Press Releases Archive January-March 2016

Press releases in Swedish can be found by changing the language to Swedish.

18.03.2016. Hanken student Fredrika Gyllang awarded this year's Anders Wall scholarship

 

 

Fredrika Gyllang 300x200 webb

This year’s Anders Wall scholarship was awarded to Hanken student Fredrika Gyllang. The award was presented  at the concert house Musikaliska in Stockholm on Anders Wall´s 85th birthday 10 March 2016.

 

Alongside her studies at Hanken, Fredrika Gyllang has among other things led the network Startup Sisters with her two friends. It is an affiliate association to Föreningen för Entreprenörskap and is a non-profit association for students interested in entrepreneurship. She has also worked actively during her studies.

Now Fredrika Gyllang works in the startup company Moni that operates within the payment industry. Gyllang has worked in the company from its beginning and is today in charge of the company’s business development.

– I want to develop and challenge myself constantly. With the help of the Anders Wall scholarship I can pursue new experiences and knowledge, for example by participating in training programmes at top universities abroad, Gyllang says.    

The Anders Wall scholarship of 125 000 SEK (approx. 13 500 euro) is the biggest scholarship awarded to a Hanken student. The Anders Wall Foundation annually awards SEK 2 million in scholarships to young entrepreneurial talents in the fields of research, young entrepreneurship, international studies, and culture. The Anders Wall Foundation brings together a large group of young people interested in entrepreneurship and introduces them to the alumni network, Wallumni, that arranges regular meetings for its members.

Read more about Fredrika Gyllang in the latest HANKEN alumni magazine:
https://www.hanken.fi/en/about-hanken/information-media/newsletters-and-hanken-magazines

More Information:
Fredrika Gyllang
fredrika.gyllang@gmail.com

To the top

18.03.2016: Vuoden 2016 Anders Wall-stipendin saa Hanken-opiskelija Fredrika Gyllang

 

Fredrika Gyllang 300x200 webb

Vuoden 2016 Anders Wall-stipendi on myönnetty Hanken-opiskelija Fredrika Gyllangille. Stipendinjakotilaisuus pidettiin Anders Wallin 85. syntymäpäivänä Tukholman Musikalen-konserttisalissa 10. maaliskuuta 2016.

Opiskelujen ohessa Fredrika Gyllang on muun muassa johtanut kahden ystävänsä kanssa muutaman vuoden ajan verkostoa Startup Sisters. Tämä Föreningen för Entreprenörskap-yhdistyksen tytäryhdistys rakentaa aatteellista verkostoa yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille. Hän on myös työskennellyt ahkerasti opintojensa ohessa.    

Nyt Fredrika Gyllang työskentelee maksuliikennealalla toimivassa Moni startup-yrityksessä. Hän on ollut mukana toiminnassa alusta alkaen ja vastaa tänään yrityksen liiketoiminnan kehittämisestä.  

– Haluan kehittää ja haastaa itseäni jatkuvasti. Anders Wall-stipendin avulla aion hankkia uusia kokemuksia ja taitoja mahdollisesti osallistumalla ulkomaisten huippuyliopistojen tarjoamiin koulutuksiin, Gyllang toteaa.

Anders Wall-stipendin suuruus on 125 000 ruotsin kruunua (n. 13 500 €) ja se on yksi suurimmista Svenska handelshögskolanin opiskelijoille jaettavista stipendeistä. Anders Wall-säätiö jakaa vuosittain noin kaksi miljoonaa Ruotsin kruunua stipendeinä ja koulutusavustuksina yrittäjähenkisille nuorille tutkimuksen, yrittäjyyden, kansainvälisten opintojen ja kulttuurin alalta. Anders Wall-säätiöt kokoavat yhteen suuren joukon yrittäjähenkisiä nuoria, joista muodostuu verkosto Wallumni, jonka jäsenet tapaavat keskenään säännöllisesti.

Lue lisää Fredrika Gyllangista viimeisimmästä HANKEN-alumnilehdestä:
 http://www.hanken.fi/sv/om-hanken/media/newsletters-och-tidningar

Lisätietoja:
Fredrika Gyllang
fredrika.gyllang@gmail.com

To the top

09.03.2016: Doctoral thesis: Single currencies inaccurate measures of asset prices

According to Olugbenga Olufeagba, who will defend his doctoral thesis ''The currency effect on stock market relationships and stock return forecast", using single currencies as measures of asset prices can lead to distortions in expected market relationships.

"We need a more stable unit of account, as the volatility of single currencies has been deleterious to asset valuation, and in effect, led to higher translation risk,” says Olufeagba.

His thesis addresses an often neglected, but very important area of asset pricing literature - how the currency of valuing an asset affects the assumed interactions and interrelationships across different markets. Previous studies have examined the relationships between the different financial markets, but by valuing the assets in the currency of the jurisdiction in which the asset is domiciled. The continuous variation in the value of currencies, however, suggests that this is an inappropriate unit of measure.

“The results confirm the existence of a currency premium in asset prices, and suggests that previously documented relationships between the stock and exchange rate markets may be due to the interaction in the currency component rather than between the two markets. Valuing both the stock prices and the exchange rate in the same aggregate unit of account unveils the true interaction between both markets, Olufeagba claims.

