Courses The Board and Management Team

22050-V The Board and Management Team , 5 sp

Place
Vaasa
Typ
Fördjupade studier
Kind
Course
Teaching language
sv
Course description

Kursen behandlar hur du skall skapa och fungera i en dynamisk styrelse och /eller ledningsgruppsmiljö. Olika aspekter med strategiskt arbete i dessa miljöer diskuteras och speciell vikt läggs vid betydelsen av etik i beslutsarbetet.

Kursen kan tas som en del av studiehelheten i företagsansvar.

Lärandemål

Du har förmåga att analysera sambandet mellan VD, styrelse och företagsledning och deras arbete kring strategi, riskhantering, etik och andra aspekter av att leda ett företag.

Efter avlagd kurs kan du
  • förklara hur styrelsen och företagsledningen arbetar i företag
  • delta, presentera och argumentera i ett styrelsemöte och/eller ledningsgruppsmöte
  • sammanställa, analysera och reflektera över ledningsfrågor
  • klargöra styrelsen roll i strategiarbetet
  • reflektera kring din egen inlärning
Förkunskaper

Kandidatavhandling i eget huvudämne avklarad, samt 10 sp i entreprenörskap och företagsledning / företagsledning och organisation eller motsvarande kurser.

Undervisningsformer

Föreläsningar med diskussioner och övningar, gästföreläsningar, grupp- och individuellt arbete.

Studerandes totala arbetsmängd

134 timmar fördelat på:
schemalagd undervisning: 20 h
icke-schemalagt arbete: 114 h

Examination och bedömning

Dagbok och övningsarbete (70%)
Styrelsemöten och övningar (30%)

Brytting, T. (red.) (2012). Chefsarbetets etik. SNS Förlag.
Toscha, A. (2012). En introduktion till organisationsövergripande riskhantering. Studentlitteratur.
Granberg, O. Och Wallenholm, H. (2017). Ledningsgruppen. Studentlitteratur.

Övrig litteratur enligt examinators anvisningar

Studerande som avlagt den tidigare kursen Styrelsen och etiken (8 sp, kurskod 1846-V) kan inte avlägga denna kurs.

Fristående studier (Öppna universitetet, JOO och samarbeten)

Kvot för öppna universitetet: 3
Kvot för JOO-studerande: 3