5716-2

5716-2 Oral Business Communication C in Finnish, 3 cr

Place: 
Helsinki
Type: 
Language studies
Kind: 
Course
Teaching language: 
Финский
Course Description: 

Inom kandidatexamen ingår en obligatorisk kurs i skriftlig affärsfinska och en obligatorisk kurs i muntlig affärsfinska. Kurserna har olika nivåer enligt studerandes språkkunskaper.

Kursen strävar till att en studerande efter genomgången kurs obehindrat kan ta del av diskussion, uttrycka sig klart och tydligt och trovärdigt samt argumentera och förhandla  i affärssituationer och i socialt umgänge samt strukturera sitt tal målmedvetet beroende av målgruppen och situationen. Kursens startnivå är CEFR C1.1 och målnivån är CEFR C1.2.

Efter utförda obligatoriska studier i Suullinen yritysviestintä C, finska, uppfyller studenterna språkkraven enligt 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunkspaer som krävs av offentligt anställda (424/2003) och i statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska eller svenska inom statsförvaltningen 481/2003.

Learning Goal: 

Du har goda kunskaper i muntlig finska, med fokus på det branschvisa kunnandet på en för yrket kompetent formell eller abstrakt nivå.

After completing the course, you will be able to: 
  • motivera och argumentera på ett ledigt och spontant språk inom ditt eget fackområde i affärslivet
  • delta i olika diskussioner inom yrkesområdet
  • använda det branschvisa fackspråket
  • referera och diskutera aktuella händelser och anpassa stilarten efter situationen och målgruppen
  • diskutera ledigt i samverkan i par- och gruppdiskussioner och använda för situationen lämpligt kroppspråk.
  • ta emot, kommentera och ge feed back
  • presentera en idé eller produkt på ett professionellt sätt
  • delta eller leda paneldiskussioner
Target Group: 

Endast examensstuderande vid Hanken.

Pre-requisites: 

Minst CEFR B2.2

Ingångsnivå: Kunskaper i finska som motsvaras av goda kunskaper i finska. Enligt den europeiska referensramen, CEFR B2, ex. " Kan kommunicera rätt spontant och flytande med infödda talare, kan utveckla olika idéer ch ge belysande exempel. Kan på ett relativt effektivt sätt förklara och motivera sin ståndpunkt i diskussionenr och affärsförhandlingar. Kan relativt obehindrat hålla olika affärspresentationer." (Hankens CEFR-profil, 2006)

För magisterstuderande krävs att ingångsnivån är på minst B2-nivå, d.v.s goda kunskaper i finska.

Total Student Workload: 

80 timmar fördelat på      
schemalagd undervisning: 28 timmar    
icke-schemalagt arbete: 52 timmar

Instruction: 

Närundervisning. De studerande förväntas förbereda sig väl inför lektionerna och delta aktivt i undervisningen enligt de instruktioner som ges i kursbeskrivningen. De studerande förväntas utföra flera övningsuppgifter och muntliga framföranden. Även bedömda övningsuppgifter utanför lektionstid förväntas genomföras i par och/eller i grupp och individuellt.

De som har anmält sig till kursen bör vara närvarande på första lektionen.

Literature and Course Material: 

Kursmaterial och uppgifter enligt examinatorns anvisningar. Litteraturen meddelas i början av kursen eller finns tillgänglig på kursens hemsida på Moodle.

Assessment: 

100 % timaktivitet och övningar enskilt, i par och i grupp.

I bedömningen beaktas helhetsintrycket i presentationen, ordförrådets mångsidighet och bredd, språkriktighet och koherens, argumentationsförmåga och retoriska färdigheter samt samverkan i grupp, diskussionsförmåga och timaktivitet.  Förmågan att ge uppbyggande respons till andra studerande i gruppen och förmågan att kommentera och mottaga feed back bedöms också.

Limited Number of Participants: 

Alla studerande bereds en plats på kursen under läsåret, men på grund av undervisningsformens betydande individuella handledning är deltagarantalet per grupp begränsat till 20 personer (i anmälningsordning).

Recommended Time of Performance: 

Andra studieåret inom kandidatstudierna. Även för magisterstuderande som vill förkovra sig i muntlig affärskommunikation på finska.