The currency effect is also prevalent in interactions between stock markets and macroeconomic variables, as well as stock return forecasts. According to Olufeagba, the currency effect suggests that assets are better valued in an aggregate unit of account and thus has wide ranging and far reaching implications for asset valuation, particularly for a world that is accustomed to valuing assets in single currencies.

"Mitigating the effect of volatile single currencies will go a long way in reducing risks associated with financial markets. It might be time to introduce a single, invariant global currency," suggests Olufeagba.

Olufeagba's thesis consists of a collection of articles, employing a variety of methodological approaches to uncover new insights about the significance of the currency of valuation of an asset.

M.Sc. (Econ.) Olugbenga Olufeagba defends his doctoral thesis in Finance: “The currency effect on stock market relationships and stock return forecast” on Friday 11 March.

Date and Time: 11 March 2016, at 12:00
Location: Hanken School of Economics, Assembly Hall, Kirjastonkatu 16, Vaasa, Finland
Opponent: Professor Björn Hansson, Lund University, Sweden
Custos: Professor Johan Knif, Hanken School of Economics, Finland

A copy of the thesis can be downloaded via this link: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/160323

For more information, please contact:

Olugbenga Olufeagba
Olugbenga.Olufeagba@hanken.fi
+358 44 3362216

To the top

09.03.2016: Väitös: Yksittäiset valuutat epätarkkoja omaisuuserien hintojen määrittämisessä

Olugbenga Olufeagba puolustaa väitöskirjassaan The currency effect on stock market relationships and stock return forecast, että yksittäisten valuuttojen käyttäminen omaisuuserien hintojen määrittämiseen voi johtaa odotettavissa olevien markkinasuhteiden vääristymiseen.

”Tarvitsemme vakaamman rahayksikön, sillä yksittäisten valuuttojen volatiliteetti on ollut omaisuuserien arvostamisen kannalta vahingollinen, ja siitä on itse asiassa aiheutunut suurempi translaatioriski”, Olufeagba sanoo.

Hänen väitöskirjansa käsittelee omaisuuserien hinnoittelukirjallisuuden usein laiminlyötyä, mutta erittäin tärkeää osa-aluetta – sitä, kuinka omaisuuserien arvostusvaluutta vaikuttaa oletettuun vuorovaikutukseen ja keskinäisiin suhteisiin eri markkinoilla. Aikaisemmissa tutkimuksissa on selvitetty eri rahoitusmarkkinoiden välisiä suhteita, mutta omaisuuserät on arvostettu niiden kotimaan valuutassa. Valuuttojen arvon jatkuva vaihtelu kuitenkin osoittaa, että tämä on epätarkoituksenmukainen arvostusyksikkö.

”Tulokset vahvistavat, että omaisuuserien hinnoissa on kurssipreemiota, ja tämä viittaa siihen, että aikaisemmin dokumentoidut osake- ja valuuttamarkkinoiden väliset suhteet saattavat johtua pikemmin valuuttakomponenttien kuin näiden kahden markkinan välisestä vuorovaikutuksesta. Kun sekä osakkeiden hintoja että valuuttakursseja arvioidaan samalla yhdistelmärahayksiköllä, tämä paljastaa näiden markkinoiden välisen todellisen vuorovaikutuksen, Oufeagba väittää.

Kurssit vaikuttavat myös osakemarkkinoiden ja makrotalouden muuttujien väliseen vuorovaikutukseen sekä osaketuottoennusteisiin. Olufeagban mukaan kurssivaikutus osoittaa, että omaisuuserät on tarkoituksenmukaisempaa arvostaa yhdistelmärahayksikössä, ja tällä on laajakantoisia ja pitkälle ulottuvia seurauksia omaisuuserien arvostamiseen, varsinkin koska maailma on tottunut arvostamaan omaisuuseriä yksittäisissä valuutoissa.

”Lieventämällä yksittäisen valuuttojen vaihtelujen vaikutusta voidaan vähentää rahoitusmarkkinoihin liittyviä riskejä merkittävästi. Nyt voisi olla aika ottaa käyttöön yksi muuttumaton maailmanlaajuinen valuutta”, Olufeagba ehdottaa.

Olufeagban väitöskirja koostuu erilaisia metodologisia lähestymistapoja soveltavista artikkeleista, jotka tuovat esiin uusia käsityksiä omaisuuserän arvostusvaluutan merkityksestä.

Kauppatieteiden maisterin Olugbenga Olufeagban taloustieteen alaan liittyvä väitöskirja The currency effect on stock market relationships and stock return forecast tarkastetaan perjantaina 11. maaliskuuta.

Ajankohta: 11.3.2016 klo 12.00
Paikka: Hanken Svenska handelshögskolan, promootiosali, Kirjastonkatu 16, Vaasa
Opponentti: Professori Björn Hansson, Lundin yliopisto, Ruotsi
Kustos: Professori Johan Knif, Hanken Svenska handelshögskolan

Väitöskirjan sähköisen version voi ladata osoitteesta https://helda.helsinki.fi/handle/10138/160323

Lisätietoja:

Olugbenga Olufeagba
Olugbenga.Olufeagba@hanken.fi
+358 44 3362216

To the top

23.02.2016: Hanken Extends Funding for PhD Students

Hanken extends the guaranteed full-time funding period for new PhD students from 18 months to 24 months. All full-time students admitted to the Hanken PhD Programme in 2016 or later will receive guaranteed funding for the first two years of the studies conditional on good study progress.

