Förändringar i kandidatstrukturen

Förändringar i kandidatstrukturen fr.o.m. hösten 2018. Se även förändringarna som gäller magisterstudiernas struktur.

Uppdelning i obligatoriska och valfria kurser

Alla ämnens studieplaner för kandidatexamen kommer att delas upp i obligatoriska och valfria kurser. De obligatoriska kurserna kommer att erbjudas varje år och vara identiska i Helsingfors och Vasa. De valfria kurserna kan eventuellt variera från år till år. Många ämnen har redan sedan tidigare haft en liknande struktur. Ämnesspecifika informationssessioner kommer att arrangeras. Tidpunkterna för dessa meddelas separat. Studenter som följt och uppfyller en äldre studieplan i huvudämnet kan även i fortsättningen utexamineras i enlighet med den. Studenter som kombinerar en tidigare och ny studieplan rekommenderas att prioritera obligatoriska kurser i den nya studieplanen. De nya tvååriga studieplanerna publiceras under våren 2018.

Bedömning av kandidatavhandlingen

Kursen Kandidatavhandling kommer att bedömas med ett kvantitativt vitsord från och med läsåret 2018-19. Vitsordet kommer därmed att påverka studentens medeltal, vilket det inte gjort tidigare.

Kursen Kandidatavhandling har tidigare gett ett kvalitativt vitsord, men fr.o.m. hösten 2018 ger kursen endast ett kvantitativt siffervitsord. Förändringen börjar gälla dem som deltar i kursen Kandidatavhandling fr.o.m. hösten 2018.

De som redan avlagt kursen Kandidatavhandling innan 1.8.2018, men som utexamineras 1.10.2018 eller senare kan i samband med sin ansökan om kandidatbetyg välja ifall de vill att deras vitsord konverteras till ett siffervitsord, som då räknas in i medeltalet! De kvalitativa vitsorden kommer i så fall att konverteras enligt tabellen nedan.

Försvarlig = 57 Nöjaktig = 67 God = 77 Mycket god = 87 Utmärkt = 97

Konverteringen utgår från klassmitten för varje vitsord och adderar två poäng, så att konverteringen ska vara fördelaktig för studerande.

Du som avlagt kursen Kandidatavhandling innan 1.8.2018: se exemplet nedan från ett studieutdrag där kursen Kandidatavhandling har avlagts innan 1.8.2018. Ifall den studerande i fråga skulle ta ut betyget 1.10.2018 eller senare får hen välja ifall vitsordet för kursen Kandidatavhandling ska räknas med i medeltalet. Om konverteringen görs blir MG ändrat till 87. Det ”vägda medeltalet beräknat enligt studiepoäng” blir då inte 58, utan påverkas positivt av kandidatavhandlingens konverterade vitsord. Om studerande som fått ett kvalitativt (ord-) vitsord för sin Kandidatavhandling vid ansökan av betyg väljer att inte konvertera det, påverkas medeltalet inte.

 

studieutdrag.png

 

Höja vitsord och avlägga kurser

Då antalet studiepoäng och arbetsmängd för nästan alla kurser på fördjupad nivå (men även vissa på ämnesnivå) kommer att ändra måste studerande se till att hen har avlagt alla kurser från läsåret 2017-18 senast 31.7.2018. Ifall man vill höja vitsordet för en kurs som avlagts läsåret 2017-18 måste det vara gjort senast 31.7.2018. Kolla sommarens tentveckor eller tidtabellen för inlämning av uppgifter för att schemalägga dina försök till att få ett godkänt vitsord eller höja ett godkänt vitsord. En avklarad kurs som tidigare varit värd t.ex. 8 sp och fr.o.m. 1.8 är 5/10 sp kan inte tas på nytt, och således inte höjas. En kurs som tagits bort från utbudet kan inte tas om.

Alla kurser får samma vikt

Magisterkurser kommer inte längre att ha större vikt än kandidatkurser på studieutdraget. Andra universitet i Finland använder sig inte av vikter i uträkningen av vägt medeltal. Kurser avlagda från och med 1.8.2018 kommer alla att ha samma vikt. Fördjupade kurser kommer därmed inte att ha större inverkan på medeltalet än ämneskurser, grundkurser och språkkurser. Fördjupade kurser som avlagts innan 1.8.2018 behåller sin vikt 2, men alla kursprestationer fr.o.m. 1.8.2018 får vikten 1. De studerande som utexamineras 1.10.2018 eller senare får i samband med sin ansökan om magisterbetyg uppge ifall de vill att alla kurser får vikten 1 eller ifall de vill behålla vikten 2 för alla fördjupade kurser som avlagts innan 1.8.2018.

I exemplet nedan påverkas studieutdragets sammanlagda slutliga vägda medeltal litet mer av kursen Management Information System med vikten 2 än av någon av de enskilda kurserna i informationsbehandling som har vikten 1. I detta studieutdrag kunde det vara mer fördelaktigt för den studerande att vid utexaminering behålla vikten 2 för fördjupade kurser avlagda innan 1.8.2018, då den fördjupade kursens vitsord är högt.

 

infobeh_vikt_2.jpg