23121

23121 Marketing Art and Design, 10 cr

Place: 
Helsinki
Type: 
Advanced studies
Kind: 
Course
Teaching language: 
Swedish
Course Description: 

Kursen riktar sig till studeranden som är intresserade av marknadsföringsfrågor speciellt inom området konst och design. De senaste årens samhälleliga och finansiella förändringar har ökat intresse för marknadsföring inom konst- och kulturlivet. Detta skapar möjligheter att tillämpa marknadsföringstänkande inom ett område som traditionellt inte varit speciellt marknadsföringsinriktat. Finländsk konst präglas av en stark nationell identitet och av starka ”konstnärsidentiteter” vilket ökar kraven på att förstå hur man kan tillämpa marknadsföringstänkande inom området.

Under kursen bekantar du dig med
• Kulturpolitik och -finansiering
• Konstfilosofi (vad är konst) och konstkritik
• Konstnärsidentiteten
• Arts Management
• Marknadsföringens möjligheter inom konst- och kulturlivet

Ett centralt innehåll på kursen är det projektarbete som studerandena gör under kursen för utvalda kulturinrättningar eller enskilda konstnärer. Projektarbetets fokus utarbetas tillsammans med samarbetskumpanen.

Studeranden uppmuntras att medverka i utformningen av det konkreta kursinnehållet genom att bidra med kontakter och kunskap inom de områden av konst och kultur som kursdeltagarna är speciellt intresserade av.

Learning Goal: 

Du har färdigheter att kritiskt bedriva problemcentrerade studier inom marknadsföring och att tillämpa kunskapen via ett projekt inom det finländska konst- och kulturlivet. Du förstår kulturbranschens centrala frågeställningar.

After completing the course, you will be able to: 
  • identifiera relevanta frågeställningar och analysera utmaningar relaterade till marknadsföring av konst och design
  • tillämpa centrala teoretiska koncept inom marknadsföring på relevanta frågeställningar inom marknadsföring av konst och design.
Pre-requisites: 

Avlagd kandidatexamen.

Studerande utan kandidatexamen men som studerar vid konsthögskola/universitet eller med betydande och relevant arbetserfarenhet inom branschen kan beprövas av kursexaminator

Total Student Workload: 

267 timmar fördelat på       
schemalagd undervisning: 40h undervisning och 10h gruppundervisning    
icke-schemalagt arbete: 217h

Instruction: 

Föreläsningar
Handledda övningar
Muntliga presentationer
Grupparbete utanför lektionstid
Självstudier utanför lektionstid

Literature and Course Material: 

Diagnostisk test i början av kursen
Konstfilosofi: alternativt antingen

  • (a) Eaton, M. M., & Rantanen, P. (1994). Estetiikan ydinkysymyksiä. Helsinki: Helsingin yliopisto.
  • (b) Kinnunen, A. (2000). Estetiikka. Helsinki: WSOY.
    eller
  • (c) Eldridge, R. (2003). An introduction to the philosophy of art.  Cambridge: Cambridge University Press .

Tentamina:

  • Bernstein, J. S. (2007). Arts marketing insight. The dynamics of building and retaining performing arts audiences. Chichester: Wiley.
  • Artiklar ca 200 sidor
Assessment: 

Självevaluering: Inlärningsdagbok (godkänd/icke godkänd)

Jämbördesevaluering: gruppdynamik

Yttre evaluering: Tentamina (30%), projektrapport och presentation (30%), samarbete med/ evaluering av uppdragsgivaren (10%), att arbeta i projekt (20%), övningar och aktivitet (10%)

Limited Number of Participants: 

Högst 30 studerande. Vid behov gallras studerande på basis av diagnostisk test.

Recommended Time of Performance: 

Kursen är avsedd för studerande som har ett brett kunnande inom marknadsföring.

Equivalent Courses: 

Studerande som avlagt den tidigare kursen Marknadsföring av konst och design (8 sp, kurskod 23056) kan inte avlägga denna kurs.

Additional information: 

Alla kursprestationer gäller endast ett läsår.