Courses Management and Entrepreneurship

1137-V Management and Entrepreneurship , 6 sp

Place
Vaasa
Typ
Obligatoriska grundkurser
Kind
Course
Teaching language
sv
Course description

Denna kurs behandlar grundläggande teman inom företagsstrategi, personalledning och entreprenörskap samt ger studerande förmåga att jobba med informationssökningsverktyg som krävs för självständigt fallarbete. Kursen är indelad i fyra olika delmoduler.

Företagsstrategimodulen bygger på att ge studerande verktyg för att analysera företagets yttre affärsmiljö. Denna kunskap krävs för att företagsledningen kan göra rationella beslut om vilka produkter och tjänster som företaget skall erbjuda sina kunder och på vilka marknader som företaget skall medverka. Bland de analytiska modeller som kursen behandlar är PESTEL-analys, fem tävlingskrafter och Blue Ocean Strategy.

Personalledningsmodulen behandlar ledning av mänskliga resurser i organisationer. Kurser ger studenterna grundläggande insikter i personalarbete i organisationer och vilka delområden som ingår. Kursen behandlar också ledarskap och hur synen på ledarskap förändrats över tiden. Målet är att studenterna ska förstå vikten av gott ledarskap och god personalledning för att uppnå både välmående och goda prestationer i organisationer.

Entreprenörskapsmodulen behandlar entreprenörskapets rötter så att studenterna kan förstå skillnaden mellan entreprenörskap och traditionell företagsledning. En central del av entreprenörskapets kärna utgörs av affärsutveckling inom både små och stora företag. Det här inkluderar frågor som hur man utvecklar och utvärderar innovationer, men också hur man utvecklar potentialen i nya affärsidéer. Denna typ av frågor är relevanta för ledningen av både entreprenöriella och traditionella bolag. Innehållet i entreprenörskapsmodulen tar fasta på denna utgångspunkt och fokuserar därför just på utveckling av affärsidéer och konstruktionen av affärsmodeller/affärsplaner.

Informationssökningsmodulen hjälper studeranden att skapa färdigheter att söka och utvärdera den information de hittar. Internet har exponentiellt ökat på mängden och tillgängligheten av information men det har inte nödvändigtvis ökat på sättet att hitta väsentlig information i dagens informationsöverflöde. Därför blir det viktigt att kunna navigera de olika metoderna man kan använda för att söka information. I modulen går vi igenom olika informationssökningsstrategier, hur Booleska operatorer fungerar och hur man söker i olika databaser. Dessa kunskaper kommer att hjälpa studeranden i studie- och arbetslivet för att hitta relevant information för det projekt de kommer att arbeta med i framtiden.

Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.

Lärandemål

Du har kännedom och kan jobba med grundläggande synsätt, begrepp och modeller inom företagsledning och entreprenörskap.

Efter avlagd kurs kan du
  • utföra strategisk analys av ett företags yttre affärsmiljö med utpekade analytiska modeller och skapa rekommendationer om ett företags service och produktportfolier
  • utvärdera och utveckla affärsplaner med hjälp av verktyg som t.ex. business modell canvas och redogöra för grundläggande insikter avseende skillnaderna mellan entreprenörskap, intraprenörskap och management
  • beskriva grundläggande idéer inom personalledning och ledarskap och känna till hur de påverkar de anställdas prestationer och välmående
  • söka och analysera information från databaser och internet vilket du har nytta av i studie- och arbetslivet
Ytterligare information

Vid frågor om kursen, kontakta andra examinator Fredrik Weibull.

Undervisningsformer

28 t av föreläsningar och övningar. En del föreläsningar kan ha obligatorisk närvaro.

Studerandes totala arbetsmängd

160 timmar fördelat på
Schemalagt arbete: 28 h
Icke-schemalagt arbete: 132 h

Rekommenderad tidpunkt

Första året inom kandidatstudierna.

Examination och bedömning

Individuella prestationer eller grupparbeten med följande betoning:

Företagsstrategi 30 p
Personalledning 30 p
Entreprenörskap 30 p
Informationssökning 10 p

För godkänd prestation krävs att studerande uppnår totalt 50 poäng.

Skärvad, P. & Olson, J. (2015). Företagsekonomi 100: Faktabok. (Upplaga 17.). Stockholm: Liber. eller
Skärvad, P. & Olson, J. (2017). Företagsekonomi 100: Faktabok. (Upplaga 18.). Stockholm: Liber.
Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K., Angwin, D. & Regnér, P. (2018). Fundamentals of strategy. (Fourth edition.). Harlow, England: Pearson.
Eventuell övrig litteratur enligt examinators anvisningar.

Studerande som avlagt motsvarande kurs Företagsstrategi i Helsingfors (kurskod 1130) kan inte avlägga denna kurs.

Fristående studier (Öppna universitetet, JOO och samarbeten)

Kvot för öppna universitetet: 7
Kvot för JOO-studerande: 3