5628

5628 Academic Writing in Swedish on Bachelor Level, 2 cr

Place: 
Helsinki
Type: 
Language studies
Kind: 
Course
Teaching language: 
Swedish
Course Description: 

Beskrivning av kursen (video)

Under kursen utvecklar du din förmåga att skriva vetenskaplig text genom att analysera och bearbeta språket, stilen och strukturen i din kandidatavhandling. Vetenskapligt skrivande för ekonomer tas på kandidatnivå.

Kursen bygger i första hand på arbete med den egna texten och individuell handledning.

Kursen har bytt namn från Vetenskapligt skrivande I (samma kurskod).

Learning Goal: 

Du har kunskap om principerna för vetenskaplig kommunikation på svenska inom den egna disciplinen och har de färdigheter som behövs för att bearbeta språket, stilen och strukturen i din egen kandidatavhandling.

After completing the course, you will be able to: 
  • analysera och kritiskt bearbeta språket, stilen, strukturen och den tekniska utformningen i vetenskapliga texter inom det egna fackområdet, speciellt din kandidatavhandling
  • producera vetenskaplig text på god svenska enligt ämnets akademiska textkonventioner och tillämpa de regler och rekommendationer för källhantering, språklig utformning och bruk av terminologi som gäller för vetenskapligt skrivande inom den egna disciplinen.
Target Group: 

Endast examensstuderande vid Hanken på kandidatnivå.

Pre-requisites: 

De för kandidatexamen obligatoriska kurserna i svenska som modersmål eller svenska som andraspråk ska vara slutförda.

Total Student Workload: 

53 timmar fördelat på      
schemalagd undervisning: 10 timmar     
icke-schemalagt arbete: 43 timmar

Instruction: 

Gruppträffar, självstudier, skriftlig reflektion, övningar, individuell handledning.

Alla moment på kursen som anges i schemat är obligatoriska (kontinuerlig examination). En del av dem kan kompenseras med en extra uppgift inom ramen för kursen enligt examinatorns anvisningar. Du måste delta i de första undervisningsmomenten för att bekräfta din plats.

Literature and Course Material: 

Enligt examinators anvisningar ur

  • Schött, K., Hållsten, S., Moberg, B., Strand, H. (2015). Studentens skrivhandbok. 3 uppl. Stockholn: Liber.
  • Rienecker L. & Jørgensen P. S. (2014). Att skriva en bra uppsats. 3 uppl. Stockholm: Liber.
  • Hankens referensguide (blogg).

Ordböcker och handböcker.

Assessment: 

Aktivt deltagande i gruppträffarna 10 %
Skriftliga inlämningsuppgifter och övningar 90 %

Kursen bedöms som godkänd/underkänd.

Recommended Time of Performance: 

Vetenskapligt skrivande för ekonomer tas på kandidatnivå och studenten påbörjar kursen den termin då kandidatavhandlingen påbörjas.

Additional information: 

1 grupp på hösten, 1 grupp på våren.