Finansiering, redovisning och företagsstyrning 

Finansiering, redovisning och företagsstyrning är ett av Hankens styrkeområden

Asymmetrisk information samt agentkostnader mellan företaget och dess investerare har en inverkan på företagets kapitalkostnad, kapitalallokering och risktagning. Forskningsgruppen undersöker hur förvaltnings- och styrningssystem  (eng. corporate governance) påverkar  företagets investerings- och finansieringsbeslut samt företagets långsiktiga lönsamhet.

Forskning om intern företagsstyrning fokuserar på t.ex. företagsledningens incitament, ägar- och styrelsekontroll, effektiviteten av riskhantering, samt rapportering och revision.

Forskning gällande extern företagsstyrning  undersöker bl.a. investeraraktivism, mediebevakning, kulturella normer, politiska system, lagstiftning och dess effektivitet, samt arbetsmarknaden för företagsledare.

Även kvaliteten på den finansiella rapporteringen, särskilt hur rapporteringsstandarderna via reducerad asymmetrisk information kan förbättra kommunikationen och samarbetet mellan företagets centrala beslutsfattare och företagets intressenter, är ett viktigt fokusområde.

  • Vetenskapliga delområden: företagsfinansiering, redovisning, förvaltnings- och styrningssystem, finansiering, ekonomistyrning, finansiell styrning 
  • Vetenskapliga forskningsfrågor: förvaltning och styrning, investerarrelationer, investerings- och finansieringsbeslut, styrningsmekanismer, företagsledningens incitament och struktur, utbetalningsprinciper, ägarstrukturer, styrelser, etiskt rykte, makrovillkor för företagspolicy, politisk osäkerhet, kvaliteten på den finansiella rapporteringen, hållbart värdeskapande, lönsamhet, tillväxt, investeringar, resursanvändning, revision, lönehantering
  • Vetenskapliga forskningsmetoder: logistiska modeller, tidsserieanalys, maskininlärning, regressionsdiskontinuitet, icke-parametriska estimeringar, textanalys.