Forskningsetik

På Forskningsetiska delegationens webbsida finns även aktuell information om pågående forskningsetiska frågor samt ett antal viktiga publikationer om etik inom forskningen.

Hanken Svenska handelshögskolan har förbundit sig att följa Forskningsetiska delegationens anvisningar om god vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland (s.k. GVP-anvisningar). Alla forskare, lärare, studenter och övrig personal vid högskolan förutsätts följa dessa anvisningar samt gällande lagstiftning.

Tags