2629

2629 Research Seminar in Economics, 12 cr

Place: 
Helsinki
Type: 
Advanced studies
Kind: 
Course
Teaching language: 
Swedish
Course Description: 

Kursens syfte är att stöda skrivandet av magisteravhandling i huvudämnet. Under kursen får du individuell handledning för att utarbeta din avhandling och presenterar ditt forskningsprojekt muntligt och skriftligt i studerandegrupp där du får tilläggshandledning och kommenterar andras projekt.

Studerande som följer den tidigare studieplanen kan avlägga seminarium som 12 sp ännu läsåret 2018-2019.

Learning Goal: 

Du har kunskaper och färdigheter att självständigt planera, genomföra, och presentera ett forskningsprojekt som resulterar i ett akademiskt slutarbete i ditt huvudämne.

After completing the course, you will be able to: 
  • skilja ett vetenskapligt arbete från en utredning
  • forma ett lämpligt forskningsproblem och –syfte
  • skapa en teoretisk referensram
  • planera och genomföra en vetenskaplig (empirisk) studie
  • analysera och presentera empiriska data
  • dra konklusioner från data
  • kritiskt analysera kvaliteten på vetenskapliga arbeten
  • muntligt och skriftligt presentera dina vetenskapliga arbeten och argumentera för dina åsikter
  • diskutera och ge konstruktiv återkoppling på andras arbeten
Pre-requisites: 

Avklarade kandidatavhandling i nationalekonomi, avlagd kurs i ekonometri, avlagd kurs i intermediär mikroekonomi.

Total Student Workload: 

320 timmar fördelat på       
schemalagd undervisning:     30 h 
icke-schemalagt arbete:      290 h

Instruction: 

Föreläsningar
Handledda övningar
Seminarier eller muntliga presentationer
Grupparbete utanför lektionstid
Självstudier utanför lektionstid

Additional information: 

Läs informationen om magisteravhandling på webben (processen, inlämning, tidtabell mm).