Service for Researchers

Here you can find a presentation of tools to facilitate the researchers' workday, e.g. Haris and DHanken.

Haris and DHanken are library tools to facilitate your workday. In Haris you registrer your research merits and describe your resarch areas. In DHanken you can self-archive your articles. Your research data on the other hand, can be archived in IDA or Aila.

You can also read more about bibliometrics that is used to analyze scholarly publishing.

Our resources are described under search and our publishing service under publish.

Haris (Hanken Research Information System) är Hankens forskningsdatabas som samlar Hankens forskningsresultat och intellektuella resurser.

Databasens publika portal exponerar data från forskningsdatabasen och ger en helhetsbild av forskningen på Hanken. Den är också integrerad med forskarnens personliga webbsida på Hanken.

Allt som du som forskare publicerar vid Hanken ska registreras i Hankens forskningsdatabas Haris. Förutom publikationer kan du också registrera aktiviteter och projekt. Via Haris synliggörs din forskning, och publikationsdata från Haris integreras också på din personliga sida på Hankens webb. Publikationsdata i Haris används för extern rapportering (UKM, ackrediteringar) och internt för resursfördelning, premiering av vetenskapliga publikationer och xxx. Haris fungerar som den samlade ingången för att visa upp all den forskning som bedrivs på Hanken.

Mera information om Haris och anvisningar för att registera finns i Haris libguide.

 

Haris registerbeskrivning

https://www.hanken.fi/sites/default/files/atoms/files/harisregisterbesk…

 

 

Arkivera dina forskningsdata och bidra därmed till öppen forskning. Här presenteras hur du kan gå tillväga.

Genom att arkivera din forskningsdata bidrar du till en ökad öppenhet och transparens i forskningen, samt till en effektivare användning av existerande vetenskaplig information. 

Som forskare på Hanken kan du arkivera din forskningsdata t.ex. på följande sätt:

  1. Kontakta Hankens kontaktperson om du vill arkivera forskningdatat i CSC:s IDA - tutkimusaineistojen säilytyspalvelu. Du ansöker om användarrättigheter elektroniskt.
  2. Anlitar du hellre Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) och deras katalog Aila, ska du kontakta dem direkt via asiakaspalvelu.fsd@uta.fi för att få mera information.

Ta redan i din projektplan ställning till hur du kommer att hantera projektets forskningsdata och forskningsresultat. En del forskningsfinansiärer rekommenderar att du i mån av möjlighet arkiverar och publicerar datat öppet.

Läs mera om Hantering av forskningsdata.

Öppna och arkivera dina forskningsdata och återanvända redan befintliga data så att bidra till öppen vetenskap.

Datahantering och att skriva en datahanteringsplan är en integrerad del av god vetenskaplig praxis. Med hantering av forskningsdata (Research Data Management, RDM) menas hur forskningsmaterialet beskrivs, organiseras, förvaras, uppbevaras och delas under hela forskningsprocessen.

Följ stegen och checklistan som beskrivs i Datahanteringsprocesser på Hanken i LibGuiden om Hantering av forskningsdata. Här finns allmänna instruktioner och steg-för-steg-anvisningar som du som forskare eller studerande kan följa genom hela datahanteringsprocessen.

Forskningsdata och publicerade forskningsresultat producerade på Hanken borde publiceras öppet och göras allmänt tillgängliga. Öppen forskningsdata ökar synligheten och genomslaget för forskning, skapar nya forskningsmöjligheter och underlättar tvärvetenskapligt samarbete. Återanvändning av arkiverade data ger ökade möjligheter till att upprepa/reproducera och verifiera data, vilket i sin tur ökar forskningens tillförlitlighet.

Detaljerad information om hur man skriver och uppdaterar en datahanteringsplan (DMP), datasäkerhet och dataskydd, etikprövning, datainsamling, datalagring och säkerhetskopiering och datadelning och bevarande finns i LibGuiden om Hantering av forskningsdata.

Hjälp och stöd med datahanteringsplaner (DMP), datalagring, datadelning och bevarande, kontakta openresearch@hanken.fi. Frågor om etiska och juridiska frågor som rör datasäkerhet eller dataskydd, kontakta Hankens Dataskyddsombud dpo@hanken.fi.

Begreppet bibliometri innebär kvantitativa studier av vetenskapliga publikationer.
Med bibliometri kan du beräkna olika indikatorer på forskningens kvantitet och kvalitet.

Mera information under arbete.

Forskningsdatabasen Haris
Parallellpublicering

Margareta Danielsson
+358 (0)40 3521 266
haris@hanken.fi

Arkivering av forskningsdata

Qingbo Xu
+358 (0)40 3521 408
biblioteket@hanken.fi

Bibliometri

biblioteket@hanken.fi