Courses Quantitative Research Methods in Marketing

23112-V Quantitative Research Methods in Marketing , 5 sp

Typ
Fördjupade studier
Kind
Course
Teaching language
sv
Course description

Kursen består av föreläsningar och praktiska metodövningar. Föreläsningarna behandlar vetenskapsfilosofi och den kvantitativa forskningsmetodiken. Metoder för att samling in och analysera kvantitativt material, inkluderandes de vanligaste multivariata analysmetoderna gås igenom.

Lärandemål

Du har insikter i kvantitativa forskningsmetoder och har kunskap om hur du genomför en kvantitativ vetenskaplig undersökning samt förståelse för vetenskapsfilosofins huvudinriktningar.

Efter avlagd kurs kan du
  • redogöra för centrala begrepp och grunderna inom kvantitativ forskningsmetodik
  • beskriva tillvägagångssättet vid uppbyggnaden av ett vetenskapligt forskningsprojekt
  • använda kvantitativa undersökningsmetoder
  • analysera och utvärdera forskningsresultat som bygger på kvantitativ forskning
  • sammanfatta, presentera och försvara presenterade resultat på ett vetenskapligt sätt
  • diskutera forskningens sociala och internationella konsekvenser
Förkunskaper

Avlagd kandidatexamen.

Undervisningsformer

Föreläsningar
Praktiska metodövningar

Studerandes totala arbetsmängd

134 h timmar fördelat på
Schemalagd undervisning: 18 h
Icke-schemalagt arbete: 116 h

Rekommenderad tidpunkt

Magisternivå, första året.

Examination och bedömning

Övningsuppgifter (50 %)
Avhandlingsanalys (50 %)

Godkänd prestation i kursen förutsätter separata godkända prestationer i varje del.
Avklarade delprestationer är i kraft endast under pågående läsår.

Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. (2010). Multivariate data analysis. 7 ed. Upper Saddle River (N.J.): Prentice Hall.
Valda delar enligt examinatorns anvisningar.

Studerande som avlagt den tidigare kursen Forskningsmetoder i marknadsföring (8 sp, kurskod 2334-V) kan inte avlägga denna kurs.