23112-V

23112-V Quantitative Research Methods in Marketing, 5 cr

Place: 
Vaasa
Type: 
Advanced studies
Kind: 
Course
Teaching language: 
Шведский
Course Description: 

Kursen består av föreläsningar och praktiska metodövningar. Föreläsningarna behandlar vetenskapsfilosofi och den kvantitativa forskningsmetodiken. Metoder för att samling in och analysera kvantitativt material, inkluderandes de vanligaste multivariata analysmetoderna gås igenom.

Learning Goal: 

Du har insikter i kvantitativa forskningsmetoder och har kunskap om hur du genomför en kvantitativ vetenskaplig undersökning samt förståelse för vetenskapsfilosofins huvudinriktningar.

After completing the course, you will be able to: 
  • redogöra för centrala begrepp och grunderna inom kvantitativ forskningsmetodik
  • beskriva tillvägagångssättet vid uppbyggnaden av ett vetenskapligt forskningsprojekt
  • använda kvantitativa undersökningsmetoder
  • analysera och utvärdera forskningsresultat som bygger på kvantitativ forskning
  • sammanfatta, presentera och försvara presenterade resultat på ett vetenskapligt sätt
  • diskutera forskningens sociala och internationella konsekvenser
Pre-requisites: 

Avlagd kandidatexamen.

Total Student Workload: 

134 h timmar fördelat på
Schemalagd undervisning: 18 h
Icke-schemalagt arbete: 116 h

Instruction: 

Föreläsningar
Praktiska metodövningar

Literature and Course Material: 

Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. (2010). Multivariate data analysis. 7 ed. Upper Saddle River (N.J.): Prentice Hall.
Valda delar enligt examinatorns anvisningar.

Assessment: 

Övningsuppgifter (50 %)
Avhandlingsanalys (50 %)

Godkänd prestation i kursen förutsätter separata godkända prestationer i varje del.

Avklarade delprestationer är i kraft endast under pågående läsår.

Recommended Time of Performance: 

Magisternivå, första året.

Equivalent Courses: 

Studerande som avlagt den tidigare kursen Forskningsmetoder i marknadsföring (8 sp, kurskod 2334-V) kan inte avlägga denna kurs.