, Political Science, Business, and Sociology
University of California, Irvine

Bjørn Nybo Jørgensen
Professor of Accounting and Financial Management
London School of Economics

Seppo Pynnönen
Professor i statistik
Vasa universitet

För framgångsrik och långvarig verksamhet inom näringsliv och samhälle promoveras fem hedersdoktorer:

Ilkka Brotherus
Styrelseordförande
Sinituote Ab

Jannica Fagerholm
Verkställande direktör
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse

Kersti Kaljulaid
Republiken Estlands president

Kalle Löövi
Direktör för internationell hjälpverksamhet
Finlands Röda Kors

Jan Vapaavuori
Borgmästare
Helsingfors stad

Mera information om hedersdoktorerna:

 

Mary Jo Bitner
Professor Emeritus of Marketing
Arizona State University

 

Kandidatexamen (political science), MBA och doktorsexamen vid University of Washington.

Mary Jo Bitner är professor emeritus i marknadsföring och tidigare verkställande direktör för Center for Services Leadership vid W. P. Carey School of Business, Arizona State University (ASU), USA, där hon innehade akademiska och ledarskapsbefattningar från 1987 till 2018.

Mary Jo Bitner är allmänt erkänd som en pionjär och ledare i utvecklingen av tjänsteforskningen världen över. Hon har bidragit med över tre decennier av tjänsteforskning och publicerat mer än 50 artiklar i ledande vetenskapliga tidskrifter för marknadsföring och ledning. Hennes primära forskningsområden är tjänstemöten, interaktioner mellan kunder och medarbetare, teknologistödda tjänster, tjänstelandskap och kundtillfredsställelse.

Som ett erkännande för sitt arbete fick Mary Jo Bitner SERVSIG Career Contributions to the Services Discipline Award av American Marketing Association. Hon är medförfattare till Services Marketing: Integration Customer Focus Across the Firm, en bok som används vid universitet över hela världen och är översatt till flera språk. Bitner var chefredaktör för Journal of Service Research, den ledande vetenskapliga tidskriften inom tjänsteforskning, från 2013 till 2017.

Tore Ellingsen
Professor i nationalekonomi
Handelshögskolan i Stockholm

 

Tore Ellingsen

Tore Ellingsen innehar Ragnar Söderbergs professur i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har avlagt examina vid NHH Norges Handelshøyskole (Siviløkonom 1985, Siviløkonom HAE 1988) och London School of Economics (PhD 1991).

Inom sin forskning tillämpar han ofta spelteori på problem inom organisations-, institutionell och beteendeekonomi. Ellingsen har varit redaktör för Economica and International Journal of Industrial Organization och associerad/rådgivande redaktör för Journal of Industrial Economics, Scandinavian Journal of Economics och Games and Economic Behavior.

Tore Ellingsen är ledamot i EEA, CEPR och CESifo. Han har varit ledamot i styrelsen för Kungliga vetenskapsakademien och har varit ordförande för kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. För närvarande ordförande för Society for Institutional and Organizational Economics, SIOE.

 

Martha S. Feldman
Professor of Social Ecology, Political Science, Business, and Sociology
University of California, Irvine

 

Martha Feldman

Kandidatexamen 1976 vid University of Washington. Magisterexamen 1980 och doktorsexamen (political science) 1983, båda vid Stanford University.

Martha S. Feldman är Professor of Social Ecology och Johnson Chair for Civic Governance and Public Management och också Professor of Political Science, Sociology, Business, and Nursing Science vid University of California, Irvine, USA.

Från 1983 till 2003 var hon medlem av lärarkåren vid statsvetenskapliga institutionen och Gerald R. Ford School of Public Policy vid University of Michigan. Från 2014 till 2016 var hon utnämnd till Distinguished Foreign Expert vid University of Nanjing i Kina.

Hennes forskning om organisatoriska rutiner, inkluderande offentlig förvaltning och kvalitativa metoder bygger starkt på hennes etnografiska forskning och på practice theory. Hon är mest känd för att ha etablerat området dynamiska rutiner som utforskar den interna dynamiken i rutiner.

År 2009 erhöll hon the Administrative Science Quarterly’s award for Scholarly Contribution och år 2011 erhöll hon Academy of Management Practice Scholarship Award. 2014 utsågs hon till hedersdoktor i ekonomi vid St. Gallen University School of Management och listades av Thomson Reuters som en frekvent citerad författare. 2015 fick hon Academy of Management Distinguished Scholar Award av Organization and Management Theory Division och valdes till ledamot inom Academy of Management.

Martha S. Feldman har varit Senior Editor för Organization Science sedan 2006 och är medlem av redaktionsråden för de vetenskapliga tidskrifterna Academy of Management Journal, Academy of Management Discoveries, International Public Management Journal, Journal of Management Studies, Organization Studies, Public Administration Review och Qualitative Research in Organizations and Management.

