Antagning till huvudämnet nationalekonomi

Du som är intresserad av samhällsekonomi och tillämpning av bl.a. matematik för att lösa relevanta problem i ekonomin och samhället - sök in via betygsbaserad direktantagning till Hankens prestigefyllda utbildning i nationalekonomi och försäkra dig om din studieplats på Hanken tidigt!

Från och med 2021 är det möjligt att direktantas till Hankens kandidatutbildning i Helsingfors, huvudämnet nationalekonomi. För att kunna söka in i denna antagning ska du har avlagt finländsk studentexamen eller IB/EB/RP-DIA examen senast under ansökningsvåren.

Antagningen sker på basis av studentexamensbetyg i enlighet med samma poängsättning av betyg som redan används i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning (Kauppatieteiden yhteisvalinta), dock tillämpat med Hankens egna tröskelvillkor och poänggränser för denna antagning. 

För denna antagning har det reserverats 30 studieplatser i antagningen 2022. Målsättningen är att kvotens nybörjarplatser fördelas enligt 70% förstagångssökande.

Ansökningstiden är 16.3–30.3.2022 kl.15.00, ansökan görs via studieinfo.fi-portalen.

Notera att denna antagning är en del av den gemensamma ansökan, MEN ett separat ansökningsmål än den ordinarie antagningen till kandidatnivån. Detta innebär att om du exempelvis utöver denna antagning även söker in till Hanken genom den ordinarie antagningen till kandidatnivån i Helsingfors OCH Vasa (som har både betygs- och urvalsprovsantagning), så utgör dessa 3 av de 6 möjliga ansökningsmålen du kan söka till i den gemensamma ansökan.

Du som blir antagen via direktantagningen erbjuds:

•    En skräddarsydd studieplan: Vi erbjuder systematisk tutorverksamhet i början av studier, på så sätt kan du genomföra dina studier i nationalekonomi så att studierna på ett effektivt sätt befrämjar dina långsiktiga målsättningar och intressen. 

•    Bättre kvantitativa kunskaper: De som antas via direktantagningen rekommenderas att ta ytterligare specifika kurser i nationalekonomi och kvantitativa metoder redan från början. Detta betyder t ex att studierna för de direktantagna bygger på dina befintliga kvantitativa kunskaper och att studierna stöder din utveckling från och med höstterminen under det första studieåret.    

•    Snabbspår till Helsinki GSE-studier på magisternivå: Tack vare den skräddarsydda studieplanen och bättre kvantitativa kunskaper har du som antas via direktantagningen bättre beredskap att utnyttja det breda utbudet av de kurser som erbjuds igenom sammarbetet Helsinki GSE som nationalekonomin har att erbjuda. Läs mera om Helsinki GSE och sammarbetet under magistersstudierna här
 

Här kan du läsa mer om ämnet nationalekonomi.

Varför studera nationalekonomi?

Nationalekonomi utgör basen för den systematiska förståelsen av ekonomin. Läroämnet ger ett helhetsperspektiv och utvecklar kvantitativ analysförmåga tillämpbar på alla nivåer; för individen, företaget, branschen, samt den nationella och globala ekonomin. Nationalekonomi erbjuder redskap och kvantitativa metoder för analys av de centrala marknadskategorierna (produktmarknaderna, arbetsmarknaderna och kapitalmarknaderna), samt interaktionen mellan dessa. Nationalekonomi fäster speciell vikt vid att utveckla förmågan att genomföra nyanserade analyser av effekterna av ekonomisk politik.

En utbildning i nationalekonomi utvecklar analytiskt tänkande, samt förmågan att genomföra kvantitativt baserad problemlösning på olika nivåer i samhällsekonomin. Utbildningen ger färdigheter och redskap för en framgångsrik ekonomistkarriär i en internationell värld.

Vad innebär studier i nationalekonomi för dig?

Studierna i nationalekonomi fokuserar på ett systematiskt sätt på frågor som är signifikanta för företag och samhälle. Ett brett spektrum av karriärmöjligheter står till förfogande för ekonomister med analytisk kompetens och förmåga att kvantitativt genomföra empiriska expertuppdrag. Exempelvis olika ekonomistuppdrag (för stora internationella företag eller organisationer, centralbankerna, forskningsinstituten eller branschorganisationerna), analytiker inom finansiella sektorn, analysuppdrag inom konsultbranschen, ekonomisk journalistik, samt kvalificerade planeringsuppdrag inom den offentliga sektorn. Samarbetet med Helsinki GSE gör att du också avlägger kurser på Aalto universitetet och Helsingfors universitet.

Är du finskspråkig och intresserad av studier i nationalekonomi? 

