Antagningen på basen av svenska Högskoleprovet

Det är från och med 2018 möjligt att antas på basen av det svenska Högskoleprovet.

Sökande som avlagt det svenska nationella Högskoleprovet kan ansöka om att bli antagen via den separata antagningskvoten till Hankens kandidatutbildning i Helsingfors eller Vasa.

För antagning via Högskoleprovet har det reserverats 15 studieplatser (9 till Helsingfors och 6 till Vasa). 

Ansökningstiden är 20.3-3.4.2019. Ansökan görs via studieinfo.fi-portalen. Det finns en separat ansökningsblankett för sökande som avlagt Högskoleprovet, dvs det är inte samma blankett som för den gemensamma ansökan.

För att kunna antas måste sökande ha avlagt det svenska Högskoleprovet under de senaste fem (5) åren och ha en andra stadiets examen i utlandet som ger behörighet att inleda högskolestudier. Det vill säga, endast personer med annan än finländsk skolbakgrund kan bli antagen på basis av sitt resultat i Högskoleprovet. 

För att kunna antas måste sökande ha minst resultatet 1.50 poäng i Högskoleprovet (högsta poäng är 2.00), de som har ett lägre resultat kan inte antas. De 15 bästa sökande som uppfyller minimikravet antas.

Ifall det finns fler behöriga sökande än femton stycken som uppfyller minimikravet på 1.50 poäng rangordnas sökande först på basis av sitt resultat i Högskoleprovet. Ifall det finns fler sökande med samma poängantal på femtonde plats i rangordningen avgör lotten, precis som i den svenska antagningsprocessen.

Sökande som inte ännu har utexaminerats från andra stadiets utbildning i utlandet kan antas villkorligt tills hen uppvisar ett avgångsbetyg. Det behörighetsgivande avgångsbetyget måste uppvisas senast 31.7.2019 kl. 15.00.

Lämna in din ansökan senast 3.4.2019 på studieinfo.fi och sänd in följande bilagor senast 10.4.2019:

  • Intyg över examen som ger behörighet för högskolestudier
  • Resultat från Högskoleprovet (officiellt intyg)
  • Intyg som påvisar språkkunskaper i svenska - se Språkkrav i svenska.

Bilagorna lämnas in elektroniskt i samband med att du fyller i ansökningsblanketten. 

Om du av någon orsak inte kan leverera bilagorna elektroniskt kan de också sändas per post till:

Hankens Ansökningsservice "Bilagor"
PB 479
00101 Helsingfors
Finland

alternativt per e-post till adressen ansokan@hanken.fi

Bilagorna ska vara Hanken till handa senast 10.4.2019 kl.15.00. 

OBS! Du som avlägger provet i april 2019 - skicka in ditt resultat så fort som möjligt, dock senast 28.5.2019. Meddela oss via e-post till ansokan@hanken.fi om vi kan invänta ditt resultat först i maj. 

Det är möjligt att söka in både via den gemensamma antagningen (inträdesprov) och på basen av Högskoleprovet. Kom då ihåg att lämna in två separata ansökningar i studieinfo.fi-portalen. Alla som söker in via båda alternativen och sedan antas på basen av Högskoleprovet meddelas om detta senast 30.5.2019 och behöver då inte delta i inträdesprovet.