5716-1

5716-1 Oral Business Communication B in Finnish, 3 cr

Place: 
Helsinki
Type: 
Language studies
Kind: 
Course
Teaching language: 
Финский
Course Description: 

Inom kandidatexamen ingår en obligatorisk kurs i skriftlig affärsfinska och en obligatorisk kurs i muntlig affärsfinska. Kurserna har olika nivåer enligt studerandes språkkunskaper.

Denna muntlig kurs i finskt affärsspråk är för studerande med svenska som modersmål där det branchvisa kunnandet enligt språklagens krav på en nöjaktig nivå uppfylls. Kursens startnivå är CEFR B1.2 och målnivån är CEFR B2.1.

Learning Goal: 

Du har nöjaktiga kunskaper i muntlig finska med fokus på det branschvisa kunnandet på en formell nivå, och uppfyller språkkraven enligt språklagen.

After completing the course, you will be able to: 
  • tala ledigt, uppträda och framföra motiveringar och argument inom branschen, affärslivet och i vardagliga situationer.
  • referera och diskutera aktuella händelser, t.ex. genom tidningsartiklar,  och anpassa stilarten efter situationen och målgruppen.
  • samverka i par- och gruppdiskussioner
  • presentera produkter eller affärsidéer och argumentera för en sak
  • delaga i paneldiskussioner inom givet och förberett område 
  • förklara och ta emot kommentarer och bemöta motargument med korta inlägg
  • ge uppbyggande respons till dina medstudenter och par
Target Group: 

Endast examensstuderande vid Hanken.

Pre-requisites: 

CEFR B1.2

För denna kurs ställs inga krav vad gäller studentexamensbetyget.  Det är möjligt att en studerande behärskar muntlig finska på en märkbart högre nivå än vad han/hon presterat i studentexamen på en skriftlig nivå. Studenten är själv ansvarig att förkovra sig i muntlig kommunikation på finska om inte B1- nivån uppfylls. Examinatorn har rätt att hänvisa studenten till en lägre eller högre nivå/kurs om ingångsnivån visar sig vara felaktig.

En studerande på B1-nivå enligt den europeiska referensramen CEFR har följande förkunskaper i muntlig kommunikation:  " Kan med användande av ett ganska omfattande vardagligt ordförråd och allmänna fraser och idiom klara sig på affärs- och privatresor. Kan relativt obehindrat beskriva studier, erfarenheter och händelser. Kan ge skäl och förklaringar till åsikter och planer. Kan hålla förberedda,enkla presentationern av företag, produkter och tjänster." (Hankens CEFR-profil, 2006)

Total Student Workload: 

80 timmar fördelat på      
schemalagd undervisning: 28 timmar    
icke-schemalagt arbete: 52 timmar självstudier och studier i par eller i grupp

Instruction: 

Närundervisning. De studerande förväntas förbereda sig väl inför lektionerna och delta aktivt i undervisningen enligt de instruktioner som ges i kursbeskrivningen. De studerande förväntas utföra flera övningsuppgifter och muntliga framföranden. Även bedömda övningsuppgifter utanför lektionstid förväntas genomföras i par, i grupp och individuelt.

De som har anmält sig till kursen bör vara närvarande på första lektionen.

Literature and Course Material: 

Kursmaterial och uppgifter enligt examinatorns anvisningar. Litteraturen meddelas i början av kursen eller finns tillgänglig på kursens hemsida på Moodle.

Assessment: 

100 % timaktivitet och övningar enskilt, i par och i grupp.

Prestationerna bedöms genom individuella presentationer, grupparbeten eller grupptentamen,  och i pardiskussion samt via timaktiviteten.

I bedömningen beaktas helhetsintrycket i presentationen, ordförrådets mångsidighet och omfång, språkriktighet och koherrens, argumentationsförmåga och retoriska färdigheter samt samverkan i grupp, diskussionsförmåga och aktivitet. Även studerandenas förmåga att ge uppbyggande respons till varandra bedöms.

Limited Number of Participants: 

Alla studerande bereds en plats på kursen under läsåret, men på grund av undervisningsformens betydande individuella handledning är deltagarantalet per grupp begränsat till 20 personer (i anmälningsordning).

Recommended Time of Performance: 

Andra studieåret inom kandidatstudierna. Kursen rekommenderas att tas före den motsvarande obligatoriska skriftliga kursen.