Antagningen på basis av svenska Högskoleprovet

På den här sidan hittar du information om antagningen till Hankens kandidatutbildning på basis av det svenska Högskoleprovet.

Från och med 2018 har det varit möjligt att antas till Hankens kandidatutbildning på basis av det svenska Högskoleprovet. För antagning via Högskoleprovet har det reserverats 15 studieplatser (9 till Helsingfors och 6 till Vasa). 

Vem?

För att kunna antas måste sökande ha:

  • avlagt det svenska Högskoleprovet under de senaste fem (5) åren och ha en andra stadiets examen i utlandet som ger behörighet att inleda högskolestudier. Det vill säga, endast personer med annan än finländsk skolbakgrund kan bli antagen på basis av sitt resultat i Högskoleprovet. 
  • minst resultatet 1.50 poäng i Högskoleprovet (högsta poäng är 2.00), de som har ett lägre resultat kan inte antas.

De 15 bästa sökande som uppfyller minimikravet antas. Ifall det finns fler behöriga sökande än femton stycken som uppfyller minimikravet på 1.50 poäng rangordnas sökande först på basis av sitt resultat i Högskoleprovet. Ifall det finns fler sökande med samma poängantal på femtonde plats i rangordningen avgör lotten, precis som i den svenska antagningsprocessen.

Sökande som inte ännu har utexaminerats från andra stadiets utbildning i utlandet kan antas villkorligt tills hen uppvisar ett avgångsbetyg. Det behörighetsgivande avgångsbetyget måste uppvisas senast 31.7.2020 kl. 15.00.

När?

Ansökningstiden är 18.3–1.4.2020.

Hur?

Ansökan görs via studieinfo.fi-portalen. Det finns en separat ansökningsblankett för sökande som avlagt Högskoleprovet, dvs det är inte samma blankett som för den gemensamma ansökan.

Det är möjligt att söka in både via den gemensamma antagningen (inträdesprov) och på basis av Högskoleprovet. Kom då ihåg att lämna in två separata ansökningar i studieinfo.fi-portalen. Alla som söker in via båda alternativen och sedan antas på basen av Högskoleprovet meddelas om detta senast 27.5.2020 och behöver då inte delta i inträdesprovet. 

Bilagor

Sökande bör sända in:

  • Intyg över examen som ger behörighet för högskolestudier
  • Resultat från Högskoleprovet (officiellt intyg)
  • Intyg som påvisar språkkunskaper i svenska - se Språkkrav i svenska.

Bilagorna lämnas in elektroniskt i samband med att du fyller i ansökningsblanketten. 

Om du av någon orsak inte kan leverera bilagorna elektroniskt kan de också sändas per post till:

Hankens Ansökningsservice "Bilagor"
PB 479
00101 Helsingfors
Finland

alternativt per e-post till adressen ansokan@hanken.fi

Bilagorna ska vara Hanken till handa senast 8.4.2020 kl.15.00. 

OBS! Du som avlägger provet i april 2020 - skicka in ditt resultat så fort som möjligt, dock senast 25.5.2020. Meddela oss via e-post till ansokan@hanken.fi om vi kan invänta ditt resultat först i maj.