Courses Introduction to Corporate Social Responsibility

1140-V Introduction to Corporate Social Responsibility , 6 sp

Typ
Obligatoriska grundkurser
Kind
Course
Teaching language
sv
Course description

I kursen behandlas frågor som relaterar till företagens samhällsansvar (CSR). Kursen ger en introduktion till centrala koncept och perspektiv som beskriver de utmaningar, möjligheter och risker som företag ställs inför angående deras samhälls- och miljömässiga ansvar, och hur dessa sammankopplas med det ekonomiska ansvaret. I kursen har studerande möjlighet att genom övningsarbete förkovra sig i specifika sektorers utmaningar och möjligheter i relation till samhällsansvar, samt tillämpa de koncept som behandlas under föreläsningar och i litteraturen.
Kursen är en nätkurs.
Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.

Lärandemål

Du har grundläggande kunskap om och förståelse för de centrala koncept och perspektiv som utgör grunden för CSR

Efter avlagd kurs kan du
  • definiera och tillämpa centrala koncept och perspektiv gällande företagens samhällsansvar (CSR)
  • identifiera relevanta frågeställningar och analysera utmaningar relaterade till företagens samhällsansvar inom utvalda industrier
  • producera vetenskaplig text följandes Hankens rekommendationer för källhantering
Ytterligare information

Alla kursprestationer gäller endast ett läsår.

Internationalisering

Företagets samhällsansvar diskuteras ur en global perspektiv. Internationella case ingår i övningsarbetet.

Undervisningsformer

Online Course (via Moodle), övningsarbete i grupp

Studerandes totala arbetsmängd

160 timmar fördelat på:
schemalagd undervisning: 0 timmar
icke-schemalagt arbete: 160 timmar

Rekommenderad tidpunkt

Första året inom kandidatstudierna.

Examination och bedömning

Skriftlig övervakad tentamen (70%)
Övningsarbete (30%)
Alla delar av kursen måste vara avklarade med minst 50% av poängen för att avklara kursen.

Borglund T., de Geer H., & Sweet Susanne (2012), "CSR: En guide till företagets ansvar", Sanoma Utbildning, Stockholm, ISBN: 9789152304778

Moodle-baserade videoföreläsningar

Fristående studier (Öppna universitetet, JOO och samarbeten)

Kvot för öppna universitetet: 3
Kvot för JOO-studerande: 3