Press Releases Archive April-June 2016

Press releases in Swedish can be found by changing the language to Swedish.

15.06.2016: Doctoral Thesis: Corporate capital gains tax system in the European Union and the economic significance and role of the corporate capital gains

Anu Torkkeli’s doctoral thesis “Structuring corporate capital gains tax system in the European Union – A comparative Finnish perspective” examines the corporate capital gains taxation in the Nordic countries, European Union, and Finland. Her main perspective is in the corporate income tax law, but due to the multidisciplinary nature of corporate capital gains taxation, the study also applies an economic perspective.

Torkkeli bases her investigation of taxation on existing tax law literature, and completes her analysis with selected legal cases. Changes in the corporate capital gains taxation that have taken place before January 2015 are also included in the study.

In her thesis, Torkkeli conducts an analysis of the international tax system and discusses future options for corporate capital gains taxation as well as challenges related to changes in the corporate income taxation.

- We need to identify a correct level of international harmonization without compromising the fiscal policies of individual countries, Torkkeli states.

According to Torkkeli, the study offers added value to the society in a couple of different ways.

- The study offers an extensive analysis of the international corporate capital gains taxation models and discusses the corporate capital gains, not only from a pure legal point of view, but also by strongly focusing on the underlying features behind the corporate capital gains taxation system, such as features in good taxation systems, economics and competitiveness, significance and role of the corporate capital gains in the economics, Anu Torkkeli argues.

Torkkeli concludes by discussing the future development of the corporate capital gains taxation at an EU-level and develops a proposal for Finland´s corporate capital gains taxation model as an individual Nordic country and as an EU member state.

M.Sc. Econ. and M.Sc. Tech. Anu Torkkeli defends her doctoral thesis in Commercial Law “Structuring corporate capital gains tax system in the European Union – A comparative Finnish perspective” on Friday, June 17 2016.

Date and time: 17 June 2016, at 2 pm
Venue: Auditorium 309, 3rd floor, Hanken School of Economics, Helsinki
Opponent: Professor Mattias Dahlberg, Uppsala University
Custos: Professor Matti Kukkonen, Hanken School of Economics

A copy of the thesis can be downloaded via this link:
http://hdl.handle.net/10138/163472

 

 

Anu Torkkeli

 

For more information, please contact:
Anu Torkkeli
anu.torkkeli@hanken.fi

To the top

15.06.2016: Tohtorinväitöskirja: Yritysten luovutusvoittojen verojärjestelmä Euroopan Unionissa sekä yritysten luovutusvoittojen merkitys ja rooli kansantaloudessa

Väitöskirjassaan “Structuring corporate capital gains tax system in the European Union – A comparative Finnish perspective” Anu Torkkeli tutkii yritysten luovutusvoittojen verotusta Pohjoismaissa, Euroopan Unionissa ja Suomessa. Tutkimuksen pääpaino on yritysverolaissa, mutta luovutusvoittojen verotuksen poikkitieteellisen luonteen vuoksi tutkimuksessa on myös kansantaloudellinen näkökulma.

Torkkeli tutkii verotusta verojuridisen kirjallisuuden avulla ja täydentää analyysiä valituilla oikeustapauksilla. Hän sisällyttää tutkimukseensa myös muutokset luovutusvoittojen verotuksessa tammikuuhun 2015 saakka.

Väitöskirjassaan Torkkeli analysoi kansainvälistä luovutusvoittoverojärjestelmää sekä keskustelee luovutusvoittoverotuksen tulevaisuuden vaihtoehdoista sekä luovutusvoittoverotuksen muutoksiin liittyvistä haasteista.

- Meidän täytyy määrittää harmonisoinnin oikea taso siten, että yksittäisillä mailla on vielä riittävästi omaa veropolitiikkaa, Torkkeli toteaa.

Torkkelin tutkimus tuottaa lisäarvoa yhteiskunnalle muutamalla eri tavalla.

- Tutkimukseni analysoi laajasti kansainvälisiä yritysten luovutusvoittojen veromalleja. Lisäksi tutkimuksessa ei keskustella yritysten luovutusvoitoista ainoastaan puhtaasti juridisesta näkökulmasta, vaan keskitytään vahvasti myös luovutusvoittoverojärjestelmän taustalla oleviin asioihin, kuten hyvän verojärjestelmän ominaisuuksiin, kansantalouteen ja kilpailukykyyn, yritysten luovutusvoittojen merkitykseen ja rooliin kansantaloudessa, Torkkeli esittää.

Torkkeli pohtii johtopäätöksissään yritysten luovutusvoittojen verotuksen kehittämistä tulevaisuudessa EU-tasolla. Lisäksi hän kehittää ehdotuksen Suomen yritysten luovutusvoittoverojärjestelmälle yksittäisenä Pohjoismaana sekä EU-jäsenvaltiona.

KTM ja DI Anu Torkkeli väittelee yritysjuridiikassa väitöskirjalla “Structuring corporate capital gains tax system in the European Union – A comparative Finnish perspective”  perjantaina 17.6.2016.

Päivä ja aika: 17.6.2016, klo. 14:00
Paikka: Auditorio 309, 3. kerros, Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsinki
Vastaväittäjä: Professori Mattias Dahlberg, Uppsalan yliopisto
Kustos: Professori Matti Kukkonen, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki

Linkki väitöskirjaan:
http://hdl.handle.net/10138/163472

 

Anu Torkkeli

Lisätietoja:

Anu Torkkeli
anu.torkkeli@hanken.fi

To the top

07.06.2016: Doctoral thesis: Measuring mutual fund performance by using theory of networks

In his doctoral thesis, “Essays on Mutual Fund Performance”, David González addresses the topics of mutual funds and networks. In his thesis, González uses a complex approach to networks in order to address the issue of cross-correlation among funds.

Gonzáles studies how informational linkages affect the performance of a mutual fund and estimates informational linkages by measuring the centrality in a network of mutual funds. Centrality is interpreted as a measure of how closely correlated the returns of a particular fund are to other funds on the market.

- Centrality implies access to non-public market information, which should positively affect fund performance. The results show that there is significant relationship between performance and position in the network, after controlling for age, size, turnover and inactivity, Gonzalez says.

The results also show how that there is a link between persistence and correlation between funds, which further supports that centrality and performance are related.

Gonzalez also studies how correlation of funds explain herd behaviour in the mutual fund industry.

- Herd performance is when an investor bases his investment decisions on a choice to follow other investors or analyst recommendations, instead of the investment being a result of a rational process of collecting and analysing information. The results show that herd behaviour is evident in the mutual funds industry and that it correlates with the degree of centrality in the network, González concludes.

M.Sc. David González defends his doctoral thesis in Finance: “Essays on Mutual Fund Performance” Wednesday, 8 June 2016.

Date and Time: 8 June 2016, 10 am
Location: Assembly Hall, Hanken School of Economics, Vasa
Opponent: Professor Wolfgang Bessler, Justus-Liebig-Universität Giessen
Custos: Professor Johan Knif, Hanken School of Economics 

A copy of the thesis can be downloaded via this link:
http://hdl.handle.net/10138/162991

For more information:
David González
E-mail: david.gonzalez@hanken.fi

To the top

07.06.2016: Väitös: Sijoitusrahastojen tuotto verkkoteorian valossa

David González on tutkinut väitöskirjassaan Essays on Mutual Fund Performance sijoitusrahastoja ja verkostoja. González on soveltanut rahastojen ristikorrelaatioita käsittelevässä väitöstutkimuksessaan kompleksisia verkkoja.

González on tutkinut, kuinka tiedolliset kytkökset vaikuttavat sijoitusrahaston tuottoon, arvioiden näitä kytköksiä mittaamalla sijoitusrahaston keskeisyyttä verkostossa. Keskeisyyttä on tulkittu sen perusteella, kuinka tietyt rahastot tuottavat verrattuna muihin markkinoilla toimiviin rahastoihin.

- Keskeisyys viittaa käytössä olevaan ei-julkiseen markkinatietoon, minkä voi olettaa vaikuttavan myönteisesti rahaston tuottoon. Tutkimukseni mukaan tuoton ja rahaston verkostollisen aseman välillä on merkittävä yhteys, kun rahaston ikä, koko, liikevaihto ja epäaktiivisuus on kontrolloitu, González toteaa.

Tutkimuksen mukaan myös pitkäjänteisyydellä ja rahastojen välisellä korrelaatiolla on yhteys, mikä edelleen tukee hypoteesia, jonka mukaan keskeisyys verkostossa ja tuotto ovat toisiinsa sidoksissa.

González on myös tutkinut, kuinka rahastojen välinen korrelaatio voisi selittää sijoitusrahastomaailmassa tapahtuvaa laumakäyttäytymistä.

- Laumakäyttäytymisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa sijoittaja tekee päätöksiä seuraamalla toisia sijoittajia tai sijoitusanalyytikoiden suosituksia sen sijaan, että sijoituspäätös pohjautuisi rationaaliseen prosessiin jossa tietoa kerätään ja analysoidaan. Tutkimukseni mukaan laumakäyttäytymistä esiintyy selvästi sijoitusrahastojen keskuudessa ja se myös korreloi rahaston keskeisyyteen verkostossa, González summaa.

Maisteri David Gonzálezin rahoitusalan väitöskirja Essays on Mutual Fund Performance tarkastetaan keskiviikkona 8.6.2016.

Paikka ja aika: 8.6.2016, klo 10.00
Paikka: Hanken Svenska handelshögskolan, Vaasa
Vastaväittäjä: Professori Wolfgang Bessler, Justus-Liebig-Universität Giessen
Kustos:  Professori Johan Knif, Hanken Svenska handelshögskolan 

Väitöskirjan voi ladata seuraavasta linkistä:
http://hdl.handle.net/10138/162991

Lisätietoja:
David González
S-posti: david.gonzalez@hanken.fi

To the top

06.06.2016: Doctoral thesis: Corporate governance, investor protection and auditing mechanisms have a positive effect on asset valuation

In his doctoral thesis "Within and Cross-Country Differences in the Value Relevance of Fair Values”, Jimi Siekkinen addresses how internal and external control mechanisms can be used to minimise potential abuse by senior management when making fair value assessment of financial assets and liabilities. Siekkinen studies whether corporate governance, legislation and good quality auditing can improve the confidence of investors in the reporting of financial instruments.

"Companies with small, independent boards of directors that are diverse in terms of, for example, gender, experience a positive effect on the quality of information about assets assessed at fair value, as well as minimize opportunism and agency costs caused by of senior management," says Siekkinen.

Siekkinen has also studied the link between the use of auditing services and the assessment of complex financial instruments. The results show that companies in economically stable countries benefit from using the so-called Big 4 auditors, while in economically unstable countries the influence is de facto more negative.

In his study of thirty-four countries that apply IFRS regulations, Siekkinen shows that in companies from countries with well-developed investor protection legislation, there is a better quality in the reporting of financial instruments.

"In countries with poor levels of investor protection, investors have no confidence in fair value reporting and instead rely entirely on market value," claims Siekkinen.

The results of the thesis are of relevance for three main groups: Companies can adopt the proposals for good corporate governance in order to guarantee high quality accounting, investors can require companies to follow recommendations in order to improve investor protection, and decision-makers can use the information to develop their auditing standards.

EM Jimi Siekkinen defends his doctoral thesis in accounting: ”Within and Cross-Country Differences in the Value Relevance of Fair Values”.

Date and time: 8 June 2016, 2.00 pm
Venue: Assembly Hall, Hanken School of Economics, Vasa
Opponent: Professor Trond Randøy, University of Agder
Thesis supervisor: Professor Minna Martikainen, Hanken School of Economics

The doctoral thesis can be downloaded via this link:
http://hdl.handle.net/10138/162990

 

 

Jimi Siekkinen

 

For more information:
Jimi Siekkinen
e-mail: jimi.siekkinen@hanken.fi
Tel.: +358 50 463 0455

To the top

06.06.2016: Tohtorinväitöskirja: Johtamisjärjestelmä, sijoittajansuoja ja tarkastusmekanismit vaikuttavat omaisuuden arvoon myönteisesti

Väitöskirjassaan ”Within and Cross-Country Differences in the Value Relevance of Fair Values” Jimi Siekkinen tarkastelee, kuinka sisäisiä ja ulkoisia valvontamekanismeja voidaan hyödyntää, jotta yritysjohdon mahdollisia väärinkäyttöjä voidaan minimoida omaisuuden ja velkojen todellista arvoa arvioidessa. Siekkinen tutkii kuinka johtamisjärjestelmä, lainsäädäntö ja laadukas tilintarkastus voivat lisätä sijoittajien luottamusta taloudellisten instrumenttien tilintarkastukseen.

- Yritykset, joissa on pieni, itsenäisempi ja mm. sukupuolijakaumaltaan monimuotoinen hallinto vaikuttaa myönteisesti omaisuuden laadun arviointiin oikeaan arvoonsa sekä minimoi opportunismia ja yritysjohdosta aiheutuvia agenttikustannuksia, Siekkinen toteaa.

Siekkinen on tutkinut myös tilintarkastuspalveluiden käytön ja kompleksisten taloudellisten instrumenttien arvioinnin välistä yhteyttä. Tulokset osoittavat, että taloudellisesti vakaissa maissa toimivat yritykset hyötyvät siitä, että ne turvautuvat niin kutsuttuihin Big 4 -tilintarkastajiin, kun taas taloudellisesti epävakaissa maissa vaikutus on tosiasiallisesti negatiivisempi.

Siekkinen osoittaa 34 IFSR-säännöstöä soveltavaa maata sisältävässä tutkimuksessaan, että taloudellisten instrumenttien tilintarkastus on laadukkaampaa maissa, joiden lainsäädäntö sijoittajansuojan osalta on kehittynyt hyvin.

- Sijoittajilla ei ole luottamusta tilintarkastuksen todelliseen arvoon maissa, joissa sijoittajansuoja on heikkolaatuista, jolloin he luottavat kokonaan markkina-arvoon, Siekkinen väittää.

Väitöskirjan tulokset ovat relevantteja kolmelle pääryhmälle: Korkean tilintarkastuslaadun takaamiseksi yritykset voivat hyödyntää esitettyjä ehdotuksia laadukkaasta johtamisjärjestelmästä, sijoittajat voivat vaatia yrityksiä noudattamaan suosituksia sijoittajansuojan lisäämiseksi ja päättäjät voivat käyttää tietoa kehittäessään tilintarkastusstandardejaan.

FM Jimi Siekkinen puolustaa laskentatoimen väitöskirjaansa: ”Within and Cross-Country Differences in the Value Relevance of Fair Values”.

Aika ja päivämäärä: 8. kesäkuuta 2016 klo 14
Paikka: Juhlasali, Hanken Svenska Handelshögskolan, Vaasa
Opponentti: Professori Trond Randøy, University of Agder
Kustos: Professori Minna Martikainen, Svenska Handelshögskolan

Väitöskirjan voi ladata seuraavasta linkistä:
http://hdl.handle.net/10138/162990

 

Jimi Siekkinen

Lisätietoja:
Jimi Siekkinen
sähköposti: jimi.siekkinen@hanken.fi
Puhelin: +358 50 463 0455

To the top

31.05.2016: Continued accreditation to Hanken Executive MBA Programme

The Association of MBAs has awarded Hanken’s Executive MBA Programme continued accreditation for the next five years.

On 31 May the Association of MBAs (MBA) has announced that the organisation has renewed the accreditation of the Hanken Executive MBA programme for the next five years. Hanken has been AMBA-accredited since 2008.

- The accreditation is a sign of continued trust in the Hanken Executive MBA programme as regards programme design and development, as well as future potential. It also ensures both participants and alumni that the programme meets the highest international standards and is an investment worth making, says Programme Director Henrich Nyman.

- We will continue to focus on creating a comprehensive and integrated programme structure and on the individual support we can offer our participants in their learning process, Nyman continues.

With the AMBA reaccreditation Hanken continues as one of some 75 business schools world-wide that have earned all the three most prestigious international accreditations, AACSB, AMBA and EQUIS.

- International accreditations guarantee that we maintain high quality in both research, education, and our relation to the surrounding society, says Rector Karen Spens.

The decision to reaccredit the Hanken Executive MBA was made by AMBA's International Accreditation Advisory Board (IAAB). IAAB’s decision was based on the recommendations of an accreditation panel, consisting of both academic members from other European universities as well as AMBA staff, who visited Hanken in March and met programme faculty, students and alumni.

Hanken Executive MBA is a two-year, part-time programme conducted in English, with modules in, for example, strategy and leadership, marketing and sales, finance, accounting, and personal leadership development. The following programme will start in March 2017.

More information
Henrich Nyman, Programme Director
Henrich.nyman@hanken.fi
+358 (0)40 3521 481

Karen Spens, Rector
karen.spens@hanken.fi
+358 50 564 3742

www.hanken.fi/mba

To the top

31.05.2016: Hankenin Executive MBA-ohjelmalle reakkreditointi

Kansainvälinen Association of MBAs on uusinut Hankenin Executive MBA-ohjelmalle myöntämänsä akkreditoinnin viideksi vuodeksi eteenpäin. 

Association of MBAs (AMBA) on ilmoittanut 31. toukokuuta päätöksestään uusia Hankenin Executive MBA-ohjelmalle myöntämänsä akkreditoinnin viideksi vuodeksi eteenpäin. Hanken on ollut AMBA-akkreditoitu vuodesta 2008.