–Hanken doctors are sought after on the labour market. Contrary to the gloomy national figures concerning employment rates of PhDs, our latest career study shows that 100% of Hanken doctors are fully employed within 6 months of graduation.  Extending the funding at this point is therefore a good investment in order for us to continue to attract the best PhD students and support them in the early stages of their studies, says Dean of Research Timo Korkeamäki.

The extended funding will give PhD students the opportunity to focus fully on their studies. After two years of study the students have strengthened their competitive advantage noticeably when applying for external funding.

The next application period to Hanken PhD Programme starts 29 February and ends 1 April.

This extension of the funding period is made possible by the support from Stiftelsen Svenska handelshögskolan.

More information:
Director of Hanken PhD Programme Anu Helkkula, phone 040 544 2216
Scholarship Liaison Officer Lotte Granberg-Haakana, phone 040 837 3751

To the top

23.02.2016: Hanken pidentää jatko-opiskelijoiden rahoitusta

Hanken pidentää jatko-opiskelijoiden rahoitusta 18 kk:sta 24 kk:een. Kaikille Hankenin tutkijakouluun 2016 tai myöhemmin hyväksytyille uusille päätoimisesti opiskeleville ja hyvin opinnoissaan edistyville taataan rahoitus kahdelle ensimmäiselle vuodelle.

– Hankenilta väitelleet tohtorit sijoittuvat erittäin hyvin työelämään. Tohtoreiden työllistymistä kuvaavista synkistä tilastoista poiketen viimeisin tekemämme työuraselvitys vuodelta 2015 osoittaa, että 100% tohtoreistamme on työllistettyjä 6 kk valmistumisen jälkeen. Tämän vuoksi meistä on perusteltua pidentää stipendin kestoa, jotta parhaat jatko-opiskelijat jatkossakin hakeutuvat meille, ja jotta pystymme tukemaan heitä opintojen alkuvaiheessa, sanoo vararehtori Timo Korkeamäki.

Pidennetty rahoitus antaa jatko-opiskelijoille mahdollisuuden keskittyä opintoihin. Kahden ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen he ovat vahvistaneet kilpailukykyään merkittävästi hakiessaan ulkopuolista tutkimusrahoitusta.

Seuraava hakuaika Hankenin tutkijakouluun alkaa 29. helmikuuta ja jatkuu aina huhtikuun 1. päivään saakka. 

Tämän uuden pidennetyn rahoituksen mahdollistaa Stiftelsen Svenska handelskolan:n tuki.

Lisätietoja:
Tutkijakoulun johtaja Anu Helkkula, puh. 040 544 2216
Apuraha-asiamies Lotte Granberg-Haakana, puh. 040 837 3751

To the top

22.02.2016: Fulbright Distinguished Chairs appointed to Hanken

Within the agreement between Hanken School of Economics and the Fulbright Center, four well-reputed US scholars will visit Hanken as holders of the Fulbright Hanken Distinguished Chair in Business and Economics in 2016-2018.

In addition to these four, the holder of the Fulbright-Nokia Distinguished Chair in Information and Communications Technologies will also stay at Hanken during the same period of time.

- For Hanken this is an excellent opportunity to both widen and deepen our own knowledge together with these five, internationally acknowledged scholars. We look forward to welcoming them all into our research community, says Hanken’s Dean of Research Timo Korkeamäki.

Fulbright-Hanken Distinguished Chairs in Business and Economics

  • Distinguished Professor James Stock, University of South Florida, Supply Chain Management and Social Responsibility (6 months)
  • Professor Srinivas Talluri, Michigan State University, Supply Chain Management and Social Responsibility (4 months)
  • Associate Professor John Broussard, Rutgers, State University of New Jersey, Finance and Accounting (5 months)
  • Associate Professor Ruby (Pui Wan) Lee, Florida State University, Marketing (7 months)

Fulbright-Nokia Distinguished Chair in Information and Communications Technologies

  • Professor Carol Tenopir, University of Tennessee, Knoxville, Information Systems (9 months)

The agreement between Hanken and the Fulbright Center provides prominent American scholars the opportunity to spend a period at Hanken. During their visit, the scholar will lecture and/or conduct research and contribute in disseminating Hanken’s research and knowledge within the business community and society. 

Fulbright Center is a service organisation that specialises in academic exchange between Finland and North America. The main goal is to support the internationalisation of Finnish universities and research.

More information:
Timo Korkeamäki, professor, prorector
Timo.korkeamäki@hanken.fi
+358 40 3521 308

To the top

22.02.2016: Fulbright Distinguished Chairs stipendiaatit nimetty Hankenille

Hankenin ja Fulbright Centerin välisen Fulbright Hanken Distinguished Chair in Business and Economics-stipendiaattisopimuksen mukaisesti, neljä arvostettua amerikkalaista tutkijaa vierailee Hankenilla stipendin puitteissa vuosien 2016-2018 aikana.

Näiden lisäksi myös Fulbright-Nokia Distinguished Chair in Information and Communications Technologies – stipendiaatti suorittaa vierailunsa Hankenilla samana ajankohtana.

- Nämä viisi kansainvälisesti tunnustettua tutkijaa tarjoaa Hankenille loistavan mahdollisuuden sekä laajentaa että syventää omaa osaamistamme. Odotamme innokkaina, että saamme toivottaa kaikki viisi professoria tervetulleeksi osaksi tutkijayhteisöämme sanoo Timo Korkeamäki, joka on Hankenin tutkimuksesta vastaava vararehtori.

