Uppföljning av studieframgången

Uppföljning av studieframgången

Studieframgången övervakas årligen och du får en förfrågan om studieframgången om du inte uppfyller kraven. Granskningsperioden är t.o.m. det föregående läsåret (1.8-31.7). Prestationer som du avklarat senast 31.7 beaktas. Du ska uppfylla både kravet på minst 5,0 studiepoäng i snitt per stödmånad och ha presterat under uppföljningsläsåret minst 20,0 studiepoäng.

Om du får en förfrågan om studieframgången men inte svarar på den eller svarar men inte har en godtagbar orsak till att studieframgången är otillräcklig, indras ditt studiestöd från och med 1.1. Godtagbara orsaker är t.ex. egen eller nära anhörigs sjukdom, så spara eventuella läkarintyg. Sjukdom kan accepteras som orsak till otillräcklig studieframgång högst i ca 2 år. Under moderskaps- eller sjukledighet ska du i första hand trygga din inkomst med moderskaps- och sjukdagpenning. Förvärvsarbete är inte en godtagbar orsak.

För att få studiestöd på nytt ska du antingen uppfylla kravet på minst 5,0 studiepoäng under hela studietiden, eller ha avlagt minst 20,0 nya studiepoäng före du lämnar in ansökan.

Möjlighet till studiestöd trots otillräckliga studieprestationer

Även om du inte når kraven på studieframgång och antal studiepoäng kan studiestöd beviljas eller utbetalningen av stödet fortsätta förutsatt att du under det föregående läsåret presterat minst 5,0 studiepoäng i genomsnitt per stödmånad.

Studiestödsnämnden kan också besluta om att bevilja studiestöd eller fortsätta utbetalningen av studiestödet trots att du inte haft tillräcklig framgång i studierna, om du efter uppföljningsperioden uppvisat tydliga tecken på tillräcklig framgång i fortsatta studier på heltid.

Nytt stöd efter att studiestödet indragits

Om du beviljats studiestöd för en tidsfrist (vanligen till läsårets slut) skall du ha avlagt minst 20,0 studiepoäng och i genomsnitt minst 5,0 studiepoäng per stödmånad under tidsfristen. Om du under tidsfristen inte uppnått de här villkoren kan du ansöka om studiestöd på nytt först efter att du presterat 20,0 studiepoäng.

Om studiestödet indragits på grund av att du i genomsnitt har mindre än 20,0 studiepoäng under uppföljningsläsåret kan du ansöka om studiestöd på nytt först efter att du avlagt minst 20,0 studiepoäng efter att studiestödet indragits. Du ska då ha avlagt prestationerna när du lämnar in en ny ansökan om studiestöd, men prestationerna kan registreras ännu efter att du lämnat in ansökan. Du kan få studiestöd tidigast från och med början av den månad då du lämnar in ansökan.

Också du som inte haft tillräckligt med studieprestationer då du senast erhöll studiestöd ska nå upp till minst 20,0 studiepoäng under uppföljningsläsåret och antingen 5,0 studiepoäng per stödmånad under uppföljningsläsåret eller 5,0 studiepoäng under hela studietiden.