Om du har minst E i lång svenska eller L i kort svenska (eller uppfyller Hankens språkkrav på något annat sätt) kan du söka till Hanken och därmed till Helsinki GSE för att studera nationalekonomi på svenska. Efterfrågan för nationalekonomer i Finland, Norden och hela världen är nu oerhört stor. På Hanken får du den skräddarsydda specialutbildningen som vi tillsammans med Helsinki GSE erbjuder och även bredare språkkunskaper på köpet! Studier i nationalekonomi och kunskaper i svenska ger dig även bredare arbetsmöjligheter i Norden och i den offentliga sektorn där tjänstemansvenskan är en förutsättning.

Varför en egen direktantagning till nationalekonomi?

Ämnet nationalekonomi på Hanken är en del av Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE), som har etablerats för att svara på den ökade efterfrågan av ekonomisk kvantitativ analys inom såväl näringslivet som samhället mer allmänt. Samarbetet inom ramen för Helsinki GSE öppnar ett brett spektrum av kurser och möjliggör för Hankens studenter i nationalekonomi att ta del av landets ledande kursutbud. I och med att Helsinki GSE under perioden 2021-2024 kommer att utgöra en riksomfattande uppgift med årlig öron­märkt finansiering har ämnet nationalekonomi initierat en separat antagning av studerande till ämnet.

Nybörjarplatserna fördelas enligt följande:

1. Alla sökande som uppfyller följande krav direktantas:

  • Minst 120 av 154 betygspoäng (se poängtabellen här)
  • Vitsord i lång matematik minst magna cum laude approbatur (M) eller kort matematik minst eximia (E)
  • Hankens språkkrav i svenska

Ifall det finns flera än antagningskvoten som uppfyller dessa krav så rangordnas alla sökande på basis av deras betygspoäng och endast de med högsta betygspoäng antas.

2. Om det i punkt 1 direktantas färre nya studenter än antagningskvoten, så fylls de resterande platserna genom att rangordna alla resterande sökande på basis av deras betygspoäng för att fylla antagningskvoten. Dessa sökande som kan antas på basis av rangordningen ska uppfylla följande krav:

  • Minst 100 av 154 betygspoäng
  • Vitsord i lång matematik minst cum laude approbatur (C) eller kort matematik minst magna cum laude approbatur (M)
  • Hankens språkkrav i svenska

Du som är intresserad av nationalekonomi men har 110-119 betygspoäng kan alltså också ansöka om en studieplats i denna ansökan, eftersom ifall alla nybörjarplatser inte fylls av sökande med minst 120 betygspoäng så då fylls de resterande platserna på basis av rangordning av sökande med minst betygspoäng 110. Hanken förväntar sig inte att antalet behöriga sökande är exakt lika stort som antalet erbjudna nybörjarplatser år 2022, därför ska du absolut skicka in en ansökan om du har minst 110 eller 120 betygspoäng och är intresserad av nationalekonomi.

Reservplatser

Denna antagning har 100 reservplatser. Sökande som inte blir antagna placeras på reservplatser utgående från urvalspoängen. Om en antagen studerande i betygsantagningskön inte tar emot sin plats, antas i stället personen på följande reservplats i ifrågavarande kö.

Utexamineras du våren 2022?

Sökande som utexamineras samma år som ansökan sker kan bli villkorligt antagen. Villkorligt antagnas studentexamensresultat, vitsord eller betygspoäng får inte underskrida de gränsvärden som krävs för antagning, dvs får inte underskrida 110 poäng, inte uppfylla tröskelkravet eller får inte erhålla ett betygspoängsresultat som är lägre än den sist antagnas betygspoängsresultat ifall kvoten fylls före gränsen 110 betygspoäng har nåtts.

Bilagor

Sökande bör sända in följande bilagor:

  • Intyg över examen. Om du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare (gäller även dig som avlägger examen våren 2022) får vi studentexamensresultatet direkt från Studentexamensnämnden och du behöver alltså inte lämna in ditt studentbetyg separat till oss. Du som avlagt IB-/EB-/RP-/DIA-examen hittar info om bilagorna här.
  • Eventuellt intyg som påvisar språkkunskaper i svenska. Läs mera här.

Alla bilagor lämnas in elektroniskt i samband med ansökan i studieinfo.fi senast den 6.4 klockan 15:00!

Notera!

De som direktantagits till ämnet nationalekonomi genom denna antagning kan inte byta till något annat huvudämne inom ramen för sin kandidatexamen.

Detta ansökningsmål har följande namn på Studieinfo.fi: "Ansökan via gemensamma ansökan - Nationalekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3 år + 2 år), Helsingfors".