3833

3833 Research Seminar in Supply Chain Management and Social Responsibility, 12 cr

Place: 
Helsinki
Type: 
Advanced studies
Kind: 
Course
Teaching language: 
Swedish
Course Description: 

Kursens syfte är att stöda skrivandet av magisteravhandling i huvudämnet. Under kursen får du individuell handledning för att utarbeta din avhandling och presenterar ditt forskningsprojekt muntligt och skriftligt i studerandegrupp där du får tilläggshandledning och kommenterar andras projekt.

Studerande som följer den tidigare studieplanen kan avlägga seminarium som 12 sp ännu läsåret 2018-2019 (den gamla kurskoden).

Learning Goal: 

Du har kunskaper och färdigheter att självständigt planera, genomföra, och presentera ett forskningsprojekt som resulterar i ett akademiskt slutarbete i ditt huvudämne.

After completing the course, you will be able to: 
 • skilja ett vetenskapligt arbete från en utredning
 • forma ett lämpligt forskningsproblem och –syfte
 • skapa en teoretisk referensram
 • planera och genomföra en vetenskaplig (empirisk) studie
 • analysera och presentera empiriska data
 • dra konklusioner från data
 • kritiskt analysera kvaliteten på vetenskapliga arbeten
 • muntligt och skriftligt presentera dina vetenskapliga arbeten och argumentera för dina åsikter
 • diskutera och ge konstruktiv återkoppling på andras arbeten
Target Group: 

Endast för magisterstuderande med logistik och samhällsansvar som huvudämne.

Pre-requisites: 

Kandidatexamen, båda obligatoriska metodkurserna, och minst 15 ECTS i huvudämnet (icke Praktik/Voluntary Work) som krävs för magisterexamen avklarade. Förkunskaperna bör vara inhämtade innan kursen börjar. 

Total Student Workload: 

320 timmar fördelat på
Schemalagd undervisning: 30 h á 45 min) +  handledning (minst 2 ggr)
Icke-schemalgt arbete: studiegruppens möten (minst 4 ggr á 1 h) och i övrigt individuellt arbete. 

Instruction: 

Du skriver din avhandling under kursens gång. I undervisningen ingår presentationer, opponenser, diskussioner och skrivarverkstader.

 

Literature and Course Material: 
 • Fisher, C. M. (2010). Researching and writing a dissertation: The essential guidebook for business students. Harlow: Financial Times Prentice Hall. (2010 eller nyare)
  eller
 • Belcher, W. L. (2009). Writing your journal article in 12 weeks: A guide to academic publishing success. Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications.

Kursboken beror på avhandlingstypen (traditionell pro gradu: Fisher; komprimerad avhandling: Belcher)

Assessment: 

Deltagande i seminarier, presentationer, skriftliga arbeten och opponenser. Alla delar giltiga ett läsår, därefter preskriberas de om inte kursen är slutförd. Notera att skriftliga arbeten alltid plagiatkontrolleras.

Recommended Time of Performance: 

Kursen stöder avhandlingsskrivandet och torde tas som sista kurs inom magisterexamen.

Additional information: 

OBS! Det är sista gången kursen Seminarium ges som sådan med 12 sp. Fr.o.m. 2019/2020 ändras alla seminariekurser till 5sp.

Anmälning under period 2 (innan 30.11.) personlig till examinatorn och amanuensis för de som skriver avhandling under våren. I anmälningen ingår

 • rubrikval,
 • val av tilltänkt avhandlingsformat: komprimerad ("artikel-")avhandling eller traditionell pro gradu, och
 • uppvisande av avlagda förkunskapskrav (studieutdrag, studieplan) inkl. för valet av avhandlingens språk

Själva kursen ges under period 3 & 4. Handledare tilldelas på basis av forskningsplanen vid kursstart i period 3. Kursen är tvåspråkig; språket i presentationer och opponenser beror på avhandlingens språk (svenska eller engelska). Läs informationen om magisteravhandling på webben (processen, inlämning, tidtabell mm).

Alla kursprestationer gäller endast ett läsår.