Fulbright-Hanken Distinguished Chairs in Business and Economics

  • Distinguished Professor James Stock, University of South Florida, logistiikka ja yritysvastuu (6 kk)
  • Professor Srinivas Talluri, Michigan State University, logistiikka ja yritysvastuu (4 kk)
  • Associate Professor John Broussard, Rutgers, State University of New Jersey, rahoitus ja laskentatoimi (5 kk)
  • Associate Professor Ruby (Pui Wan) Lee, Florida State University, markkinointi (7 kk)

Fulbright-Nokia Distinguished Chair in Information and Communications Technologies

  • Professor Carol Tenopir, University of Tennessee, Knoxville, tietojärjestelmät (9 kk)

Hankenin ja Fulbright Centering välinen sopimus antaa tunnustetuille amerikkalaisille tutkijoille mahdollisuuden viettää ajanjakson Hankenilla. Oleskelunsa aikana tutkija tekee tutkimusta ja/tai opettaa sekä edistää Hankenin tutkimuksen ja osaamisen tunnettuutta sekä yrityselämässä että yhteiskunnassa.

Fulbright Center on Suomen ja Pohjois-Amerikan väliseen akateemiseen vaihtoon erikoistunut organisaatio, jonka keskeisiä tavoitteita on tukea suomalaisten korkeakoulujen sekä tutkimuksen kansainvälistymistä. 

Lisätietoja:
Timo Korkeamäki, professori, vararehtori
Timo.korkeamäki@hanken.fi
+358 40 3521 308

To the top

17.02.2016: Arcada and Hanken sign cooperation agreement

Arcada and Hanken, the only Swedish speaking universities in Helsinki, have today 17 February 2016 signed an agreement on increased cooperation. The objective of the agreement is to streamline the activities within the universities especially where language plays a major role as well as to develop more comprehensive services of high quality.   

The areas where the universities primarily plan to cooperate are language education, IT administration, library services, digitalisation of education and teaching methods, as well as property services.

– For Hanken this agreement is a natural continuation of the good cooperation we already have with Arcada. This cooperation offers excellent opportunities to share and use resources in a more effective way that benefits both students and personnel at both schools, and guarantees a good service standard in both Swedish and English, says Hanken´s Rector Karen Spens.

In the future the cooperation can be further expanded to other areas where the schools can achieve synergies through joint functions and units.

– We will, amongst other things, investigate the possibility to cooperate within study administrative issues and actively continue with the development of agile study paths as we already have done within the subject of logistics, adds Henrik Wolff, Rector at Arcada.

Arcada and Hanken are also exploring the possibility to build student housing at Arcada´s campus at Arabianranta.

For more information, please contact:

Henrik Wolff och Karen Spens

Rector Henrik Wolff, Arcada, tel. 050 649 36
Rector Karen Spens, Hanken, tel. 050 564 3742

Arcada is a University of Applied Sciences, located in Helsinki, Finland. We offer high-quality education and further education in Swedish and English for our 2,700 students. We believe in close contact with the workplace and cooperate with some ninety higher education institutions and universities throughout the world. We also conduct practical research that is socially relevant to the world we live in, so a degree from Arcada is seen as both relevant and highly desired by employers. We offer programmes in business administration, media, culture, technology, sports, social welfare and health care.  

 

Hanken is a leading, internationally accredited university with over a hundred years of experience in education and research in economics and business administration. The research is of a high standard and constitutes the foundation of all teaching. Hanken has close ties to the business community and an active alumni network with over 13 000 alumni working in more than 60 countries.

To the top

17.02.2016: Arcada ja Hanken solmivat yhteistyösopimuksen

Arcada ja Hanken, Helsingin ainoat ruotsinkieliset korkeakoulut, ovat solmineet tänään 17.2.2016 sopimuksen yhteistyön lisäämisestä. Sopimuksen päämääränä on tehostaa erityisesti niitä korkeakoulujen toimintoja, joissa kielellä on suuri merkitys sekä kehittää kattavampia korkeatasoisia palveluja.  

Korkeakoulut aikovat toimia yhteistyössä ensisijaisesti kielenopetuksen, tietohallinnon, kirjastopalveluiden, koulutuksen ja opetusmenetelmien digitalisaation sekä kiinteistöpalvelujen alalla.

– Hankenille tämä sopimus on luonnollinen jatke sille hyvälle yhteistyölle, jota teemme Arcadan kanssa. Yhteistyö tarjoaa loistavat mahdollisuudet jakaa ja käyttää resursseja tehokkaammin niin, että siitä hyötyvät molempien korkeakoulujen sekä opiskelijat että henkilökunta, ja takaa myös laadukkaan palvelun niin ruotsiksi kuin englanniksi, toteaa Hankenin rehtori Karen Spens.

Tulevaisuudessa yhteistyötä voidaan laajentaa muillekin alueille, joilla on mahdollista hyötyä synergiavaikutuksista yhteisten yksikköjen ja toimintojen avulla. 

– Tulemme selvittämään mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä mm. opintohallinnollisten kysymysten saralla sekä jatkamme aktiivisesti joustavien opintopolkujen kehittämistä samaan tapaan kuin olemme tehneet logistiikan ainealueella, sanoo Henrik Wolff, Arcadan rehtori.