- Akkreditointi on osoitus jatkuvasta luottamuksesta Hanken Executive MBA ohjelman sisältöä, sen kehitystä sekä tulevaisuuden potentiaalia kohtaan. Akkreditointi on myös takuu ohjelman nykyisille opiskelijoille ja alumneille, että ohjelma vastaa korkeinta kansainvälistä tasoa sekä siten on sijoitus joka kannattaa tehdä, sanoo ohjelman johtaja Henrich Nyman.

- Tulemme myös jatkossa keskittymään kokonaisvaltaisen ja integroidun ohjelmakokonaisuuden luomiseen sekä tukemaan opiskelijoidemme yksilöllistä kehitysprosessia, Nyman jatkaa.

Tämän akkreditoinnin myötä Hanken jatkaa niiden noin 75 yliopiston joukossa maailmassa, joille on myönnetty kolme arvostetuinta kansainvälistä akkreditointia, AACSB, AMBA ja EQUIS.

- Kansainväliset akkreditoinnit takaavat niin tutkimuksemme, opetuksemme kuin yhteiskuntasuhteidemme korkean laadun, toteaa rehtori Karen Spens.

Päätöksen Hanken Executive MBAn reakkreditoinnista teki AMBAn International Accreditation Advisory Board (IAAB). Päätös perustui kansainvälisen akkreditointipaneelin suositukseen. Paneelin jäsenistö koostuu eurooppalaisten yliopistojen tutkijoista sekä AMBAn hallinnosta. Paneeli vieraili Hankenilla maaliskuussa ja tapasi vierailunsa aikana sekä henkilöstöä, opiskelijoita että alumneja.

Hanken Executive MBA on kaksivuotinen, osa-aikainen ohjelma joka suoritetaan englanniksi. Ohjelma koostuu mm. strategian ja johtajuuden, markkinoinnin ja myynnin, rahoituksen, laskentatoimen, sekä henkilökohtaisen johtajuuskehityksen moduuleista. Seuraava ohjelma käynnistyy maaliskuussa 2017.

Lisätietoja:
Henrich Nyman, ohjelmajohtaja
Henrich.nyman@hanken.fi
+358 (0)40 3521 481

Karen Spens, rehtori
karen.spens@hanken.fi
+358 50 564 3742

www.hanken.fi/mba

To the top

25.05.2016: Two new donations presented at Hanken’s Scholarship evening

Two donations of 100 000 euros each where handed over to Hanken at the School’s annual Scholarship- and Donor evening. The donations come from the Ostrobothnian Evald and Hilda Nissi’s Foundation and company Helvar Merca Oy Ab.

"Hanken is an important educational institution in Vaasa as the university meets the demand for Swedish-speaking economists in the region. A donation to the fundraising campaign is a way to ensure that education in Vaasa continues to be of high quality," says the Foundation's President Juhani Lassila.

Evald and Hilda Nissi’s Foundation was founded in 1964. The foundation supports, among other things, trade research, child welfare and youth work as well as research of eye diseases.

"To Helvar Merca, it is important that education in Finland is up-to-date and at a high level. Hanken has continuously invested heavily on strengthening its knowledge capital, on innovation and on internationalisation, which is precisely what is needed in Finland ", says the Chairman of the Board Philip Aminoff.

The fundraising campaign HANKEN RETURNS will continue until 30.6.2017 and has, with these donations included, so far raised over 5,4 million euro. The state will match all the raised money with up to three euro for every euro donated to Hanken. The aim of the campaign is to secure Hanken’s unique position as Finland’s only independent business school.

More information:
Camilla Wardi, Head of fundraising and donor relations
tfn 040 560 59 64, camilla.wardi@hanken.fi

To the top

25.05.2016: Hankenin stipendinjakotilaisuudessa julkistettiin kaksi uutta lahjoitusta

Hankenin vuosittaisen stipendinjako- ja lahjoittajatilaisuuden yhteydessä julkistettiin kaksi uutta korkeakoulun saamaa 100 000 euron lahjoitusta. Lahjoitukset ovat myöntäneet Pohjanmaalla toimiva Evald ja Hilda Nissin Säätiö sekä yritys Helvar Merca Oy Ab.

"Hanken on tärkeä koulutusinstituutio Vaasassa sillä korkeakoulu vastaa ruotsinkielisten ekonomien tarpeeseen alueella. Tällä varainhankintakampanjalle osoitetulla lahjoituksella haluamme varmistaa Vaasassa tarjolla olevan koulutuksen korkean laadun myös jatkossa," toteaa säätiön presidentti Juhani Lassila.

Evald ja Hilda Nissin Säätiö perustettiin 1964. Säätiö tukee, muun muassa, kaupallista tutkimusta, lastensuojelu- ja nuorisotyötä sekä silmätautien tutkimusta.  

"Helvar Mercalle on tärkeää, että koulutus Suomessa on ajanmukaista ja korkealaatuista. Hanken on jatkuvasti panostanut tietopääomansa vahvistamiseen, innovaatioihin sekä kansainvälistymiseen, mitä Suomi juuri nyt nimenomaan tarvitsee", sanoo hallituksen puheenjohtaja Philip Aminoff.

Varainhankintakampanja HANKEN RETURNS jatkuu 30.6.2017 saakka ja on näiden lahjoitusten myötä kerännyt yli 5,4 miljoonaa euroa. Valtio on sitoutunut maksamaan jokaisesta kerätystä eurosta kolmen euron vastinrahan. Kampanjan tavoitteena on turvata Hankenin ainutlaatuinen asema maan ainoana itsenäisenä kauppakorkeakouluna.

Lisätietoja:
Camilla Wardi, varainhankintapäällikkö
puh 040 560 59 64, camilla.wardi@hanken.fi

To the top

23.05.2016: Financial Times executive education rankings 2016: Hanken & SSE Executive Education is the top Nordic provider

Hanken & SSE Executive Education ranked best provider of executive education in the Nordics as a part of Stockholm School of Economics and advances its position in the global ranking

Helsinki, Finland 23 May 2016 – Hanken & SSE Executive Education is part of the Stockholm School of Economics (SSE) Executive Education and took part in the yearly Financial Times rankings as its joint venture in Finland. SSE Executive Education continues to maintain its position in the ranking as the top executive education provider in the Nordic and Baltic region in all categories.

Financial Times ranks the best executive education programs globally, rating 75 best open programs as well as 85 best customized programs worldwide and combining the two rankings to give the top 50 providers of Executive Education.

The rankings are based on participant and client satisfaction, diversity of participants and faculty as well as the international aspects of the education provider.

In the custom program category SSE Executive Education slightly betters its position and improves in the open program ranking placing 31st, up from 37th last year. This in turn boosts the combined category ranking to 28th of the top 50 in the world, improving from last year’s ranking.

“We are pleased to be recognized in the rankings, demonstrating our strong focus on high quality and international exposure in our offering”, says Sari Salojärvi, CEO of Hanken & SSE Executive Education.

Learn more about the Financial Times Executive Education ranking:

http://www.ft.com/intl/business-education/executive-education

For more information

Sari Salojärvi
CEO, Adjunct Professor
Hanken & SSE Executive Education
Sari.Salojarvi@hankensse.fi
+358 41 466 6064

To the top

23.05.2016: Financial Times executive education rankings 2016: Hanken & SSE Executive Education Pohjoismaiden kärkitoimittaja

Hanken & SSE Executive Education on paras liikkeenjohdon valmennuksen tarjoaja Pohjoismaissa osana Tukholman kauppakorkeakoulua, samanaikaisesti parantaen sijoitustaan maailmanlaajuisessa vertailussa

Helsinki, 23 toukokuuta 2016 – Hanken & SSE Executive Education on osa Tukholman kauppakorkeakoulua (Stockholm School of Economics – SSE)  ja osallistui vuosittaiseen Financial Times-lehden vertailuun tämän yhteisyrityksenä Suomessa. SSE Executive Education säilytti sijoituksensa parhaana liikkeenjohdon valmennuksen tarjoajana Pohjoismaissa sekä Baltiassa kaikissa kategorioissa.

Financial Times vertailee parhaita liikkeenjohdon valmennuksen tarjoajia maailmanlaajuisesti, vertaillen 75 parhainta avointa ohjelmaa ja 85 parhainta räätälöityä ohjelmaa sekä yhdistetysti vertaillen näitä kahta ja arvioi 50 parhainta liikkeenjohdon valmennuksen tarjoajaa globaalisti.

Vertailu pohjautuu osallistuja- ja asiakastyytyväisyyteen, osallistujien monimuotoisuuteen ja tiedekuntaan sekä valmennuksen tarjoajan kansainväliseen näkyvyyteen.

Räätälöityjen ohjelmien kategoriassa SSE Executive Education kohentaa hieman sijoitustaan ja parantaa sijoitustaan avointen ohjelmien vertailussa viime vuoden sijoituksesta 37 sijalle 31. Tämä vuorostaan parantaa yhdistetyn vertailun sijoitusta sijalle 28, maailman 50 parhaan tarjoajan joukossa, parantaen sijoitustaan viime vuodesta.

