Konkurrensanalys och servicestrategi 

Konkurrensanalys och servicestrategi är ett av Hankens styrkeområden

Läs mera om forskningen i området:

Styrkeområdet är indelat i två undergrupper: (1) kvantitativt konsumentbeteende och konkurrensanalys, och (2) service- och kundorienterad ledning. I båda grupperna fokuserar forskningen på företagsstrategier samt konsument- och kundbeteende med betoning på nya marknader med digitalisering och service som särdrag.

(1) ”Kvantitativt konsumentbeteende och konkurrensanalys” använder sig av kvantitativa metoder, inklusive laboratorie- och fältexperiment, för att studera växelverkan mellan företag och konsumenter i syfte att generera kunskap som kan stöda beslutsfattande för såväl företag som konsumenter samt bistå i design av mikroekonomisk politik med syfte att befrämja allmän samhällelig välfärd.

(2) Forskningsområdet ”Service- och kundorienterad ledning” tar ett tvärdisciplinärt, marknadsorienterat perspektiv på att studera kunder och deras beteende visavi företag i olika branscher. Ett brett perspektiv på kunder samt andra målgrupper och intressenter används för att få insikter om deras upplevelser, handlingsmönster, beslut och nätverk samt vilka implikationer dessa har på företagens strategiska beslutsfattande.

 • Vetenskapliga delområden:
  (1) beteendeekonomi, konkurrensekonomi, experimentell ekonomi, branschanalys, konsumentbeteende, kvantitativ marknadsföring; (2) tjänsteledning, tjänstemarknadsföring, kundorienterad ledning, konsumentmarknadsföring, industriell marknadsföring, tjänsteaffärsverksamhet, servitisering, transformativa tjänster
 • Vetenskapliga forskningsfrågor: 
  (1) samverkan, konkurrens, konsumentöverskott, effektivitet, naiva konsumentbeslut, marknadsstyrka, prissättning, producentöverskott, omställningskostnader; 
  (2) Kunder, tjänster, kundrelationer, Nordiska skolan för tjänsteforskning, interaktioner, kundupplevelser, innovation, disruptiva marknader, värdeskapande, sociala media, digitalisering, affärsdynamik
 • Vetenskapliga forskningsmetoder: 
  Kvalitativ empirisk forskning, kvantitativ empirisk forskning, blandad metod forskning, problematisering, abduktion, konceptuell utveckling, fallstudier, intervjuer, etnografi, netnografi, longitudinell forskning