Contact List

Hanken faculty and staff, associated researchers and doctoral students.
Åkers, Ann-Marie
Non-permanent teacher
ann-marie.akers@hanken.fi
Ämnet Finska (Helsingfors)Subject Finnish (Helsinki)
Öhrman, Kuno
Non-permanent staff
+358 50 053 9654
(internal 329)
kuno.ohrman@hanken.fi
Undervisningsstöd och -planering (Helsingfors)Teaching Support and Curriculum Management (Helsinki)

Pages