“Olemme tyytyväisiä tunnustuksesta vertailussa, se osoittaa vahvan panostuksemme korkealaatuiseen ja kansainväliseen tarjontaan”, sanoo Sari Salojärvi, Hanken & SSE Executive Educationin toimitusjohtaja.

Lisätietoja ohjelmasta Financial Times Executive Education vertailusta englanniksi:
http://www.ft.com/intl/business-education/executive-education

Lisätiedot:

Sari Salojärvi
Toimitusjohtaja, dosentti
Hanken & SSE Executive Education
Sari.Salojarvi@hankensse.fi
+358 41 466 6064

To the top

18.05.2016: Doctoral thesis: Understanding knowledge creation and work practices key to successful information tools

Annikki Roos thesis, “Understanding information practices in biomedicine: a domain analytical approach” studies the information practices of researchers in the scientific domain of biomedicine. Roos’ aim is to understand the special nature of information-related work and practices as a part of the biomedical research work.

- Understanding the knowledge creation processes and work practices in the biomedical domain, facilitates setting up efficient tools for information search and advantageous information related services for biomedical researchers and increases the success of the efforts, Roos argues.

In her thesis, Roos uses a domain analytical approach, which is an alternative to models that try to identify similarities in patterns of seeking and the use of information across the research domains.

In information science, the study of information practices is quite a new research orientation as well as having biomedicine as a study object and using activity theory as a theoretical research frame.

- Activity theory turned out very helpful when I wanted to understand researchers´ information practices thoroughly, in the context. It is surprising that it has been used quite seldom in information science and information systems science, Roos notes.

M.Soc.Sc. Annikki Roos defends her doctoral thesis in Information systems science: ”Understanding Information Practices in Biomedicine: A Domain analytical approach” Friday, 20 May 2016

Date and time: 20.5.2016, kl. 12
Plats: Futurum, Hanken School of Economics, Helsinki
Opponent: Professor Carol Tenopir, University of Tennessee
Custos: Associate Professor Turid Hedlund, Hanken School of Economics

A copy of the thesis can be downloaded via this link:  
http://hdl.handle.net/10138/161539

For more information, please contact:

Annikki Roos
Annikki.Roos@hanken.fi
+358 50 351 3036

To the top

18.05.2016: Väitöskirja: Tiedon luominen ja työkäytäntöjen ymmärtäminen keino menestyneisiin tietotyövälineisiin

Annikki Roosin väitöskirja ”Understanding information practices in biomedicine:
a domain analytical approach” tutkii biolääketieteen tutkijoiden tietokäytäntöjä. Roosin tavoitteena on ymmärtää tietopohjaisen työn ja sen käytäntöjen erityispiirteitä osana biolääketieteellistä tutkimustyötä.

- Tiedonluomisprosessien ja työkäytäntöjen ymmärtäminen biolääketieteessä helpottaa biolääketieteen tutkijoille tarkoitettujen tehokkaiden tiedonhakuvälineiden ja hyödyllisten tietopalveluiden perustamisessa sekä lisää työn tulosten menestymistä, Roos perustelee.

Väitöskirjassaan Roos käyttää nk. määrittelyjoukon analyyttistä lähestymistapaa (domain analytical approach), mikä toimii vaihtoehtona malleille joiden tavoitteena on yrittää tunnistaa tiedonhaun ja -käytön samankaltaisuuksia eri tutkimusalojen välillä.

Informaatiotieteessä tietokäytäntöjen tutkimus on suhteellisen uusi tutkimussuuntaus, kuten myös biolääkelääketiede tutkimusalueena sekä toiminnan teoria tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä.

- Toiminnan teoria osoittautui erittäin hyödylliseksi, kun halusin ymmärtää tutkijoiden tietokäytäntöjä perusteellisesti omassa kontekstissaan. On yllättävää, että sitä on käytetty melko harvoin informaatiotieteessä ja tietojärjestelmätieteessä, Roos toteaa.

YTM Annikki Roos väittelee tohtoriksi tietojärjestelmätieteen alalta aiheesta: ” Understanding information practices in biomedicine: a domain analytical approach” perjantaina 20.5.2016

Päiväys ja aika: 20.5.2016, klo 12
Paikka: Futurum, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki
Opponentti: Professori Carol Tenopir, University of Tennessee
Kustos: Apulaisprofessori Turid Hedlund, Hanken Svenska handelshögskolan

Väitöskirjan voi ladata täältä:  
http://hdl.handle.net/10138/161539

Lisätietoja antaa

Annikki Roos
Annikki.Roos@hanken.fi
+358 50 351 3036

To the top

13.05.2016: Doctoral thesis: Founder post-merger positioning and CEO selection affect firm performance

In her thesis, “Essays on Corporate Finance and Governance” Yamin Xie presents three essays on corporate finance and governance. The three essays present perspectives on linkages between entrepreneurial finance and mergers and acquisitions, between financial performance and family vs private ownership, agency problem, and the financial effects of CEO selection.

- The transition of founders from owners to agents when founders remain in the firm post-merger has practical implications for acquirers. For example, remaining founders positively influence acquirers’ Tobin’s q and stock returns, Yamin Xie points out.

Xie also studies takeover premiums and acquirers’ return in acquisitions of private founder-controlled firms. Previous studies claim that private premiums on returns may be attributed to private discounts in price. Xie, however, shows that a private founder price premium and private founder return premium coexist. Family ownership also has an effect.

- Private family firms receive a higher acquisition price than private non-family controlled firms. Active founders prior to acquisitions increase the deal price, Xie states.

These two first essays have practical economic implications for acquiring firms, founder-controlled firms, venture capital or private equity partners as well as for academics.

Xie’s third essay provides a financial perspective for CEO selection and finds that internal COOs are most likely to be promoted CEO due to higher relative firm performance.

- Underperforming CEOs may be replaced with other executives in order to maximize shareholder value. Promoting an internal COO to CEO can have several positive financial effects on for example ROA and stock return, Xie finds.

This third essay has implications for the design of executive promotion, CEO selection, and governance mechanism.

M.Sc. Yamin Xie defends her doctoral thesis in Finance: “Essays on Corporate Finance and Governance” Monday, 16 May 2016.

Date and Time: 16.5.2016, at 12
Location: Futurum, Hanken School of Economics, Helsinki.
Opponent: Professor Mervi Niskanen, University of Eastern Finland
Custos: Professor Anders Löflund, Hanken School of Economics 

A copy of the thesis can be downloaded via this link:  
http://hdl.handle.net/10138/161472

For more information:
Yamin Xie
E-mail: yamin.xie@hanken.fi

To the top

13.05.2016: Väitös: Perustajan yritysfuusion jälkeinen asema ja toimitusjohtajan valinta vaikuttavat yrityksen tulokseen

Yamin Xien väitöskirja ”Essays on Corporate Finance and Governance” koostuu kolmesta artikkelista, jotka käsittelevät yritysrahoitusta sekä hyvää hallintoa. Artikkeleissa käsitellään yritysrahoituksen ja yritysfuusioiden ja -kauppojen välisiä yhteyksiä, taloudellisen tuloksen ja perheomistuksen vs. yksityisen omistuksen yhteyttä, agenttiongelmaa, sekä toimitusjohtajan valinnan taloudellisia vaikutuksia.

– Sillä, että perustajat pysyvät yrityksessä fuusion jälkeen ja omaksuvat agentin roolin, on käytännön seurauksia yrityksen ostajille. Perustajien jääminen yritykseen vaikuttaa myönteisesti esimerkiksi ostajien Tobinin q-arvoon ja osaketuottoon, Yamin Xie kertoo.

Xie on tutkinut myös ostopreemioita ja ostajien voittoja yksityisten, perustajiensa omistamien yritysten hankintojen yhteydessä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että yksityiset tuottopreemiot voivat aiheutua hinnanalennuksista. Xie osoittaa kuitenkin, että yrityksen perustajan hintapreemio ja tuottopreemio voivat toteutua samanaikaisesti. Myös perheomistuksella on merkitystä.

– Yksityisiä perheyrityksiä ostetaan korkeammalla hinnalla kuin yksityisiä ei-perheomisteisia yrityksiä. Mitä aktiivisemmin perustajat toimivat ennen yritysostoa, sitä korkeammaksi kauppahinta muodostuu, Xie toteaa.

Ensimmäisistä kahdesta artikkelista on käytännön taloudellista etua yritysostoja tekeville yrityksille, perustajiensa johtamille yrityksille, riskipääoma- ja pääomakumppaneille sekä tutkijoille.

Kolmannessa artikkelissa Xie tarkastelee toimitusjohtajan valintaa taloudellisesta näkökulmasta ja toteaa, että todennäköisimmin toimitusjohtajaksi ylenee yrityksen operatiivinen johtaja (CIO) johtuen yrityksen paremmasta suhteellisesta suorituksesta.