Arcada ja Hanken tutkivat myös mahdollisuuksia rakentaa opiskelija-asuntoja Arcadan kampusalueelle Arabianrantaan.

Lisätietoja antaa: 

Henrik Wolff och Karen Spens

 

 

Rehtori Henrik Wolff, Arcada, puh. 050 649 36
Rehtori Karen Spens, Hanken, puh. 050 564 3742

Arcada on Helsingissä sijaitseva moderni korkeakoulu, joka tarjoaa korkeatasoista opetusta ja jatkokoulutusta ruotsiksi ja englanniksi 2 700 opiskelijallemme. Uskomme läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa, teemme yhteistyötä noin yhdeksänkymmenen korkeakoulun ja yliopiston kanssa ympäri maailman sekä harjoitamme yhteiskunnallisesti merkittävää ja hyödyllistä tutkimustoimintaa. Siksi Arcadassa suoritettu liiketalouden, media-alan, kulttuurin, tekniikan, urheilun tai sosiaali- ja terveysalan tutkinto on haluttu ja sillä on merkitystä työnantajille.

Hanken on johtava, kansainvälisesti akkreditoitu yliopisto, jolla on sadan vuoden kokemus taloustieteiden koulutuksesta ja tutkimuksesta. Arvostettu tutkimuksemme toimii kaiken koulutuksemme perustana. Hankenilla on tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa ja aktiivinen alumniverkosto, joka koostuu 13 000 alumnista yli 60 eri maassa.

To the top

12.02.2016: Hanken & SSE Executive Education launches integration program for educated asylum seekers

Hanken & SSE Executive Education introduces a new Integration Program Business Lead for educated asylum seekers together with Hanken and Funzi

Hanken & SSE Executive Education, Hanken School of Economics and the mobile service company Funzi today, 11 February 2016, launches a unique program with the aim to introduce and integrate educated asylum seekers into Finnish working life.

The program consists of four live modules addressing the Finnish and European business landscape and organizational culture, strategic leadership, finance and a sales- and service mindset.

The participants in the program also have access to a mobile learning service developed by Funzi and will have the opportunity to take part in Entry Point Mentoring arranged by the Helsinki Region Chamber of Commerce. The program will end with an internship in a Finnish company.

“The initiative has clear mutual benefits for both the asylum seekers themselves and for Finnish business in general”, says Sari Salojärvi, CEO of Hanken & SSE Executive Education. “Within the program we offer a chance for educated asylum seekers to take the first step into working life and at the same time offer participating companies an opportunity to capture impulses from international markets”, Sari Salojärvi continues.

The initiative feels natural for Hanken, which for a long time has been engaged in ventures involving corporate social responsibility and sustainable development.

“At Hanken we have several initiatives under development to support refugees to build a foundation for a future in Finland in a way that also benefits society as a whole”, says Rector Karen Spens, who hopes that many companies will get involved with this unique program.

More information about the programme: http://www.hankensse.fi/executive-education/social-impact/

For more information

Sari Salojärvi
CEO, Adjunct Professor
Hanken & SSE Executive Education
Sari.Salojarvi@hankensse.fi
+358 41 466 6064

About Hanken & SSE Executive Education
Hanken & SSE Executive Education provides executive education globally through its extensive SSE network in the Nordic and Baltic region. Hanken & SSE was founded in 2005 in Helsinki and is owned by two leading business schools Hanken School of Economics and Stockholm School of Economics (SSE).

About Hanken
Hanken is a leading, internationally accredited university with over a hundred years of experience in education and research in economics and business administration. The research is of a high standard and constitutes the foundation of all teaching. Hanken has close ties to the business community and an active alumni network with over 12 000 alumni working in more than 60 countries.

About Funzi
Funzi is a Finnish corporation that produces a mobile learning and information service with an initial focus on emerging markets. Funzi's services develop new skills and empower co-creation and collaboration between mobile users and experts.

To the top

12.02.2016: Hanken & SSE lanseraa integraatio-ohjelman koulutetuille turvapaikanhakijoille

Hanken & SSE Executive Education julkistaa uuden Business Lead integraatio-ohjelman koulutetuille turvapaikanhakijoille yhdessä Hankenin ja Funzin kanssa.

Hanken & SSE Executive Education, Hanken Svenska handelshögskolan ja mobiilipalveluyritys Funzi julkistavat tänään, 11. helmikuuta 2016, uniikin ohjelman koulutettujen turvapaikanhakijoiden kotouttamiseksi ja integroimiseksi suomalaiseen liike-elämään.

Ohjelma koostuu neljästä lähiopetusmoduulista, jotka käsittelevät suomalaista ja eurooppalaista liike-elämää ja organisaatiokulttuuria, strategista johtamista, rahoitusta sekä myynti- ja palveluajattelua.

Ohjelmaan osallistuvat saavat myös käyttöönsä Funzin kehittämän mobiilin oppimispalvelun ja saavat osallistua Helsingin seudun kauppakamarin järjestämään nk. Entry Point Mentoring-ohjelmaan. Ohjelman lopussa osallistujat saavat harjoittelupaikan suomalaisessa yrityksessä.

- Aloitteella on selkeä molemminpuolinen hyöty sekä turvapaikanhakijoille että suomalaiselle elinkeinoelämälle yleensä. Ohjelman puitteissa tarjoamme koulutetuille turvapaikanhakijoille mahdollisuuden ottaa ensimmäiset askeleet työelämään. Samalla tarjoamme osallistuville yrityksille mahdollisuuden tarttua impulsseihin kansainvälisiltä markkinoilta, sanoo Sari Salojärvi, Hanken & SSE Executive Education toimitusjohtaja.

