Antagning på basis av särskilda meriter

På den här sidan hittar du information om antagningen till kandidatutbildningen på basis av särskilda meriter.

Sedan 2020 är det möjligt att antas till Hankens kandidatutbildning på basis av särskilda meriter. Särskilda meriter innebär att sökande ska ha utmärkt sig på en exceptionellt hög nivå inom ett område utanför sina studier, exempelvis inom entreprenörskap eller idrott. 

Ansökningstiden är 15.3–30.3.2023 kl.15.00. Ansökan görs via den nationella studieinfo.fi-portalen.

För att bli antagen på basis av särskilda meriter, ska sökande:

 1. ha avlagt en nationell eller internationell andra stadiets examen som ger allmän högskolebehörighet i landet i fråga 
 2. uppvisa minst goda vitsord i ifrågavarande behörighetsgivande utbildning
 3. uppfylla Hankens språkkrav i svenska för studier på kandidatnivån
 4. bevisa särskilda meriter inom ekonomi, entreprenörskap, ledarskap, vetenskaper, teknik, idrott, musik, konst, frivilligverksamhet eller annan allmännyttig verksamhet på en nivå som är klart högre än jämnårigas prestationer i medeltal. Dessa meriter ska vara uppnådda under studietiden på andra stadiet.

Det är möjligt att söka in både via den gemensamma antagningen (urvalsprov/betygsantagning) och på basis av särskilda meriter. Kom då ihåg att lämna in två olika ansökningar i studieinfo.fi-portalen. Alla som söker in via båda alternativen och sedan antas på basen av särskilda meriter meddelas om detta innan urvalsprovet äger rum, så att antagna inte behöver delta i urvalsprovet. 

Vad som kan anses vara särskilda meriter varierar från fall till fall. Det är upp till den sökande att visa på vilket sätt meriterna är exceptionella.

Notera att inte alla sökande antas, utan maximalt endast de sökande som rangordnats högst på basis av andra stadiets vitsord och vars meriter bedöms som exceptionella på (inter)nationell nivå. Notera att den exceptionella meriten ska vara bevisligen uppnådd och erhållen under andra stadiet.

 

Nedan är vissa riktlinjer över vad särskilda meriter kan innebära:

 • Sökande ska målmedvetet ha jobbat med/för den meriterande verksamheten en längre tid,
  • Engångsföreteelser, i fråga om t.ex. framgång i tävlingar kan tas i beaktande men då tas deltagarantal, svårighetsgrad, grad av internationalitet och prestige i beaktande.
 • Ekonomiguru: om du är en av finalisterna i tävlingen Ekonomiguru under de senaste 5 åren, så kan du direktantas till Hanken, förutsatt att du har en examen på andra stadiet (gymnasium, yrkesexamen), inte redan har tagit emot en studieplats någon annanstans och uppfyller våra språkkrav i svenska,
 • Idrottare: URHEA-samarbetet och Vasaregionens idrottsakademi (VRIA), där idrottarens nivå ska vara jämförbar med URHEA-samarbetets på förhand definierade nivå 1, eller i exceptionella fall nivå 2, oavsett region,
 • Musiker: prestigefyllda prestationer inom musiktävlingar eller annan prestigefylld premiering av musikaliska talanger (Sibelius-Akademin och Sibelius-gymnasiet kan rådfrågas),
 • Aktivt deltagande i internationell storskalig frivilligverksamhet inom t.ex. Röda korset, scoutverksamheten, Amnesty International, Green Peace, FN och/eller annan frivilligverksamhet.
  • T.ex. deltagande i nationella och internationella tävlingar, konferenser, evenemang eller plenum, där deltagarantal, antal sökande, mängden ansvar, svårighetsgrad och prestige tas i beaktande (jämför t.ex. United Nations Youth Delegate och General Assembly),
 • Evaluering av sökandes privatföretag, där t.ex. affärsplanen, resultaträkningen och utvecklingen av företaget tas i beaktande. Innovativitet och företagets framgång är meriterande.
 • Deltagande och toppresultat i nationella och internationella tävlingar, talangtävlingar, konferenser eller plenum.
  • Deltagarantal, svårighetsgrad och prestige tas i beaktande, där internationell erfarenhet är meriterande
 • Arbetserfarenhet beaktas i regel inte

 

Sökande bör sända in:

 • Intyg över examen som ger behörighet för högskolestudier och redogör för sökandes vitsord och studieframgång.
 • Intyg som påvisar språkkunskaper i svenska - se Språkkrav i svenska.
 • Verifierbara intyg över sökandes särskilda meriter med kontaktuppgifter till den associerade organisationen/föreningen/klubben/skolan/företaget,
 • Motivationsbrev där sökande redogör för hur hen uppnått sina särskilda meriter och hur erfarenheterna från dessa kommer att påverka/stötta eventuella studier vid Hanken (hängivenhet, målmedvetenhet, prestationsförmåga; internationell erfarenhet är meriterande),
 • Utlåtande av myndig referensperson som intygar den särskilda meriten, samt dennes kontaktuppgifter. Referenspersonen måste vara en oberoende, icke-jävig person.

Bilagorna ska vara  på svenska, finska eller engelska och lämnas in elektroniskt i samband med att sökande fyller i ansökningsblanketten, under ansökningstiden. Hanken tar inte emot bilagor via e-post under eller utanför ansökningstiden.

Notera! Det är på sökandes ansvar att i sitt motivationsbrev beskriva på vilket sätt meriterna är exceptionella. Sökande är själv skyldig att trovärdigt och transparent redogöra för sina särskilda meriter och goda vitsord i andra stadiets examen, och bevisa att dessa har uppnåtts samtidigt. Hanken har rätt att be om tilläggsinformation och rådfråga externa experter för att kunna fastställa ifall meriten kan anses vara exceptionell.


De sökande rangordnas av antagningskommittén och endast de bästa antas. Således behöver inte antagningskvoten fyllas även om det finns tillräckligt med behöriga sökande. Målsättningen är att 70 % av de som antas ska vara förstagångssökande.

Rangordningen av alla sökande sker på basis av:

 1. god framgång i andra stadiets utbildning (vitsord) och
 2. verifierbar särskild merit som uppnåtts parallellt med, eller i direkt anslutning till, andra stadiets utbildning, där internationell erfarenhet är meriterande. Prestige och svårighetsgrad tas i beaktande i alla fall. 

Du kan ansöka till Hankens kandidatutbildning även om du i ansökningsskedet i mars ännu inte har en avlagd andra stadiets examen.

Ansökning via särskilda meriter

Sökande som avlägger examen våren 2022 och inte hinner få avgångsbetyget inom ansökningstiden ska istället sända in sitt senast utfärdade betyg i samband med ansökan. Rangordningen av sökande sker på basis av det kursbetyg eller avgångsbetyg som sökande skickat in inom ansökan eller dess kompletteringstid. Du kan således inte skicka in ett nytt uppdaterat betyg i slutet av maj, eftersom antagningsprocessen redan då är så långt hunnen.

Om du blir antagen på basis av ditt senast utfärdade betyg är antagningen villkorlig tills du sänder in en kopia på ett slutligt avgångsbetyg till ansokan@hanken.fi. Notera att du kan söka in via särskilda meriter flera år i rad, om du t.ex. får ett höjt medeltal i ditt avgångsbetyg.