– Alisuoriutuvat toimitusjohtajat voidaan korvata muilla johtajilla omistaja-arvon maksimoimiseksi. Operatiivisen johtajan ylentämisellä toimitusjohtajaksi voi olla monia myönteisiä taloudellisia vaikutuksia esimerkiksi kokonaispääoman tuottoprosenttiin ja osakkeiden tuottoon, Xie kertoo.
Kolmas artikkeli valottaa esimiesasemaan ylentämisen suunnittelua, toimitusjohtajan valintaa ja johtamismekanismia.

Kauppatieteiden maisteri Yamin Xie puolustaa rahoitusalaan kuuluvaa väitöstään ”Essays on Corporate Finance and Governance” maanantaina 16.5.2016.

Ajankohta: 16.5.2016 klo 12
Paikka: Futurum, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki.
Opponentti: Professori Mervi Niskanen, Itä-Suomen yliopisto
Kustos: Professori Anders Löflund, Hanken Svenska handelshögskolan 

Väitöskirjan sähköisen version voi ladata osoitteesta  
http://hdl.handle.net/10138/161472

Lisätietoja:
Yamin Xie
Sähköposti: yamin.xie@hanken.fi

To the top

09.05.2016: Hanken's fundraising campaign reaches 5 million euro

The foundation Bergsrådet Tekn. och Ekon. Dr. h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning donates 100.000€ to Hanken. With this donation included the campaign HANKEN RETURNS reaches the milestone of five million euro.

This is the foundation's third donation to the campaign, which means that the foundation has donated a total of 600.000€ to Hanken. The aim of the foundation is to promote education and research within the field of business management, mainly in Finland but also internationally.

"We are incredibly honored that Marcus Wallenberg Foundation once again has shown confidence in Hanken. It means a lot for the future, "says Rector Karen Spens.

“It is also a really good result to have reached five million with one year left of the campaign”, Spens continues.

The fundraising campaign HANKEN RETURNS will continue until 30.6.2017 and has, with this donation included, so far raised just over 5 million euro. The state will match all the raised money with up to three euro for every euro donated to Hanken. The aim of the campaign is to secure Hanken’s unique position as Finland’s only independent business school.

More information:
Camilla Wardi, Head of fundraising and donor relations
tfn 040 560 59 64, camilla.wardi@hanken.fi

To the top

09.05.2016: Hankenin varainhankintakampanja saavuttaa 5 miljoonan euron rajan 

Vuorineuvos Tekn. ja Kauppat. tri h.c. Marcus Wallenbergin Liiketaloudellinen Tutkimussäätiö lahjoittaa Hankenille 100.000€. Tämän lahjoituksen myötä HANKEN RETURNS varainhankintakampanja saavuttaa 5 miljoonaan euron rajapyykin.  

Tämä on säätiön kolmas lahjoitus kampanjalle. Lahjoituksen myötä säätiö on lahjoittanut Hankenille yhteensä 600.000€. Säätiön tarkoituksena on edistää koulutusta ja tutkimusta yritysjohdon toimialueella, ensisijaisesti Suomessa mutta myös kansainvälisissä yhteyksissä.

"Otamme tämän Marcus Wallenbergin Liiketaloudellisen Tutkimussäätiön lahjoituksen vastaan suurena kunnianosoituksena toiminnallemme. Tällä on suuri merkitys tulevaisuudelle”, toteaa rehtori Karen Spens.

”Olemme myös todella tyytyväisiä 5 miljoonan kampanjatuottoon, varsinkin kun kampanjaa on vielä reilu vuosi jäljellä” Spens jatkaa.

Varainhankintakampanja HANKEN RETURNS jatkuu 30.6.2017 asti ja on tämän lahjoituksen myötä kerännyt yli 5 miljoonaa euroa. Valtio on sitoutunut maksamaan jokaisesta kerätystä eurosta kolmen euron vastinrahan. Kampanjan tavoitteena on vahvistaa korkeakoulun pääomaa ja turvata Hankenin ainutlaatuinen asema maan ainoana itsenäisenä kauppakorkeakouluna.

Lisätietoja:

Camilla Wardi, varainhankintapäällikkö
puh 040 560 59 64, camilla.wardi@hanken.fi

To the top

06.05.2016: University of Vaasa and Hanken strengthen their collaboration

The University of Vaasa and the Hanken School of Economics intensify their collaboration within business education, research and language teaching.
 
The collaboration within education promotes the flexibility within studies and improves the study possibilities for bachelors, masters and doctoral students. The aim is to offer jointly produced language courses and courses in economics and business to students of both universities.
 
- The University of Vaasa and Hanken have co-operated within education for a long time already. Now this collaboration will be strengthened and developed further, says professor Jorma Larimo from the University of Vaasa.
 
- The aim is that in the future, students will be able to choose both individual courses and a minor subject from the other university. In addition, we will make better use of joint international guest lecturers.
 
Within research, the parties aim at joint projects in areas where the two universities already collaborate and also expand to new research areas, such as energy.
 
- With this collaboration we can improve the impact of both education and research and hence contribute to the vitality of the region, says Hanken’s Rector Karen Spens.
 
More information:
University of Vaasa
Rector Jari Kuusisto, phone +358 (0)29 449 8291
Professor Jorma Larimo, phone +358 (0)29 449 8464
 
Hanken School of Economics
Dean Sören Kock, phone +358 (0)50 525 6709
Rector Karen Spens, phone +358 (0)50 564 3742

To the top

06.05.2016: Vaasan yliopisto ja Hanken tiivistävät yhteistyötä

Vaasan yliopisto ja Hanken Svenska Handelshögskolan tiivistävät yhteistyötä kaupallisen alan koulutuksessa, tutkimuksessa ja kielten opetuksessa.
 
Koulutusyhteistyö edistää opiskelun joustavuutta ja parantaa kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriopiskelijan opintomahdollisuuksia, kun tarjolla on yhdessä tuotettavia ja ristiin tarjottavia kaupallisen alan ja kielten kursseja.
 
– Vaasan yliopisto ja Hankenin Vaasan yksikkö ovat tehneet koulutusyhteistyötä jo pitkään, ja nyt tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää yhteistyötä nykyisestä, sanoo professori Jorma Larimo Vaasan yliopistosta.
 
­– Tavoitteena on, että jatkossa opiskelijat voivat valita yksittäisten kurssien lisäksi myös sivuaineen toisesta korkeakoulusta. Tarkoituksena on myös hyödyntää aiempaa enemmän yhteisiä ulkomaalaisia vierailijaluennoitsijoita.
 
Tutkimusyhteistyöllä tavoitellaan yhteisiä projekteja aloilla, joilla korkeakoulut ovat tehneet yhteistyötä jo aiemmin sekä uusilla aloilla, kuten energia-alalla.
 
– Yhteistyön avulla voimme parantaa koulutuksen ja tutkimuksen vaikuttavuutta sekä edistää alueen elinvoimaisuutta entisestään, sanoo rehtori Karen Spens Hankenilta.
 
Lisätietoja:

 Vaasan yliopisto
Ma. rehtori Jari Kuusisto, p. 029 449 8291
Professori Jorma Larimo, p. 029 449 8464
 
Hanken Svenska Handelshögskolan
Vararehtori Sören Kock, p. 050 525 6709
Rehtori Karen Spens, p. 050 564 3742

To the top

03.05.2016: Hanken and MIT begin collaboration

Hanken and Massachusetts Institute of Technology begin collaboration within humanitarian logistics and innovations research.

The collaboration combines the programme MIT has developed for evaluating technological solutions in the developing world (MIT/CITE Comprehensive Initiative on Technology Evaluation) and the research in humanitarian logistics conducted at Hanken within the realm of the Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute (HUMLOG Institute).

- Our hope is that these evaluations will support decision-makers to choose and develop the appropriate technology for humanitarian interventions and hence directly benefit people in need, says Gyöngyi Kovács, Erkko Professor in humanitarian logistics at Hanken.

As part of the collaboration the parties will focus on research within innovation in developing countries and the importance of supply chains and other non-technical aspects such as ease of use, affordable prices and environmental sustainability.

- Hanken will have a prioritised position when MIT invites partners and participants for their research teams to do e.g. field work, data analysis and publishing, Kovacs says.

The first concrete project takes place within an evaluation of solar water pump systems used for irrigation in water-scarce regions, as well as provision of clean water in internally displaced persons (IDP) camps.

More information:
Gyöngyi Kovács, Erkko professor in humanitarian logistics
gyongyi.kovacs@hanken.fi
+358 40 3521 241

To the top

03.05.2016: Hanken ja MIT aloittavat yhteistyön 

Hanken ja Massachusetts Institute of Technology aloittavat yhteistyön humanitaarisen logistiikan ja innovaatioiden tutkimuksessa. 