Hankenille, joka jo pitkään on kehittänyt yritysvastuuta ja kestävää kehitystä, aloite tuntuu luontevalta.

- Meillä on meneillään useita aloitteita, joiden tavoitteena on rakentaa pakolaisille perustan tulevaisuudelle Suomessa ja jotka samalla hyödyttävät koko yhteiskuntaa, kertoo rehtori Karen Spens, joka toivoo monen yrityksen osallistuvan tähän ainutlaatuiseen ohjelmaan.

Lisätietoja ohjelmasta: http://www.hankensse.fi/executive-education/social-impact/

Lisätietoja antaa:

Sari Salojärvi
Toimitusjohtaja, docentti
Hanken & SSE Executive Education
Sari.Salojarvi@hankensse.fi
+358 41 466 6064

Hanken & SSE Executive Education
Hanken & SSE Executive Education tarjoaa liikkeenjohdon valmennusta maailmanlaajuisesti pohjoismaiden ja Baltian SSE verkostonsa kautta. Hanken & SSE Executive Education on perustettu Helsingissä vuonna 2005 ja on kahden johtavan kauppakorkeakoulun, ruotsinkielisen kauppakorkeakoulun Hankenin sekä Tukholman kauppakorkeakoulun omistama yritys.

Hanken Svenska handelshögskolan
Hanken on johtava, kansainvälisesti akkreditoitu yliopisto, jolla on sadan vuoden kokemus taloustieteiden koulutuksesta ja tutkimuksesta. Arvostettu tutkimuksemme toimii kaiken koulutuksemme perustana. Hankenilla on tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa ja aktiivinen alumniverkosto, joka koostuu 13 000 alumnista yli 65 eri maassa. Helsingin ja Vaasan yksiköissämme kohtaat opiskelijoita koko maailmasta.

Funzi
Funzi on suomalainen yritys joka tuottaa mobiileja oppimispalveluja sekä tietopalveluja keskittyen kehittyviin markkinoihin. Funzin palvelut kehittävät uusia taitoja sekä antavat mahdollisuuden yhteiskehittelylle sekä yhteistyölle mobiilikäyttäjien ja asiantuntijoiden välillä.

To the top

08.02.2016: Björn Wahlroos continues as chairman of the Hanken board

Björn Wahlroos has been elected Chairman for the new Board of Hanken School of Economics. Wahlroos was elected during the Board’s statutory meeting on 4 February 2016. Jannica Fagerholm was elected vice-chairman.

PhD Björn Wahlroos is Chairman of the Board in Nordea, Sampo Group and UPM Group. He has also been Professor in Economics at Hanken during 1979-1986 and visiting professor at Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University and Brown University.

In accordance with the Universities Act, the University Council at Hanken School of Economics elected a new Board in its meeting on 25 November 2015. The term of office for the new Board began on 1 January 2016. The Board has 10 members; six representing the university and four external members.

The external members are Jannica Fagerholm, Anna Häggblom, Björn Wahlroos and Lars Ågren. The internal members are Hanna Donner, Kristina Heinonen, Charlotta Niemistö, Kenneth Högholm and Susanna Taimitarha, as well as Filip Björklöf as the students’ representative.

To the top

08.02.2016: Björn Wahlroos jatkaa Hankenin hallituksen puheenjohtajana

Björn Wahlroos on valittu uudelleen Hanken Svenska handelshögskolanin uuden hallituksen puheenjohtajaksi. Wahlroos valittiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa 4. tammikuuta 2016.  Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Jannica Fagerholm.

KTT Björn Wahlroos on Nordean, Sampo-konsernin ja UPM-konsernin hallituksen puheenjohtaja. Wahlroos on myös toiminut kansantaloustieteen professorina Hankenilla vuosina 1979-1986 sekä vierailevana apulaisprofessorina Kellogg Graduate School of Management:ssä, Northwestern University:ssä sekä Brown University:ssä.

Yliopistolain mukaisesti Svenska handelshögskolanin yliopistokollegio valitsi kokouksessaan 25. marraskuuta 2015 uuden hallituksen jonka toimikausi alkoi 1.1.2016. Hallituksella on 10 jäsentä; kuusi korkeakouluyhteisöstä ja neljä ulkopuolista.

Ulkopuoliset jäsenet ovat Jannica Fagerholm, Anna Häggblom, Björn Wahlroos ja Lars Ågren. Sisäiset jäsenet ovat Hanna Donner, Kristina Heinonen, Charlotta Niemistö, Kenneth Högholm, ja Susanna Taimitarha sekä Filip Björklöf ylioppilaskunnan edustajana.

To the top

08.02.2016:The Marcus and Amalia Wallenberg Foundation donates 265 000 euro to Hanken

The Swedish Marcus and Amalia Wallenberg Foundation donates 265 000 euro to Hanken.

"The Foundation supports high-quality research and promotes scientific education. We believe that both the research and education at the Hanken School of Economics is of excellent quality," says Ingrid Sundström, representative for the foundation.

"This is the first international donation to the campaign, and I am delighted to see that Hanken's great reputation extends also outside Finland," says Karen Spens, rector at Hanken.