 

Bjørn Nybo Jørgensen
Professor of Accounting and Financial Management
London School of Economics

 

Björn Jörgensen

Matematik-økonom 1990 vid Aarhus Universitet, Danmark. Doktorsexamen (Accounting and Information Systems) 1999 vid Northwestern University i Evanston, Illinois, USA.

Bjørn Nybo Jørgensen har undervisat och forskat vid flera olika akademiska institutioner, såsom Harvard Business School från 1998 till 2002, Columbia Business School från 2002 till 2008, University of Colorado at Boulder från 2008 till 2013 och London School of Economics and Political Science från 2013 till 2019.

Vid de här institutionerna har Bjørn Nybo Jørgensen undervisat ett stort antal kandidat-, magister-, MBA och Executive MBA-studenter. Han har deltagit i handledningen av mer än 30 doktorsavhandlingar och har föreläst inom konsortier för forskarstuderande och nyanställda lärare och forskare i Europa och USA. Hans forskning undersöker redovisningsbaserad värdering, korsägande, resultatmanipulation, ledningens kompensation, mått på extrem risk, företagsledningens beslut att delge information och upplevda risker.

Därtill har han varit gästforskare vid U.S. Securities and Exchange Commission från 2005 till 2006. För närvarande medlem av styrelsen för Handelshøyskolen BI.

 

Seppo Pynnönen
Professor i statistik
Vasa universitet

 

Seppo Pynnönen

Filosofie doktor (matematisk statistik) 1988 vid Tammerfors universitet.

Professor i statistik vid Vasa universitet sedan 1998. Biträdande professor i statistik vid Vasa universitet från 1996 till 1998.

Seppo Pynnönen har tjänstgjort som institutionsföreståndare, inom fakultetsrådet och har varit medlem av flera olika universitetskommittéer. Han har varit officiell opponent vid 16 doktorsdisputationer och har varit officiell förhandsgranskare för 25 doktorsavhandlingar.

Seppo Pynnönen är författare och medförfattare till ett flertal referentgranskade vetenskapliga artiklar och till flera artiklar som ingår i böcker och samlingar. Artiklarna har publicerats i vetenskapliga tidskrifter såsom Review of Financial Studies, Journal of Empirical Finance, Journal of Multivariate Analysis, Quantitative Finance och Journal of Financial Research.

 

Ilkka Brotherus
Styrelseordförande
Sinituote Ab

 

Ilkka Brotherus

Ägare av Sinituote Ab sedan 1988, VD från 1989 till 2018 och styrelseordförande sedan 2018. Sedan 2010 ägare och styrelseordförande för Junttan Ab.

Ägare och styrelsemedlem i ett halvt dussin andra finska medelstora bolag samt flera start-up-bolag.
Medlem av förvaltningsrådet för Pensionsbolaget Tapiola från 1994 till 1995, förvaltningsrådets ordförande från 1995 till 2005 och medlem från 2005 till 2013. Vice ordförande för förvaltningsrådet för arbetspensionsförsäkringsbolaget ELO sedan 2014. Styrelsemedlem för Amer Abp från 2000 till 2002 och vice ordförande från 2002 till 2019. Styrelsemedlem för YIT Abp från 2000 till 2002 samt styrelseordförande 2006. Styrelsemedlem för Veho Group Oy Ab från 2003 till 2013.

Utsågs av Suomen liikemiesyhdistys till Årets affärsman 2002. Utmärkelse i Talouselämä 2012 som en av de hundra mest betydelsefulla företagsledarna genom tiderna i Finland. Aktiv i kommunalpolitiken i över 30 år. Har under sin karriär arbetat med att utveckla finländska start-up-företag och små och medelstora bolag långsiktigt. Han har även aktivt arbetat för att hålla såväl ägandet som arbetsplatser kvar i Finland.

Medlem av Stiftelsen Svenska Handelshögskolans fullmäktige sedan 2003 och ordförande sedan 2011. Medlem av Stiftelsens styrelse från 2007 till 2015 och styrelseordförande från 2011 till 2015. I egenskap av fullmäktigeordförande har han också verkat som ordförande för stiftelsens valnämnd.

Ilkka Brotherus var den första studentrepresentanten någonsin i styrelsen för Svenska handelshögskolan 1975-1976.

Diplomekonom 1975 och ekonomie magister 1976 vid Svenska handelshögskolan.

Jannica Fagerholm
Verkställande direktör
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse

 

Jannica Fagerholm

Verkställande direktör för Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse sedan 2010. Vice ordförande för styrelsen för Sampo Abp sedan 2019, styrelsemedlem och medlem av revisionskommittén sedan 2013, ordförande för revisionskommittén sedan 2016. Styrelsemedlem och ordförande för revisionskommittén för Kesko Abp sedan 2016. Styrelsemedlem och ordförande för revisionskommittén för Teleste sedan 2018.