Yhteistyö yhdistää MIT:n kehittämän ohjelman arvioida teknologisia ratkaisuja kehitysmaissa (MIT/CITE Comprehensive Initiative on Technology Evaluation) ja Hankenilla humanitaarisen logistiikan tutkimusinstituutin (HUMLOG Institute - Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute) puitteissa tehtävän tutkimuksen.

- Toiveenamme on, että tehtävät arvioinnit tukevat päätöksentekijöitä heidän valitessaan ja kehittäessään sopivaa teknologiaa humanitaarisiin interventioihinsa ja tällä tavoin auttaa hädässä eläviä ihmisiä, sanoo Gyöngyi Kovács, humanitaarisen logistiikan Erkko professori Hankenilla.

Yhteistyön puitteissa Hanken ja MIT keskittyvät kehitysmaissa tapahtuvien innovaatioiden tutkimukseen sekä logistiikkaketjujen ja muiden ei-teknologisten aspektien, kuten helppokäyttöisyyden, edullisten hintojen ja kestävän ympäristön, tärkeyteen.

- Hanken tulee olemaan etusijalla, kun MIT kutsuu kumppaneita ja osallistujia tutkimusryhmiinsä esimerkiksi kenttätyöhön, datan analysointiin ja julkaisuun, kertoo Kovács.

Ensimmäinen konkreettinen yhteistyöprojekti tapahtuu aurinkoenergialla toimivien vesipumppujen arvioinnissa. Pumppuja käytetään mm. alueilla joissa vettä on niukasti sekä sisäisten pakolaisten leireillä.

Lisätietoja:
Gyöngyi Kovács, Erkko professor in humanitarian logistics
gyongyi.kovacs@hanken.fi
+358 40 3521 241

To the top

28.04.2016: Course on Finnish Business Culture for asylum seekers strengthen Hanken´s social responsibility

On 28-29 April Hanken arranges the first edition of the course Finnish Business Culture. The target group for the course is asylum seekers in Finland and exchange students at Hanken.

- During the course the participants will get an introduction to the factors influencing business operations in Finland, to the Finnish business culture and management style, and very concrete tips on how to establish and operate a business in Finland, explains Pia Polsa, who is responsible for the course.

During the course the participants will also work on a business plan and their CV.

The participants in the course consist approximately fifty-fifty of asylum seekers and exchange students. The asylum seekers come mainly from Iraq, but also from Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Nepal, Somalia and Syria.

During the past six months Hanken has initiated several actions as part of its social responsibility. In May, Hanken & SSE Executive Education launches the integration programme for educated asylum seekers and in April, Hanken decided to award study credits to students performing voluntary work.

- These initiatives are a response to an appeal from the Ministry of Education, in which it called for activities that support the integration of refugees into Finnish society. Hanken also has several other initiatives under development, says Minna Martikainen, Dean of Education at Hanken.

Since several years back, Hanken offers a study module in corporate social responsibility, which is open to all students at Hanken regardless of major. In addition, Hanken has a humanitarian logistics track in one of its six master’s degree programmes in English.

- Hanken has actively worked with promoting social responsibility within both research and education for several years. Within research, the institute in humanitarian logistics (HUMLOG) is a global forerunner in its field and within education, Hanken has been in the forefront of promoting responsible management education within the so called PRME initiative, concludes Martikainen.

More information:
Pia Polsa, associate professor in marketing
pia.polsa@hanken.fi
+3521 3521 419

Minna Martikainen, Dean of education
minna.martikainen@hanken.fi
+3521 3521 460

To the top

28.04.2016: Turvapaikanhakijoille suunnattu Finnish Business Culture – kurssi lisää Hankenin yhteiskuntavastuuta

Finnish Business Culture – kurssi järjestetään Hankenilla 28-29 huhtikuuta 2016. Koulutuksen kohderyhmänä ovat turvapaikanhakijat sekä Hankenin vaihto-opiskelijat.

- Osallistujat perehtyvät kurssin aikana suomalaiseen liike-elämään vaikuttaviin tekijöihin sekä suomalaiseen organisaatiokulttuuriin ja johtajuustyyliin. Osallistujat saavat myös käytännön ohjeita yrityksen perustamiseen sekä yritystoimintaan Suomessa, kertoo kurssin vastuuhenkilö lehtori Pia Polsa.

Osallistujat laativat lisäksi kurssin aikana liiketoimintasuunnitelman sekä työstävät ansioluetteloaan.

Kaksi päivää kestävän kurssin osallistujista puolet ovat turvapaikanhakijoita ja puolet vaihto-opiskelijoita. Suurin osa turvapaikanhakijoista tulee Irakista, mutta joukossa on myös Afganistanista, Bangladeshistä, Eritreasta, Nepalista, Somaliasta sekä Syyriasta kotoisin olevia turvapaikanhakijoita.

Viimeisen puolen vuoden aikana Hanken on tehnyt useita yhteiskuntavastuuseen liittyviä aloitteita. Toukokuussa käynnistyy koulutetuille turvapaikanhakijoille suunnattu integraatio-ohjelma, jonka toteuttaa Hanken & SSE Executive Education. Huhtikuussa Hanken päätti, että Hankenin opiskelijat voivat tulevaisuudessa saada opintopisteitä vapaaehtoistyöstä.

- Nämä aloitteet ovat Hankenin vastaus opetusministeriön peräänkuuluttamille aloitteille, joilla tuetaan pakolaisten yhteiskuntaan kotouttamista. Hanken suunnittelee myös parhaillaan useita uusia aloitteita, kertoo Minna Martikainen, Hankenin opetuksesta vastaava vararehtori.

Hanken on jo muutaman vuoden ajan tarjonnut yritysvastuun opintokokonaisuutta, joka on suunnattu kaikille opiskelijoille pääaineesta riippumatta. Hankenilla on myös humanitaarisen logistiikan suuntautumislinja yhden maisteriohjelmansa puitteissa. Hanken on usean vuoden ajan tehnyt päämäärätietoisesti työtä yhteiskuntavastuun edistämiseksi niin tutkimuksen kuin koulutuksen saralla. Tutkimuksen piirissä humanitaarisen logistiikan instituutti (HUMLOG) on maailmanluokan edelläkävijä omalla alallaan. Koulutuksessa Hanken on toiminut vastuullisen ekonomikoulutuksen edelläkävijänä niin sanotun PRME-aloitteen puitteissa, toteaa Minna Martikainen lopuksi.

Lisätietoja:
Pia Polsa, Markkinoinnin yliopistolehtori
pia.polsa@hanken.fi
+3521 3521 419

Minna Martikainen, opetuksesta vastaava vararehtori.
minna.martikainen@hanken.fi
+3521 3521 460

To the top

25.04.2016: Doctoral thesis: Friendly staff most valuable for retail bank customers over time

In his doctoral thesis ”How Do Customers Perceive Value-In-Use? Empirical Insights from Bank Service Stories”, Gustav Medberg M.Sc. (BA and Econ.) explores how retail bank customers perceive value in bank service processes. While previous studies on value for customers have defined value as a static evaluation of the service that takes place at one point in time, Medberg investigates how retail bank customers’ perceptions of value evolve positively and negatively over time.

The findings of Medberg’s thesis show not only how perceptions of value evolve over time, but also what customers value the most in bank services.

 – I was surprised to discover how fundamental and basic many of the most highly valued aspects of bank services were, and how often customers thought they were missing, notes Medberg.

According to Medberg, the most common source of value for customers was the friendliness of the staff. Also other factors, such as banking fees and the speed of the service process, often play an important role in the customers’ perceptions of value.

To study value as a dynamic process, Medberg created a new research method, the Value Chart Technique (VCT). The VCT is a research method that allows the customers to graphically illustrate in a chart how their perceptions of value evolve positively or negatively throughout service episodes.

- Perhaps the most interesting finding of the study was the extent to which the customers’ perceptions of value change and develop over time.

Consequently, banks have excellent opportunities to influence their customers’ perceived value throughout their entire service process, Medberg emphasises.

M.Sc. (Econ.) Gustav Medberg defends his doctoral thesis in marketing: “How Do Customers Perceive Value-In-Use? Empirical Insights from Bank Service Stories” Thursday, 28 April 2016.

Time: 28 April 2016, at 13:00
Place: Hanken School of Economics, Helsinki
Opponent: Ph.D. (Econ.)  Jan E Persson, Lund University, Sweden
Custos: Professor Emeritus Christian Grönroos, Hanken School of Economics, Helsinki

Link to the thesis:
http://hdl.handle.net/10138/161270

For more information, please contact:
Gustav Medberg
+358 (0)40 3521 514
gustav.medberg@hanken.fi

To the top

25.04.2016: Väitös: Pankkiasiakkaat arvostavat ajan mittaan eniten ystävällistä palvelua

Väitöskirjassaan ”How Do Customers Perceive Value-In-Use? Empirical Insights from Bank Service Stories” kauppatieteiden maisteri Gustav Medberg tutkii, kuinka vähittäispankkiasiakkaat mieltävät pankkipalveluprosesseihin liittyvän arvon. Siinä missä edelliset tutkimukset asiakkaiden arvostuksesta ovat määritelleet arvon staattisena arviona määrättynä aikana tapahtuvasta palvelusta, Medberg tutkii, kuinka pankkiasiakkaiden käsitykset arvosta muuttuvat positiivisesti ja negatiivisesti ajan myötä.

