Courses Research Seminar in Supply Chain Management and Social Responsibility

38160 Research Seminar in Supply Chain Management and Social Responsibility , 5 sp

Typ
Fördjupade studier
Kind
Course
Teaching language
sv
Course description

Kursens syfte är att stöda arbetet med din magisteravhandling. Under kursen får du stöd och individuell handledning för avhandlingsarbetet från den egna handledaren. Du får också feedback och kommentarer från medstuderande när du presenterar det egna avhandlingsprojektet i din seminariegrupp. Kursen innehåller individuella handledningstillfällen och diskussioner i grupp. Under kursen arbetar du dels med det egna avhandlingsprojektet, dels granskar du och kommenterar medstuderandes avhandlingsprojekt.

Läs mera ingående om magisteravhandlingen på webben samt om att skriva avhandling på engelska.

Lärandemål

Du har färdigheter att självständigt planera, genomföra, presentera och evaluera vetenskapliga forskningsprojekt.

Efter avlagd kurs kan du
  • identifiera och formulera ett relevant forskningsproblem och -syfte
  • identifiera, utvärdera och presentera relevant litteratur/forskning inom det valda forskningsområdet
  • argumentera för vald vetenskaplig ansats, forskningsmetod och data
  • muntligen och skriftligen föra en vetenskaplig argumentation
  • analysera, diskutera och konstruktivt kommentera forskningsplaner och pågående forskningsprojekt
Ytterligare information

Vissa teman eller metoder kan kräva en prövning i Hankens etiska råd.

Moodle och schema visar kursen tillsammans med kursen 38170 / Research Seminar.

Diskutera rubrik med examinatorn senast inom juni för att ta kursen under hösten, och senast inom november för att da den under våren.

Målgrupp

Endast examensstuderande vid Hanken på magisternivå med logistik som huvudämne. Humanitarian logistics students shall enroll in course 38170.

Förkunskaper

Avlagd kandidatexamen samt minst 15 sp avlagda fördjupade studier i SCM & SR (endast substansstudier räknas, inte Internship / Voluntary Work) och 10 sp avlagda fördjupade metodkurser (dvs 23031 Kvalitativa forskningsmetoder i marknadsföring och 3613 Multivariate Data Analysis). Du bör uppfylla samtliga förskunskaper före du anmäler dig till kursen.

Undervisningsformer

Seminarier, handledning. Kursen har obligatorisk närvaro enligt kursprogrammet.

Studerandes totala arbetsmängd

134 timmar fördelat på
schemalagd undervisning: 15-35 h
icke-schemalagdt arbete: 99-119 h

Rekommenderad tidpunkt

Seminariekursen påbörjas i regel höstterminen det andra året av magisterstudierna. Studerande som önskar en snabbare studietakt kan påbörja seminariekursen tidigare, t.ex. i början av vårterminen det första året.

Kurserna Academic Writing: Apprentice Level (51003, 2 sp), Mastering Academic Writing (51004, 3 sp) samt Vetenskapligt skrivande (5655-E, 5 sp) stöder avhandlingsarbetet och rekommenderas att tas samtidigt som seminariekursen.

Ifall huvudämnet kräver mer än 5 sp metodkurser kan de ytterligare 5 sp tas samtidigt som seminariekursen. Minst 5 sp metodkurser måste dock vara avlagda innan seminariekursen påbörjas. För studerande med huvudämnet logistik och samhällsansvar rekommenderas dock starkt att alla 10 sp metodstudier avläggs före inledningen av seminariekursen.

Examination och bedömning

Prestationer i relation till eget projekt (seminarieunderlag, presentation, process) 40 %
Prestationer i relation till medstuderandes projekt (opponens, diskussion, aktivitet) 60 %

  • Fisher, C. M. (2010). Researching and writing a dissertation: The essential guidebook for business students. Harlow: Financial Times Prentice Hall. (2010 eller nyare)
    eller
  • Belcher, W. L. (2009). Writing your journal article in 12 weeks: A guide to academic publishing success. Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications.

Studerande som avlagt den tidigare seminariekursen (12 sp) kan inte avlägga denna kurs.