Styrelseordförande för Svenska handelshög-skolan sedan 2019. Styrelsemedlem sedan 2010 och vice ordförande mellan 2013 och 2018. Ordförande för högskolans placeringsutskott från 2010 till 2018 och ordförande för kampanjkommittén för medelinsamlingskampanjen HANKEN RETURNS åren 2014-2017.

Medlem av finansrådet för Svenska litteratursällskapet i Finland sedan 2001. Styrelsemedlem sedan 2013 och vice ordförande sedan 2016 för Delegationen för stiftelser och fonder. Styrelsemedlem och ordförande för Scoutstiftelsens placeringsutskott mellan 1997 och 2013 samt vice ordförande för delegationen för Scoutstiftelsen sedan 2014. Medlem av förvaltningsrådet för Veritas Pensionsförsäkring sedan 2010.
Verkställande direktör för SEB Gyllenberg Private Bank från 1999 till 2010. Chef för livförsäkringar i Finland vid Handelsbanken Liv från 1998 till 1999. Innehade ett flertal befattningar inom investeringsenheten inom Sampo mellan 1990 och 1998.

Ekonomie magister 1986 vid Svenska handelshögskolan.

 

Kersti Kaljulaid
Republiken Estlands president

 

Kersti Kaljulaid

År 2016 valdes Kersti Kaljulaid till Republiken Estlands president.

Före det var hon under åren 2004 till 2016 medlem av Europeiska revisionsrätten. Ker-sti Kaljulaid var ekonomidirektör och verk-ställande direktör för Iru Power Plant inom det statsägda energibolaget Eesti Energia från 2002 till 2004. Från 1999 till 2002 var Kersti Kaljulaid premiärminister Mart Laars ekonomiska rådgivare.

Kersti Kaljulaid var medlem av förvaltningsrådet för Estonian Genome Center från 2001 till 2004. Hon var också medlem av det rådgivande organet för Tartu-universitetet från 2009 till 2011 och ordförande för universitetets högsta beslutande organ från 2012 till 2016.

Kersti Kaljulaid utexaminerades från Tartu-universitetet år 1992 inom ämnesområdet genetik vid naturvetenskapliga fakulteten och avslutade sina magisterstudier vid fakulteten för ekonomi och företagsadministration år 2001.

Kalle Löövi
Direktör för internationell hjälpverksamhet
Finlands Röda Kors

 

Kalle Löövi

Kalle Löövi har gjort en flera decennier lång karriär inom Finlands Röda Kors och den Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen, IFRC. Nationellt har han byggt upp Röda Korsets sök- och räddningsmetoder och -kapacitet samt utvecklat den gemensamma utbildningen för frivilliga och myndigheter.

Internationellt har Kalle Löövi varit med och skapat och utvecklat Röda Korsets och Röda Halvmånens standardiserade och koordinerade snabba responskapacitet såsom Emergency Response Units (ERU), Regional Disaster Response Teams (RDRT) och Field Assessment and Coordination Team (FACT) och dess samarbete med FN:s katastrofbedömning och samordning (UNDAC). Han har erfarenhet av att utveckla resiliens- och beredskapsaktiviteter i flera länder samt internationella responsmekanismer globalt.

Kalle Löövi har många års erfarenhet av katastrof- och krisrespons vid plötsliga kriser och katastrofer som utvecklas långsamt inom ramen för den Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen och FN/OCHA. Utöver fälterfarenheten har han innehaft ledande posi-tioner inom Finlands Röda Kors och varit chef för hjälpoperationer vid Internationella röda-kors- och rödahalvmånefederationen.

Förvaltningstjänstemannaexamen (offentlig rätt) 1979 vid Tammerfors universitet. Vidare studier i offentlig rätt från 1979 till 1982.

Jan Vapaavuori
Borgmästare
Helsingfors stad

 

Jan Vapaavuori

Efter en omfattande karriär inom finländsk politik blev Jan Vapaavuori Helsingfors borg-mästare i juni 2017. Som sin första uppgift lade han fram en stadsstrategi som lägger grunden för en ambitiös fyraårig agenda. Strategins vision är att Helsingfors ska bli ”världens bäst fungerande stad” med ett särskilt fokus på hållbar tillväxt, digitalisering, global problemlösning, kreativitet och bästa möjliga förutsättningar för ett lyckligt vardagsliv i staden.

Från 2012 till 2015 tjänstgjorde Jan Vapaavuori som näringsminister och från 2007 till 2011 som bostadsminister. Från 2015 arbetade han som vice generaldirektör för Europeiska investeringsbanken. Som näringsminister spelade han en nyckelroll i förnyelsen av den finländska sjöfartsindustrin. Som bostadsminister skapade Jan Vapaavuori ett program för att minska långvarig hemlöshet som har fått internationellt erkännande.

Från 2003 till 2015 var han riksdagsledamot. Han är också en långvarig ledamot av Helsingfors stadsfullmäktige.
Juris kandidat 1989 vid Helsingfors universitet.