Medbergin väitöskirjan tulokset osoittavat paitsi sen, että kokemukset arvosta kehittyvät ajan mittaan, mutta niistä käy myös ilmi mitä asiakkaat arvostavat pankkipalveluissa eniten.

 – Yllätyin havaitessani kuinka perustavanlaatuisia ja lähes itsestäänselvyytenä pidettäviä asioita moni asiakas piti arvokkaina, ja kuinka usein asiakkaat kokivat jääneensä niistä paitsi, Medberg kertoo.

Medbergin mukaan asiakkaat arvostavat kaikkein eniten pankkihenkilökunnan ystävällisyyttä ja kohtaamista palvelutilanteessa. Myös muut tekijät, kuten pankkipalvelumaksut ja odotusaika, ovat usein tärkeässä roolissa asiakkaiden kokemassa arvossa.

Tutkiakseen arvoa dynaamisena prosessina, Medberg kehitti uuden tutkimusmetodin, arvokaaviomenetelmän (Value Chart Technique, VCT). VCT on tutkimusmenetelmä, jossa asiakkaat voivat kuvata graafisen kaavion muodossa, kuinka heidän käsityksensä arvosta kehittyvät positiivisesti tai negatiivisesti palvelujaksojen aikana.

- Tutkimuksen mielenkiintoisin havainto oli ehkä se, missä määrin asiakkaiden kokemukset arvosta muuttuvat ja kehittyvät ajan mittaan. Näin ollen pankeilla on erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa asiakkaidensa arvokokemukseen läpi koko palveluprosessin, Medberg painottaa.

KTM Gustav Medbergin markkinointiin liittyvä väitöskirja: “How Do Customers Perceive Value-In-Use? Empirical Insights from Bank Service Stories” torstaina 28. huhtikuuta 2016.

Aika: 28. huhtikuuta 2016 klo 13.00
Paikka: Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki
Opponentti: Filosofian tohtori  Jan E Persson, Lundin yliopisto, Ruotsi
Kustos: Emeritusprofessori Christian Grönroos, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsinki

Linkki väitöskirjaan:
http://hdl.handle.net/10138/161270

Lisätietoja:
Gustav Medberg
+358 (0)40 3521 514
gustav.medberg@hanken.fi

To the top

21.04.2016: International acknowledgement and productivity characterise Hanken’s 2015

The financial statement for 2015, approved by the Board of Hanken School of Economics on 20 April 2016, shows that Hanken during 2015 strengthened its position as an internationally recognised, competitive, and research-oriented business school. A sign of this is the AACSB-accreditation awarded to Hanken in November. With this accreditation, Hanken has achieved the status of a so called Triple Crowne business school, an honour achieved by only 1 per cent of all business schools in the world.

Steady degree turn-out and active research publication

The number of graduates at all educational levels remained on a stable and good level, following the targets agreed upon with the Ministry of Education and Culture. The number of bachelor’s degrees increased to 252 (2014: 229, target 210), thanks to efforts in study planning, availability of study guidance services, as well as high quality students. The number of master’s degrees continued to increase to 284 (2014: 278, target 280).

The number of awarded doctoral degrees decreased to 9 (2014: 19, target 16), largely due to the ceremonial conferment of doctoral degrees in 2014, which increased the amount of doctoral degrees during that particular year. In 2015, Hanken decided to extend the guaranteed full-time funding period for new PhD students from 18 months to 24 months. This, together with the increased number of applications for doctoral studies in 2016, gives confidence that the number of doctoral degrees will increase in the coming years.

An additional target, as regards education, is the share of students that complete at least 55 study credits during the academic year. Hanken’s target is for this share to amount to at least 30 % of the students. The result for the academic year 2014-15 was 35.8 % (2013-14: 32.3), which is an all-time high for Hanken.

International experience a natural part of the studies

The mandatory semester abroad continues to be a natural part of the Hanken studies. The overall student mobility (outgoing plus incoming exchange students) increases steadily. The number of students that spend at least three months on an international student exchange or internship increased from 404 to 408.

Hanken students also study more actively during their exchange semester and the amount of study credits completed abroad continued to increase to 5 480 (2014: 4 863). Also incoming exchange students complete more study credits as the number of credits completed at Hanken showed a significant increase and amounted to 4 354 (2014: 3875).

The number of international degree students remains stable. The share of international research and teaching staff decreased some from 24.3 % (2014) to 22.7 % (2015).

Increased interaction with the surrounding society

Hanken continues its tight collaboration with both companies and with the surrounding society at large. The executive education operations continues as a link between research and the corporate work, the level of alumni engagement is high, and the number of partners involved in the Hanken Partner Programmes continued to increase.

Hanken’s work towards increased responsibility in management education (PRME) got renewed recognition as Hanken was elected member of the PRME Champions group for the second time. Within research, Hanken continues in the forefront of especially humanitarian logistics research, which is an area of great importance for example in connection with the recent refugee crisis.

Structural developments and collaboration strengthen Hanken’s profile

As a means to achieve a critical mass within the subjects taught, Hanken decided that the subjects statistics and information systems science can no longer be chosen as majors by the students. The subjects continue to be important support subjects to all students.

Hanken also commenced discussions on increased collaboration with Arcada University of Applied Science. The discussions resulted in a collaboration agreement that was signed in the beginning of 2016. The agreements will result in increased co-operation within some administrative areas as well as in digitalisation.

Stronger balance, steady returns and property buys strengthened the finances

In 2015, Hanken’s assets, as confirmed on the balance sheet, increased to EUR 105.6 million (2014: EUR 92.1 million). The value of the investment portfolio increased to EUR 75.1 million (2014: EUR 70.8 million). The portfolio returns for externally managed assets reached 6.1 %%. Hanken also bought its properties in both Helsinki and Vaasa.

The year resulted in a profit of EUR 6.0 million (2014: EUR 2.5 million), of which most was due to returns on investment and financing operations, where the result amounted to EUR 5.8 million (2014: EUR 4.4 million).

The operative income totalled EUR 23.0 million (2014: EUR 23.1 million), of which funding from the Ministry of Education and Culture stood at EUR 18.3 million (2014: EUR 17.3 million). Operative expenses totalled EUR 25.1 million (2014: EUR 25.0 million), of which 62% (64%) were staff costs, 14% (14%) were property-related costs, and 24% (22%) were other expenses.

The fundraising activities in the HANKEN RETURNS campaign continued to be successful and the donations amounted to EUR 2.3 million during the year (2014: EUR 0.72 million).The campaign runs until the end of June 2017.

More information:
Rector Karen Spens
karen.spens@hanken.fi
+358 50 564 3742

To the top

21.04.2016: Kansainvälinen tunnustus ja tuottavuus kuvaavat Hankenin vuotta 2015

Hankenin hallitus hyväksyi vuoden 2015 tilinpäätöksen 20.4.2016. Tilinpäätös osoittaa, että Hanken on vahvistanut asemansa kansainvälisesti tunnettuna, kilpailukykyisenä sekä tutkimuspainotteisena yliopistona. Yksi osoitus tästä on marraskuussa Hankenille myönnetty amerikkalainen AACSB-akkreditointi. Tämän myötä Hanken saavutti nk. Triple Crowne-statuksen – laatutakuun, joka on vain 1 %:lla maailman kauppakorkeakouluista.

Vakaa valmistumisaste ja aktiivinen julkaisutoiminta

Valmistuneiden määrä kaikilla koulutustasoilla pysyi vakaalla ja hyvällä tasolla ja vastaa niitä tavoitteita, jotka Hanken on OKM:n kanssa sopinut. Hankenin tekemät panostukset opintosuunnittelun sekä helposti tavoitettavien opinnonohjauspalveluiden kehittämiseksi, kuten myös opiskelijoiden hyvä laatu, ovat nostaneet Hankenista valmistuneiden kandidaattien määrää. Vuoden aikana Hankenista valmistui 252 kandidaattia (2014: 229, tavoite 210). Valmistuneiden maistereiden määrä jatkoi kasvuaan 284 (2014: 278, tavoite 280).

