Verktyg för att bedöma tidskrifter

Här presenteras några verktyg som hjälper dig att bedöma eller välja tidskrifter.

Att bedöma tidskrifter

Är en tidskrift referentgranskad? Hur ofta kommer den ut? I vilka databaser indexeras den?
UlrichsWeb innehåller allmän information om tidskrifter. Att en tidskrift använder sig av referentgranskning (referee) kontrolleras behändigast genom att först söka fram tidskriften i den elektroniska tidskriftslistan i Hanna, sedan klicka på SFX-ikonen och välja Ulrich's från SFX-menyn. Då slås samma tidskrift upp automatiskt. Om raden "Refereed: Yes" finns på sidan med allmän information om tidskriften, betyder det att den använder sig av referentgranskning då artiklar accepteras för publicering.

Är en tidskrift indexerad i Web of Science?
Journal Citation Reports (JCR) innehåller information om tidskrifter indexerade i Web of Science.

Vilken impaktfaktor har en viss tidskrift i Web of Science?
Journal Citation Reports (JCR) innehåller information om tidskrifternas impaktfaktorer enligt Web of Science.

Vilken impaktfaktor har en viss tidskrift i Scopus?
SJR och SNIP innehåller information om tidskrifternas impaktfaktorer enligt Scopus.

Är en tidskrift nivå 1, 2 eller 3 enligt Publikationsforum (Julkaisufoorumi)?
Sök publiceringskanaler innehåller listor över vetenskapliga tidskrifter där nivå 3 anses vara den bästa.

Är en tidskrift "open access"? Kan man parallellpublicera i DHanken?
Sherpa/Romeo innehåller information om publiceringsvillkor hos tusentals tidskrifter. Läs mera om open access och parallellpublicering på Hanken.

Hur bedömer Hanken tidskrifterna?
Hanken tillämpar en kombination av impaktfaktorerna i Journal Citation Reports (JCR) och Publikationsforum-klassificeringen (Julkaisufoorumi) vid bedömningen av tidskrifternas kvalitet. Ett annat allmänt verktyg för att bedöma kvaliteten är Ulrichsweb.

Vetenskapliga originalartiklar som publicerats i tidskrifter med Publikationsforum-klassificering 1-3 kategoriseras som A1 i forskningsdatabasen HARIS. Reviewartiklar i samma tidskrifter kategoriseras som A2. Tidskrifter som inte ingår i Publikationsforum-klassificeringen kategoriseras med hjälp av UlrichWeb och informationen om tidskriftens publiceringsprocess på dess egen webbplats.

I enlighet med UKM:s publikationshandbok kategoriseras tidskrifterna enligt följande:

  1. Referentgranskad vetenskaplig tidskrift
    Tidskrifter med Publikationsforum-klass 1-3 (Julkaisufoorumi) eller övrig vetenskaplig tidskrift som genomgår sakkunnigförfarande/referentgranskning (peer review).
  2. Icke-referentgranskad vetenskaplig tidskrift
    Övrig vetenskaplig tidskrift som inte genomgår sakkunnigförfarande/referentgranskning (peer review).
  3. Facktidskrift (Trade journal)
  4. Tidskrift för allmänheten
  5. Dagstidning

Se Julkaisutiedonkeruun ohjeistus tutkijoille 2019 (pdf) eller Publication data collection instructions for researchers 2019 (pdf)

Den nationella Publikationsforum-klassificeringens målsättning är att täcka de centrala vetenskapliga publiceringskanalerna inom alla vetenskapsgrenar (nivå 1) och att identifiera de mest högklassiga och de mest omfattande publikationerna bland dem (nivå 2 och 3). Fr.o.m. år 2015 används klassificeringen vid resursfördelningen till de finländska universiteten och fr.o.m. 2013 används den vid resursfördelningen inom Hanken.

Utvärderingen Tieteen tila 2016/Vetenskapens tillstånd 2016 (Finlands Akademi) baseras på en granskning av förutsättningarna för och resultaten av den forskning som bedrivs vid finländska universitet och forskningsinstitut.