5649

5649 Advanced course in Swedish as a first language, 6 cr

Place: 
Helsinki
Type: 
Language studies
Kind: 
Course
Teaching language: 
Swedish
Course Description: 

Beskrivning av kursen (video)

Kursen motsvarar de för kandidatexamen obligatoriska kurserna i svenska som modersmål och erbjuder kandidatstuderande en möjlighet att avlägga de obligatoriska kurserna i svenska som modersmål genom självstudier. Den som vill avlägga kursen ska ha en förmåga att studera självständigt och ha fått sin gymnasieutbildning på svenska.

Kursomfattningen är från 2 till 6 studiepoäng beroende på vilka moment som avläggs. Under kursen arbetar studenten med utgångspunkt i sin egen situation med sin skriftliga och muntliga kommunikation. Kursen är avsedd för studerande med en tidigare högskoleexamen, studerande med studier motsvarande en högskoleexamen, eller med flera års erfarenhet av affärskommunikation på svenska eller en motsvarande situation.

Learning Goal: 

Du har kunskap och färdigheter för att hantera arbetsrelaterade och akademiska skrivsituationer. Du kan använda de hjälpmedel som behövs för att kommunicera professionellt i skrift på svenska.

After completing the course, you will be able to: 
  • analysera och skriva situationsanpassade och professionella texter som behövs i affärslivet och som kan ha en källtext eller parallell text på finska eller engelska
  • medvetet använda olika kommunikationskanaler
  • kommunicera i skrift på rätt stilnivå och språkriktigt med hjälp av handböcker och ordböcker
  • grunderna i vetenskapligt skrivande.
Target Group: 

Endast examensstuderande vid Hanken.

Total Student Workload: 

53-160 timmar fördelat på       
schemalagd undervisning: 1        
icke-schemalagt arbete: 52-159

Instruction: 

Nätkurs med skriftliga övningar, övningar i Moodle, självstudier, muntliga övningar och individuell handledning.

Literature and Course Material: 

Enligt examinators anvisningar ur

  • Ask, S. (2011). Hållbara texter. Grunderna i formellt skrivande. 2 uppl. Stockholm: Liber.
  • Ehrenberg-Sundin, B. (2014). Att skriva bättre i jobbet. En basbok om brukstexter. 5 uppl. Stockholm: Norstedts.
  • Lundén, P. & Rosell, L. (2006). Presentationsteknik. Om konsten att tala, engagera och övertyga. Näsviken: Björn Lundén information.
  • Reuter, M. (2014). Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktighet. Vasa: Scriptum.
  • Rosén, M. (2012). Skriva för att övertyga. Stockholm: Sanoma Utbildning.
  • Strömquist, S. (2014). Skrivboken. Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. 7 uppl. Malmö: Gleerups.

Material som utdelas på kursen.
Handböcker och ordböcker.

Assessment: 

Portfolio med skriftliga och muntliga övningsarbeten 100 %.

Kursomfattningen (2-6 sp) skräddarsys för varje kursdeltagares individuella behov.

Recommended Time of Performance: 

Senast i samband med kandidatavhandlingen.

Equivalent Courses: 

Kursen motsvaras av 5642-1 Svenska som modersmål: Muntlig kommunikation och 5642-2 Svenska som modersmål: Skriftlig kommunikation och kan kombineras med dessa och äldre kurser för att nå 6 sp obligatoriska kurser.

Denna fördjupade kurs i svenska kan inte tas av den som redan har gått de för kandidatexamen obligatoriska kurserna i svenska.

Additional information: 

Kursen administreras och examineras i Helsingfors. Kontrollera anmälningstiden för kursen i WebOodi och kontakta lärarna i svenska om du vill gå kursen.