The Marcus and Amalia Wallenberg Foundation was established in 1960. The foundation supports research projects of high scientific potential, especially in the humanities and education as well as projects in learning and information technologies for children and young people.

The fundraising campaign HANKEN RETURNS will continue until 30.6.2017 and has, with this donation included, so far raised more than 4.8 million euro. The aim of the campaign is to secure Hanken’s unique position as Finland’s only independent business school.

For more information please contact fundraising manager Camilla Wardi, camilla.wardi@hanken.fi, phone +358-40-560 5964.

To the top

08.02.2016: Marcus ja Amalia Wallenbergin muistorahasto lahjoittaa Hankenille 265 000 euroa

Ruotsalainen säätiö Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond lahjoittaa Hankenille 265 000 euroa.

”Säätiön tehtävänä on tukea korkeatasoista tutkimusta ja edistää tieteellistä koulutusta. Mielestämme sekä tutkimus että koulutus on Hankenilla erittäin laadukasta”, sanoo säätiön edustaja Ingrid Sundström.

”Tämä on kampanjan ensimmäinen kansainvälinen lahjoitus ja olen erittäin iloinen siitä, että Hankenin hyvä maine ulottuu myös Suomen rajojen ulkopuolelle”, sanoo Hankenin rehtori Karen Spens.

Säätiö Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond perustettiin vuonna 1960. Säätiö tukee tutkimusprojekteja etenkin humanististen tieteiden ja opetuksen aloilla sekä erilaisia lapsille ja nuorille suunnattuja koulutuksen ja tietotekniikan projekteja.

Varainhankintakampanja HANKEN RETURNS jatkuu 30.6.2017 asti ja on tämän lahjoituksen myötä kerännyt yli 4,8 miljoonaa euroa. Kampanjan tavoitteena on vahvistaa korkeakoulun pääomaa ja turvata Hankenin ainutlaatuinen asema maan ainoana itsenäisenä kauppakorkeakouluna.

Lisätietoja antaa varainhankintavastaava Camilla Wardi, camilla.wardi@hanken.fi, puh.  040-560 59 64.

To the top

28.01.2016: Master’s level studies at Hanken increasingly popular

The application period for master’s level studies at Hanken ended 27 January 2016. The results show that the number of applicants has increased from previous years for both the master’s degree programmes in English and to master’s studies in Swedish.

The number of applicants to Hanken’s master’s degree programmes in English amounted to 836 applications (2015: 338). Hanken offers six programmes in English. This year the programme portfolio included one new programme, General Management in Vaasa, and one new track, Humanitarian Logistics, within the Business and Management. This programme also offers tracks in International Strategy and Sustainability and in Marketing. Other programmes offered are Corporate Governance, Economics, Finance and Accounting, and Intellectual Property Law.

For master’s level studies in Swedish, this year it was possible to apply to all majors offered at Hanken (14 application targets). In total, 197 persons (2015: 172) applied for studies at Hanken. The number of study places is 80. The number of applications to Helsinki was 151 and to Vaasa 26.

More information:

Linnéa Kangas, Admissions officer (English)
linnea.kangas@hanken.fi

Linda Martelius, admissions officer (Swedish)
linda.martelius@hanken.fi

To the top

28.01.2016: Maisteriopinnot Hankenilla kiinnostavat yhä useampaa

Hakuaika maisterinopintoihin ruotsiksi tai englanniksi Hankenilla päättyi 27.1.2016. Tulokset osoittavat, että hakijoiden määrä sekä ruotsinkielisiin opintoihin että englanninkielisiin maisterinohjelmiin on kasvanut viime vuosista.

Tänä vuonna oli mahdollista hakea maisteriopintoihin ruotsiksi kaikkiin Hankenilla tarjottaviin pääaineisiin sekä Helsingissä että Vaasassa (14 hakukohdetta). Yhteensä 197 henkilöä (2015: 172) haki yhteensä 80 opintopaikkaa. Helsinkiin haki 151 henkilöä ja Vaasaan 46 henkilöä.

Suosituimmat aineet Helsingissä olivat markkinointi, laskentatoimi, sekä johtaminen ja hallinto. Vaasassa top kolme oli yrittäjyys ja johtaminen, markkinointi, ja laskentatoimi.

Hakijamäärä Hankenin englanninkielisiin ohjelmiin oli yhteensä 836 hakemusta (2015: 338). Hanken tarjoaa yhteensä kuusi englanninkielistä ohjelmaa. Tänä vuonna ohjelmapaletissa oli yksi uusi ohjelma, General Management Vaasassa, ja yksi uusi erikoistumissuuntaus, Humanitarian Logistics, joka on osa Business and Management-ohjelmaa.

Lisätietoja antavat:

Linda Martelius, suunnittelija (ruotsinkieliset ohjelmat)
linda.martelius@hanken.fi

Linnéa Kangas, suunnittelija (englanninkieliset ohjelmat)
linnea.kangas@hanken.fi

To the top

14.01.2016: Hanken & SSE Executive Education tops the ranking of education providers in fresh study

Hanken & SSE Executive Education is a top provider of executive education according to business decision-makers reveals a fresh study

Helsinki, Finland 14 January 2016 - Taloustutkimus annually conducts an image survey of Finnish education providers in the Greater Helsinki region among business decision-makers.

The study found that the most important company image criteria were personnel expertise, quality of products/services and quality of teaching material. Hanken & SSE Executive Education was ranked number one collectively in these three criteria.

