Courses Market Law

3788 Market Law , 6 sp

Typ
Ämnesstudier
Kind
Course
Teaching language
sv
Course description

Kursen består av tre delområden: 1. marknadsföringsrätt, 2. konkurrensrätt, samt 3. skadeståndsrätt.

Inom marknadsföringsrätten lär vi oss gränserna för vad som är tillåtet i fråga om företagets kommersiella kommunikation, såsom reklam. Konkurrensrätten igen fokuserar på olika föreskrifter avsedda att upprätthålla den fria konkurrensen på marknaden. Inom skadeståndsrätten ligger fokus på när t.ex. ett företag är ansvarigt för skador som förorsakats någons egendom eller person.

Under kursen diskuterar vi avgöranden från bl.a. marknadsdomstolen och vi löser därtill kontinuerligt olika uppgifter.

Kursen är alternerande, se ytterligare information.  

Lärandemål

Du är insatt i marknadsföringsrätt, konkurrensrätt och skadeståndsrätt. 

Efter avlagd kurs kan du
 • redogöra för lagstiftning inom marknadsföringsrätt samt ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation
 • beskriva hur övervakningen av marknadsföring är organiserad i Finland
 • identifiera den centrala inhemska och europeiska rättsliga regleringen inom området för konkurrensrätt
 • redogöra för lagstiftning och rättspraxis inom området för skadeståndsrätt
Ytterligare information

Kursen ges vartannat år. Den ges läsåret 2021–2022.

Obs! I motsats till tidigare information ges kursen under sommarperioden S2 i maj-juli 2022.

Förkunskaper

Avlagd kurs 1116 Handelsrättens grunder eller motsvarande introducerande kurs krävs.

Undervisningsformer

Föreläsningar, vilka inkluderar övningar.

Studerandes totala arbetsmängd

160 timmar fördelat på      
schemalagd undervisning: 18 h     
icke-schemalagt arbete: 142 h

Examination och bedömning

Sluttentamen 100 %

 • ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation
 • Ståhlberg, P. Karhu, J. & Wollstén, A. (2014). Finsk skadeståndsrätt. Helsingfors: Talentum.
 • Bernitz, U. (2015). Svensk och europeisk marknadsrätt 1: Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar, 4. uppl. Stockholm: Nordstedts juridik.
 • Författningar enligt examinators anvisningar.
 • Artiklar enligt examinators anvisningar
 • Föreläsningsunderlag och annat kursmaterial (distribueras via kursens hemsida i Moodle).
 • Innehållet i föreläsningarna och övningarna förutsätts vara känt av de studerande.
Fristående studier (Öppna universitetet, JOO och samarbeten)

Kvot för Öppna universitetet: 3
Kvot för JOO-studerande: 3