1123-OPU

1123-OPU Marketing Strategy, 6 cr

Place: 
Helsinki
Type: 
Mandatory basic courses
Kind: 
Course
Teaching language: 
Swedish
Course Description: 

Kursen ger en grundläggande helhetsförståelse för marknadsföringens strategiska betydelse för företagets framgång på marknaden. Den studerande skall erhålla beredskap att ur ett ledningsperspektiv kunna analysera och lösa olika typer av marknadsföringsproblem, på såväl strategisk som operativ nivå. Vikten av att utveckla hållbara och lönsamma kundrelationer, med fokusering på konsumenter betonas.

Avgiftsbelagd kvällskurs via Öppna universitetet. Anmälan endast via Öppna universitetets anmälningstjänst.

Learning Goal: 

Du har förståelse för marknadsföringens roll i företag och kunskap om de olika frågeställningar som marknadsföringsansvariga arbetar med.

After completing the course, you will be able to: 
  • redogöra för marknadsföringens olika delområden och de centrala modeller och begrepp som hör till dessa
  • koppla olika marknadsföringsaktiviteter till företagets strategiska målsättningar
  • utgående från ett konkret exempel på ett företag analysera dess verksamhet ur ett strategiskt marknadsföringsperspektiv
  • presentera resultat på ett vetenskapligt sätt
Total Student Workload: 

160-170 timmar fördelat på:
schemalagd undervisning: 32-36 h
icke-schemalagt arbete: 124-128 h

Instruction: 

Föreläsningar, gästföreläsningar, gruppdiskussioner i klass, övningar och litteraturstudier. Gästföreläsningarna och övningssessioner är obligatoriska.

Literature and Course Material: 
  • Kotler, P., Armstrong, G. & Parment A. (2017). Marknadsföring: Teori, strategi och praktik. Andra upplagan. Harlow: Pearson. ISBN: 9781292211138
  • Artiklar enligt examinators anvisningar max. 100 s.
Assessment: 

Skriftlig övervakad tentamen 50 %
Övningar 50 %

Equivalent Courses: 

Studerande som avlagt motsvarande dagskurs Marknadsföringsstrategi i Helsingfors eller Vasa (kurskod 1123/1123-V) kan inte avlägga denna kurs.