Other areas that were surveyed were capacity for renewal/service development, service offering, price level, future outlook, customer service and communications.

“We are happy that during our 10 first years in business we have been able to consolidate our position among the top players in the industry”, says Sari Salojärvi, CEO of Hanken & SSE Executive Education.

Learn more about the survey (content in Finnish).

About Hanken & SSE Executive Education

Hanken & SSE Executive Education provides executive education globally through its extensive SSE network in the Nordic and Baltic region. Hanken & SSE was founded in 2005 in Helsinki and is owned by two leading business schools Hanken School of Economics and Stockholm School of Economics (SSE).

For more information

Sari Salojärvi
CEO, Adjunct Professor
Hanken & SSE Executive Education
Sari.Salojarvi@hankensse.fi
+358 41 466 6064

To the top

14.01.2016: Hanken & SSE Executive Education kärkisijoilla koulutuspalveluja tarjoavista yrityksistä kertoo tuore tutkimus

Tuore tutkimus osoittaa, että Hanken & SSE Executive Education on yrityspäättäjien näkemyksien mukaan liikkeenjohdon valmennuksen huipputarjoaja

Helsinki, 14 Tammikuuta 2016 – Taloustutkimus on jälleen toimittanut vuosittaisen tutkimuksensa koskien yrityspäättäjien näkemyksiä suomalaisista koulutuspalveluja tarjoavista yrityksistä Suur-Helsingin alueella.

Kolme tärkeintä yrityskuvakriteeriä tämän vuoden tutkimuksessa oli henkilöstön asiantuntemus, tuotteiden/palveluiden laatu sekä koulutusmateriaalin laatu. Hanken & SSE Executive Education sijoittui ensimmäiselle sijalle kollektiivisesti näissä kolmessa kriteerissä.

Muita alueita joita tutkittiin oli uudistumiskyky/palveluiden kehitys, palvelutarjonta, hintataso, tulevaisuuden näkymä, asiakaspalvelu ja viestintä.

”Olemme iloisia että olemme 10 ensimmäisen toimintavuoden aikana pystyneet vakiinnuttamaan asemaamme alan kärkitoimijoiden joukossa”, sanoo Sari Salojärvi, Hanken & SSE Executive Educationin toimitusjohtaja.

Lisätietoja tutkimuksesta.

Hanken & SSE Executive Education

Hanken & SSE Executive Education tarjoaa liikkeenjohdon valmennusta maailmanlaajuisesti pohjoismaiden ja Baltian SSE verkostonsa kautta. Hanken & SSE Executive Education on perustettu Helsingissä vuonna 2005 ja on kahden johtavan kauppakorkeakoulun, ruotsinkielisen kauppakorkeakoulun Hankenin sekä Tukholman kauppakorkeakoulun omistama yritys.

Lisätietoja

Sari Salojärvi
Toimitusjohtaja, dosentti
Hanken & SSE Executive Education
Sari.Salojarvi@hankensse.fi
+358 41 466 6064

To the top

12.01.2016: Evli Bank PLC donates 100 000 euro to Hanken

Evli Bank PLC donates 100 000 euro to Hanken’s fundraising campaign HANKEN RETURNS.

“Hanken has for several years been one of Finland’s leading educators in economy and finance. With this donation we want to support the future development of Hanken’s internationally high quality research and education”, says managing director Maunu Lehtimäki.

Evli Bank PLC was established in 1985 and operates in Finland, Sweden, Estonia, Lithuania and Russia.  Evli manages approximately 8,4 billion euro in assets. In 2014 the turnover was around 60 million euro. Evli Group employs approximately 250 people.

The fundraising campaign HANKEN RETURNS will continue until 30.6.2017 and has, with this donation included, so far raised over 4,5 million euro. The aim of the campaign is to secure Hanken’s unique position as Finland’s only independent business school.  

For more information please contact fundraising manager Camilla Wardi, camilla.wardi@hanken.fi, phone 040-560 59 64.

To the top

12.01.2016: Evli Pankki Oyj lahjoittaa 100 000 euroa Hankenille

Evli Pankki Oyj lahjoittaa 100 000 euroa Hankenin varainhankintakampanjaan HANKEN RETURNS.

”Hanken on jo pitkään ollut yksi Suomen johtavia talous- ja rahoitusalan kouluttajia. Tämän lahjoituksen myötä haluamme edistää Hankenin kansainvälisesti erittäin korkealaatuisen tutkimuksen ja koulutuksen kehitystä myös tulevaisuudessa”, toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki sanoo.

Evli Pankki Oyj perustettiin vuonna 1985 ja toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Virossa, Liettuassa ja Venäjällä. Hallinnoidut asiakasvarat ovat noin 8,4 miljardia euroa. Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 60 miljoonaa euroa ja henkilöstö noin 250 henkilöä.

Varainhankintakampanja HANKEN RETURNS jatkuu 30.6.2017 asti ja on tämän lahjoituksen myötä kerännyt yli 4,5 miljoonaa euroa. Kampanjan tavoitteena on vahvistaa korkeakoulun pääomaa ja turvata Hankenin ainutlaatuinen asema maan ainoana itsenäisenä kauppakorkeakouluna.

Lisätietoja antaa varainhankintavastaava Camilla Wardi, camilla.wardi@hanken.fi, puh. 040-560 59 64.

To the top