Courses Marketing Strategy

1123-OPU Marketing Strategy , 6 sp

Typ
Obligatoriska grundkurser
Kind
Course
Teaching language
sv
Course description

Kursen ger en helhetsbild av marknadsföringen samt dess strategiska betydelse för företagets framgång på marknaden. Betydelsen av långsiktighet och hållbarhet i företagets marknadsrelationer lyfts fram. Föreläsningarna innehåller såväl teori som praktiska illustrationer där gästföreläsare spelar en central roll. Övningarna fokuserar på strategisk analys av hur företag utformar erbjudanden på marknaden samt hur de hanterar sina kundrelationer. Övningarna fördjupar förståelsen för marknadsföringens roll i ett företags verksamhet.
Avgiftsbelagd kvällskurs via Öppna universitetet. Anmälan endast via Öppna universitetets anmälningstjänst.

Lärandemål

Du har förståelse för marknadsföringens roll i företag och kunskap om de olika frågeställningar som marknadsföringsansvariga arbetar med.

Efter avlagd kurs kan du
  • redogöra för marknadsföringens olika delområden och de centrala modeller och begrepp som hör till dessa
  • koppla olika marknadsföringsaktiviteter till företagets strategiska målsättningar
  • utgående från ett konkret exempel på ett företag analysera dess verksamhet ur ett strategiskt marknadsföringsperspektiv
  • presentera resultat på ett vetenskapligt sätt
Undervisningsformer

Föreläsningar, gästföreläsningar, gruppdiskussioner i klass, övningar och litteraturstudier. Gästföreläsningarna och övningssessioner är obligatoriska.

Studerandes totala arbetsmängd

160-170 timmar fördelat på:
schemalagd undervisning: 32-36 h
icke-schemalagt arbete: 124-128 h

Examination och bedömning

Skriftlig övervakad tentamen 70 %
Övningar 30 %

  • Kotler, P., Armstrong, G. & Parment A. (2017). Marknadsföring: Teori, strategi och praktik. Andra upplagan. Harlow: Pearson. ISBN: 9781292211138
  • Artiklar enligt examinators anvisningar max. 100 s.

Studerande som avlagt motsvarande dagskurs Marknadsföringsstrategi i Helsingfors eller Vasa (kurskod 1123/1123-V) kan inte avlägga denna kurs.

Fristående studier (Öppna universitetet, JOO och samarbeten)

Kvot för Öppna universitetet: 14