Förändringar i magisterstrukturen

Förändringar i magisterstrukturen fr.o.m. hösten 2018.

Studieplaner: obligatoriska och valfria kurser

Alla ämnens studieplaner för magisterexamen har delats upp i obligatoriska och valfria kurser. De obligatoriska kurserna kommer att erbjudas varje år och vara identiska i Helsingfors och Vasa. De valfria kurserna kan alternera eller variera år för år. Många ämnen har redan sedan tidigare haft en liknande struktur. De nya tvååriga studieplanerna publicerades våren 2018.

Studiepoäng för kurser

Från och med 1.8.2018 kommer så gott som alla magisterkurser att vara 5 sp eller 10 sp till omfattningen. Den valfria fördjupade praktikkursen på magisternivån består av 5 eller 10 sp. Från och med 1.8.2019 kommer seminariekursens omfattning att vara 5 sp. Om en student på grund av de strukturella förändringarna saknar ett fåtal studiepoäng i sitt huvudämne kan en kompletterande litteraturkurs på 2-3 sp erbjudas i slutskedet av studierna. Dessa kurser kan man endast anmäla sig till i samband med studievägledning på studiebyrån.

Kombination av äldre och nyare studieplaner

Magisterstuderande som följt och uppfyller en äldre studieplan i huvudämnet kan även i fortsättningen utexamineras i enlighet med den. De flesta studerande kommer att kombinera tidigare avlagda studier och en ny studieplan. De rekommenderas att prioritera obligatoriska kurser i den nya studieplanen och genom att därtill avlägga av studieplanens valfria kurser säkerställa att de har minst 60 sp fördjupade kurser i huvudämnet samt därtill minst 30 sp studier som kan godkännas som programbundna (se bilden längst nere). Alla tidigare avlagda studier som hört till en tidigare studieplan i huvudämnet duger som valfria inom huvudämnets nya studieplan. Studenter som är osäkra på om deras studier uppfyller det som krävs rekommenderas att gå igenom sina studier med en studievägledare i god tid innan utexaminering.

Höja vitsord och avlägga kurser

Då antalet studiepoäng och arbetsmängd för nästan alla kurser på fördjupad nivå har ändrats måste studerande se till att hen har avlagt alla kurser från läsåret 2017-18 senast 31.7.2018. Ifall man vill höja vitsordet för en kurs som avlagts läsåret 2017-18 måste det vara gjort senast 31.7.2018. En avklarad kurs som tidigare varit värd 8 sp och fr.o.m. 1.8.2018 är 5/10 sp kan inte tas på nytt, och således inte höjas. En kurs som tagits bort från utbudet kan inte höjas eftersom den inte längre ges.

Fördjupad praktik

Den fördjupade praktiken på magisternivån kräver från och med 1.8.2018 8 veckor arbetspraktik för 5 sp och 16 veckor arbetspraktik för 10 sp. Det är efter 1.8.2018 inte längre möjligt att få 8 sp för fördjupad praktik. Kontakta examinatorn för praktiken eller studievägledarna.

Ny kurs i global kompetens och ändring av seminariekursen

Två nya kurser (9995 och 9996 som tillsammans utgör Global kompetens 5 sp) kommer att ingå i de obligatoriska huvudämnesstudierna för studenter som inleder sina magisterstudier hösten 2018 eller senare. Studenter som under läsåret 2018-19 avlägger kursen Seminarium som 12 sp behöver inte avlägga 9995 och 9996. Från och med läsåret 2019-20 ges kursen Seminarium som 5 sp. För en studerande som avlägger Seminarium 5 sp är kurserna 9995 och 9996 obligatoriska. Kurserna 9995 och 9996 kan ingå i programbundna studier (inom summan 90 sp) även om du avlägger seminariet som 12 sp.

Alla kurser har samma vikt

Magisterkurser avlagda efter 1.8.2018 har inte längre större vikt än kandidatkurser på studieutdraget. Andra universitet i Finland använder sig inte av vikter i uträkningen av vägt medeltal. Fördjupade kurser avlagda efter 1.8.2018 har inte större inverkan på medeltalet än ämneskurser, grundkurser och språkkurser. Fördjupade kurser som avlagts innan 1.8.2018 behåller sin vikt 2, men alla kursprestationer fr.o.m. 1.8.2018 får vikten 1. De studerande som utexamineras 1.10.2018 eller senare ska i samband med ansökan om magisterbetyg uppge ifall de vill att alla kurser får vikten 1 eller ifall de vill behålla vikten 2 för alla fördjupade kurser som avlagts före 1.8.2018.

I exemplet nedan påverkas studieutdragets sammanlagda slutliga vägda medeltal litet mer av kursen Management Information System med vikten 2 än av någon av de enskilda kurserna i informationsbehandling som har vikten 1. I detta studieutdrag är det mer fördelaktigt för studeranden att vid utexaminering behålla vikten 2 för fördjupade kurser avlagda före 1.8.2018, då den fördjupade kursens vitsord är högt.

Skärmdump som visar exempel på viktningens påverkan för medeltalet

Obligatoriska studiepoäng i språk

Examenskravet för antalet obligatoriska studiepoäng i språk i magisterexamen minskar från 6 sp till 5 sp. Det här innebär att de helt valfria studiepoängen i magisterexamen ökar från 24 sp till 25 sp, vilket i princip möjliggör ett biämne i magisterexamen. Magisterexamen kräver att man avlägger minst 90 sp inom sitt eget huvudämne, 5 sp språkstudier och sammanlagt minst 120 sp. Se den nya strukturen nedan.