5715-3

5715-3 Business Communication in Finnish (Finnish as native language), 3 cr

Place: 
Helsinki
Type: 
Language studies
Kind: 
Course
Teaching language: 
Финский
Course Description: 

Inom kandidatexamen ingår en obligatorisk kurs i skriftlig affärsfinska och en obligatorisk kurs i muntlig affärsfinska. Kurserna har olika nivåer enligt studerandes språkkunskaper.

Denna kurs är en skriftlig kurs i finskt affärsspåk för studerande med finska som modersmål, d.v.s för studerande som skrivit sin studentexamen vid ett finskt gymnasium. Även studerande med svenska som modersmål och skolspråk, men som också skrivit modersmålet finska utöver sitt modersmål svenska i studenten kan välja denna kurs. Kursens nivå är C2.

De som har både finska som modersmål och skolspråk kan gå denna kurs oberoende av studentexamensvitsordet. 

En studerande med svenska som skolspråk bör dock bekräfta sitt studentexamensvitsord i modersmålet finska för examinatorn i samband med kursstarten.

Learning Goal: 

Du har insikter i finskt affärsspråk på en professionell nivå samt i fackspråksterminologi, myndighetsspråk och olika stilarter.

After completing the course, you will be able to: 
  • använda olika textstilar i olika affärsrelaterade kontexter med användning av lämplig terminologi
  • anpassa stilen efter sammanhanget
  • producera användbara, analytiska och välformulerade texter i dagens samhälle och arbetsliv
Target Group: 

Endast examensstuderande vid Hanken.

Pre-requisites: 

De som har finska som modersmål och eller som har fått sin skolutbildning på finska har förtur till denna kurs oberoende av vitsordet i studentexamen.

Total Student Workload: 

80 timmar fördelat på      
schemalagd undervisning: 14 timmar  i klass 
icke-schemalagt arbete: 66 timmar självstudier eller studier i grupp, handledning individuellt och i grupp, övningar på nätet,

Instruction: 

Närundervisning och nätundervisning, samt tentamen på dator.

Självstudier och studier i grupp.

Övningar via nätet och ca 6-10 obligatoriska bedömda inlämningsuppgifter eller större mera omfattande helheter.

De som har anmält sig till kursen bör vara närvarande på första lektionen.

Literature and Course Material: 

Kortetjärvi-Nurmi, S. & Murtola, K. (2015). Areena : Yritysviestinnän Käsikirja. Helsinki: Edita.

Assessment: 

Skriftlig tentamen på dator i slutet av kursen. Bedömning 50 % från tenten och 50 % från övningsarbetena. Vardera skall separat ge minst 50 poäng/100 poäng.

Tentamen ordnas inte på allmän tentamensdag. Tentamens exakta tidpunkt meddelas på kursen. Anmälningar till tentamen direkt till examinatorn.

För de enskilda texternas (inlämningsuppgifternas) del bedöms:

- textens syfte, innehåll och logik
- textens grammatik och strutur samt terminologin
- beaktande av textens målgrupp och företagsmiljö
- stilartens anpassning till sammanhanget och helhetsintrycket

Limited Number of Participants: 

Alla studerande bereds en plats på kursen under läsåret, men på grund av undervisningsformens fortlöpande individuella handledning är deltagarantalet per grupp begränsat till 25 personer (i anmälningsordning). De som har anmält sig till kursen bör vara närvarande på första lektionen.

Recommended Time of Performance: 

Kurserna i finska rekommenderas att tas under det andra studieåret inom kandidatstudierna.

Även magisterstuderande med annan än merkantil examen på kandidatnivå kan välja denna kurs inom sin magisterssexamen, ifall de övriga kriterierna för deltagande på denna nivå uppfylls.