Studiehelhet inom HR

Studiehelhet som erbjudits åt studerande vid andra högskolor och universitet i Finland. Nya studerande antas inte längre till helheten.

Studiehelhet inom personalledning

Studerande i föreläsningssal på Hanken

Introduktion

Studiehelheten består av ämneskurser som specifikt inriktar sig på frågor berörande personalledning och organisation utgående från den senaste forskningen inom ämnet. Helheten administreras av ämnet Företagsledning och organisation i Helsingfors.

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av frågor som handlar om personalens engagemang, prestation, välmående, förändringsberedskap och teamarbete samt utmaningar och möjligheter för skapandet av fungerande HRM strategier och HRM system för att befrämja dessa. Utbildningen i HRM system fokuserar på rekrytering och urval, utveckling, belöning, och prestation/utvecklingssamtal men behandlar också internationella aspekter av HRM med fokus på därmed förknippade utmaningar och möjligheter.

Syftet med studiehelheten i HR är att erbjuda studerande som är inskrivna vid andra högskolor i Finland en möjlighet att få utbildning inom HR oberoende av huvudämne och tidigare studier. Eftersom dessa är samarbetsstudier skall du vara registrerad som närvarande på din hemhögskola under 2022-23 eller om du avlägger helheten under 2 år (max. tid för HR-studierätten) skall du vara närvarande under den tiden. Syftet med HR-studiehelheten är att du kan använda dessa 27 studiepoäng som en del av dina studier inom ditt ämne. Studiehelheten erbjuder en god grund för dig som vill fortsätta utveckla din kompetens att arbeta i organisationers HR funktioner eller konsultindustrin. Den erbjuder också en bra grund för ditt mänskocentrerade kunnande som framtida linjechef i andra funktioner.

Hanken erbjuder 25 platser för studerande från andra högskolor som anmält sitt intresse genom ansökningsrundan. För mer information, vänligen kontakta hr-studier@hanken.fi.

Kurser som ingår i studiehelheten

De fem kurserna som ingår i studiehelheten under 2022-2023 är följande kurser som totalt utgör 27 studiepoäng (ECTS). Studerande som beviljats studierätt till studiehelheten har två års tid att avlägga kurserna. Höstens kurser sker på svenska medan vårens kurser sker på engelska. Studerande skall ha tillräckliga språkkunskaper att studera universitetsstudier på svenska och engelska.

Observera att du från och med hösten 2022 själv ska anmäla dig till undervisningen i Sisu, vilket kräver en studieplan i Sisu. Instruktionerna för Sisu hittas här.

Kursen behandlar ledning av mänskliga resurser i organisationer. Deltagarna får grundläggande insikter i personalarbete i organisationer och de delområden som ingår. Under kursen får deltagarna också information om Hankens studiehelhet inom HRM samt praktisk information om att studera på Hanken. Kursen innehåller en obligatorisk introduktionsdag som inkommer i augusti 2022.

Dagens arbetsliv kräver att vi förstår individers motivation, förmågor och begränsningar. Denna kurs fokuserar på människans beteende i arbetslivet på både individ och gruppnivå. Kursen berör viktiga psykologiska samt socialpsykologiska fenomen och teorier samt deras praktiska betydelse för ledarskap och organisationers framgång. Ämnen som tas upp under kursen är t.ex. personlighet, arbetsmotivation, attityder, stress och välmående samt individens agerande i grupp.

Målet med kursen är att ge insikter i arbetsrättens betydelse och funktion i näringslivet med betoning på centrala rättsregler som gäller vid avtalsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Kursen erbjuder också förståelse för arbetsmarknadens funktionssätt.

A strategic approach to human resource management has already for long, both in several world-class organizations and in academic circles, been viewed as one of the most important levers of sustained organizational performance. It is very challenging to implement well. It essentially requires both knowledge, deep conviction, consistency, an innovative mind-set and, as suggested by more recent thinking, an agile approach. The overall aim of this course is to help and inspire students to mutually reflect on and enhance their understanding of the challenges, advantages and frontiers of progressive HR functions and systems of HRM practices. Specific topics include the tasks of the HR function; HRM and individual and organizational performance; recruitment and selection; rewards and compensation; performance appraisal; people analytics, and wellbeing at work.

This course exposes participants to the challenges related to managing people in an international context. People are considered as one of the most, if not the most, important resource for the competitiveness of firms, and the challenge of effective HRM is greatest in multinational firms with operations in culturally and institutionally diverse environments. An important objective of the course is to develop participants’ understanding of the link between human resources and firm strategy in the international context. Students will learn about managing human capital globally with the help of HRM practices such as global performance management and talent management, as well as how to enable value creation through the means of social architecture.