5715-1

5715-1 Written Business Communication B in Finnish, 3 cr

Place: 
Helsinki
Type: 
Language studies
Kind: 
Course
Teaching language: 
Финский
Course Description: 

Inom kandidatexamen ingår en obligatorisk kurs i skriftlig affärsfinska och en obligatorisk kurs i muntlig affärsfinska. Kurserna har olika nivåer enligt studerandes språkkunskaper.

Denna skriftliga kurs i finskt affärsspråk är för studerande med svenska som modersmål där det branschvisa kunnandet enligt språklagens krav på en nöjaktig nivå uppfylls. Kursens statnivå är CEFR B1.2 och målnivån är CEFR B2.1.

Learning Goal: 

Du har den nöjaktiga nivå i finska som krävs att uppfylla språkkraven enligt 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) och statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska eller svenska inom statsförvaltningen 481/ 2003.

After completing the course, you will be able to: 
  • utforma relevanta texter och affärsbrev/ -dokument med olika funktion inom det ekonomiskt-merkantila området i olika affärsmiljöer i Finland
  • skilja mellan olika stilarter i olika textformer (brev, e-postmeddelande osv.)
  • uttrycka dig i skrift inom ditt yrkesområde i enlighet med finska språknormer
  • använda ett för situationen lämpligt och aktivt ordförråd
  • bearbeta egna texter utifrån andras respons.
Target Group: 

Endast examensstuderande vid Hanken.

Pre-requisites: 

CEFR B1

Studerande bör ha förkunskaper som motsvarar B1-nivå  i studentexamen eller i motsvarande examen. Detta medför att studerande bör inneha minst Cum laude aprobatur i lång finska (A-finska) i studentexamensvitsord eller minst Magna cum laude i B-finska (kort finska) i studentexamensvitsord. Om nivån inte uppfylls hänvisas studerande till en förberedande kurs i finsk grammatik och språkvård, 5729 Kieliopin kertauskurssi, innan Kirjallinen yritysviestintä kan inledas. Den förberedande kursen är obligatorisk innan studier kan påbörjas i finska om inte nivån är i skick, och ger 2 sp till fritt valbara studier.

Studerande bör uppvisa sitt studentexamensbetyg för examinatorn i samband med kursstarten, för att bekräfta sitt vitsord i finska.

Total Student Workload: 

80 timmar fördelat på      
schemalagd undervisning: 15-20 timmar    
icke-schemalagt arbete: 60-65  timmar

Instruction: 

Närundervisning och nätundervisning, samt tentamen på dator. Totalt 81 timmar arbete, vilket betyder 15 -20 lektionstimmar i datorklass och personlig handledning individuellt eller i grupp, samt 60-65 timmar självstudier och övningar på nätet utanför lektionstid. Skriftlig tentamen samt obligatoriska 6-10 bedömda inlämningsuppgifter.

De som har anmält sig till kursen bör vara närvarande på första lektionen.

Literature and Course Material: 

Kortetjärvi-Nurmi, S. & Murtola, K. (2015). Areena : Yritysviestinnän Käsikirja. Helsinki: Edita.

Assessment: 

Skriftlig tentamen på dator slutet av kursen. Bedömning 50 % från tenten och 50 % från övningsarbetena. Vardera skall separat ge minst 50 poäng/100 poäng.

Tentamen ordnas inte på allmän tentamensdag. Tentamens exakta tidpunkt meddelas på kursen. Anmälningar till kurstentamen  görs direkt till examinatorn.

För de enskilda texternas (inlämningsuppgifternas del) och tentens del bedöms:

- textens syfte, innehåll och logik
- textens grammatik och struktur samt terminologin
- beaktande av textens målgrupp och företagsmiljö
- stilartens anpassning till sammanhaget och helhetsintrycket

Limited Number of Participants: 

Alla studerande bereds en plats på kursen under läsåret, men på grund av undervisningsformens fortlöpande individuella handledning är deltagarantalet per grupp begränsat till 20 personer (i anmälningsordning). De som har anmält sig till kursen bör vara närvarande på första lektionen.

Recommended Time of Performance: 

Kurserna i finska rekommenderas att tas under det andra eller tredje studieåret inom kandidatexamen. Därtill rekommenderas att man gått motsvarande kurs inom modersmålet innan man inleder kursen på finska.

Även magistersstuderande med annan än merkantil utbildning på kandidatnivå kan välja kursen som en språkkurs i sin examen.