Valmistuneiden tohtorien määrä väheni 9 (2014: 19, tavoite 16), paljolti edellisvuoden tohtoripromootiosta johtuen, jolloin valmistuneiden tohtorien määrä oli korkea. Vuonna 2015 Hanken päätti pidentää tohtoriopiskelijoiden kokopäiväistä rahoitusta 18 kuukaudesta 24. Tämä, yhdessä kohonneen hakijamäärän kanssa, antaa luottamusta että tohtoreiden määrä tulevina vuosina kohoaa.

Yksi koulutusta koskeva lisätavoite kohdistuu niiden opiskelijoiden määrään jotka ovat suorittaneet vähintään 55 opintopistettä viimeisen lukuvuoden aikana. Hankenin tavoite on, että näiden opiskelijoiden osuus on vähintään 30 % ja vuoden 2014-15 lukuvuoden tulos oli 35,8 % (2013-14: 32,3), mikä on korkein kautta aikojen.

Tieteellisten julkaisujen määrä kasvoi edellisvuodesta 303 (2014: 281). Myös julkaisut kansainvälisissä vertaisarvioiduissa aikakausjulkaisuissa, joiden SIS Web of Science-vaikutuskerroin on yli 1, nousi 69 (2014: 61) ja ylitti siten selkeästi tavoitteen (32).

Kansainvälinen kokemus luonnollinen osa opiskeluja

Pakollinen ulkomailla vietetty jakso on edelleen luonnollinen osa tutkintoa ja opiskelijoiden liikkuvuus (tulevien ja lähtevien vaihto-opiskelijoiden määrä) kasvaa jatkuvasti. Vähintään kolme kuukautta joko opiskelijavaihdossa tai ulkomaantyöharjoittelussa viettävien määrä nousi 408 (2014: 404).

Hankenin opiskelijat opiskelevat yhä ahkerammin vaihtonsa aikana ja ulkomailla suoritettujen opintopisteiden määrä nousi 5 480 (2014; 4 863). Myös Hankenille tulevat vaihto-opiskelijat suorittavat yhä enemmän opintopisteitä. Näiden määrä kasvoi merkittävästi 4 354 (2014: 3 875).

Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrä on pysynyt vakaana. Kansainvälisten tutkijoiden ja opettajien määrä on hieman vähentynyt 24,3 prosentista (2014) 22,7 prosenttiin (2015).

Lisääntynyt yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Hanken jatkaa tiivistä vuorovaikutustaan sekä yritysten että ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Hankenin jatko-koulutus toimii elinkeinoelämän ja tutkimuksen välisenä siltana, alumnitoiminta on aktiivista ja Hanken partneriyritysten määrä jatkaa kasvuaan.

Hankenin panostukset vastuullisen ekonomikoulutuksen eteen PRME-aloitteen (Principles for Responsible Management Education) puitteissa sai jälleen tunnustusta kun Hanken valittiin toistamiseen PRME Champions ryhmään. Tutkimuksessa Hanken jatkaa edelläkävijänä erityisesti humanitaarisessa logistiikassa, jonka merkitys kasvoi pakolaiskriisin yhteydessä.

Rakenteelliset uudistukset ja yhteistyösopimukset profiloinnin tukena

Vuoden aikana Hanken päätti vähentää valittavien pääaineiden määrää ja aineet tilastotiede sekä tietojenkäsittelytiede ovat tulevaisuudessa tukiaineiden roolissa. Tavoitteena on saavuttaa isompia ainekokonaisuuksia ja siten kasvattaa aineiden kriittistä massaa.

Hanken aloitti myös yhteistyöneuvottelut Arcadan kanssa. Nämä johtivat vuoden 2016 puolella allekirjoitettuun sopimukseen jossa sovittiin tiiviimmästä yhteistyöstä varsinkin tiettyjen hallinnollisten tehtävien sekä digitalisaation puitteissa.

Kasvanut tase, vakaa tuottavuus ja kiinteistöjen osto vahvistivat taloutta

Vuonna 2015 Hankenin varallisuus nousi taseen mukaan 105,6 miljoonaan euroon (2014: 92,1 MEUR). Sijoitussalkun arvo nousi 75,1 miljoonaan euroon (2014: 70,8 MEUR). Vuoden 2015 aikana Hanken myös osti kiinteistönsä Helsingissä ja Vaasassa.

Toimintavuoden tulos oli 6,0 miljoonaa euroa voittoa (2014: 2,5 MEUR). Voitoista suurin osa saatiin sijoitus- ja rahoitustoiminnasta, jonka tulos nousi 5,8 miljoonaan euroon (2014: 4,4 MEUR). Ulkoisessa hallinnassa olevien varojen tuotto oli 6,1 %.

Varsinaisesta toiminnasta saadut tulot olivat 23,0 MEUR (2014: 23,1 MEUR), josta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta oli 18,3 MEUR (2014: 17,3 MEUR vuonna 2013). Operatiivisen toiminnan kustannukset olivat yhteensä 25,1 MEUR (2014: 25,1 MEUR), josta henkilöstökulujen osuus oli 62 % (64 % vuonna 2014), kiinteistökustannusten 14 % (14 % vuonna 2014) ja muiden kulujen 24 % (22 % vuonna 2014).

Varainhankintatoiminta HANKEN RETURNS-kampanjan puitteissa oli edelleen menestyksekäs ja keräsi vuoden aikana lahjoituksia 2,3 miljoonan euron edestä (2014: 0,72 MEUR). Kampanja jatkuu kesäkuun 2017 loppuun saakka.

Lisätietoja antaa:
Rehtori Karen Spens
karen.spens@hanken.fi
+358 50 564 3742

To the top

19.04.2016: Doctoral thesis: Algorithmic trading has no harmful effects on market quality

- Financial markets and the pace of trading have changed dramatically over last decade as the trading has moved from traditional physical floors to electronic trading platforms and most market participants now employ automated, algorithmic strategies, says Sergey Osmekhin, who will defend his doctoral thesis in finance at the Hanken School of Economics on 22 April 2016.

Osmekhin´s thesis: “Essays on Algorithmic Trading” consist of three essays that address the effect of algorithmic trading on the market in general, trading costs, and market efficiency.

In his thesis, Osmekhin studies how algorithmic trading affects market properties, and concludes that the activity of algorithmic traders does not have harmful effect on market quality. He bases his analysis on a unique set of data from NASDAQ OMX Nordic and aims at identifying causality without relying on exogenous events, like previous studies do. Osmekhin also analyses the impact of trading fees on market properties, based on the development that the increase in algorithmic trading has resulted in different fees for makers and takers on the market. By using the natural experiment of unifying the tariff structure of the NASDAQ OMX Nordic exchange trading price lists, he tests if the change of the exchange fees is less than the uncertainties of bid-ask spread. Osmekhin’s conclusion is that the impact of the change is economically insignificant.

In addition, Osmekhin presents a quantitative approach to measure market efficiency, based on the waiting time distribution. By constructing mean-reverting portfolios of cross-listed stocks, he observes that inefficient price states outside the optimal barrier levels tend to converge back rapidly. The farther the spread diverges from its mean, the quicker the mean-reversion is.

The findings presented in the thesis can be relevant for investors, regulators, and policy makers internationally.

M.Sc. Sergey Osmekhin defends his doctoral thesis in Finance: ”Essays on Algorithmic Trading” Friday, 22 April 2016.

 

 

Sergey Osmekhin 300x225 webb.jpg

 

Date and Time: 22.4.2016, at 12
Location: Room 309, Hanken School of Economics, Helsinki.
Opponent: Professor Juho Kanniainen, Tampereen Teknillinen Yliopisto
Custos: Professor Timo Korkeamäki, Hanken School of Economics   

A copy of the thesis can be downloaded via this link:  
http://hdl.handle.net/10138/161144

For more information:
Sergey Osmekhin
E-mail: sergey.osmekhin@hanken.fi

To the top

19.04.2016: Väitös: Algoritmeihin pohjautuva osakekauppa ei vaikuta haitallisesti markkinoiden laatuun

Fyysisessä pörssissä tapahtuva pörssikauppa on viime vuosikymmenen aikana korvautunut elektronisilla kaupankäyntialustoilla, ja suurin osa markkinoiden toimijoista käyttää nykyään automaattisia algoritmeihin pohjautuvia strategioita. Näiden muutoksien seurauksena rahamarkkinat ja osakekauppojen nopeus ovat muuttuneet dramaattisesti, toteaa Sergey Osmekhin, joka puolustaa rahoituksen alan väitöskirjaansa Hankenilla 22. huhtikuuta 2016.    

Osmekhinin väitöskirja: “Essays on Algorithmic Trading” koostuu kolmesta esseestä jotka tutkivat algoritmeihin pohjautuvan osakekaupan vaikutuksia markkinoihin yleisellä tasolla, osakekaupan kustannuksiin sekä markkinoiden tehokkuuteen.

Osmekhin tutkii väitöskirjassaan miten algoritmeihin pohjautuva osakekauppa vaikuttaa markkinoiden ominaisuuksiin, ja toteaa loppupäätelmässään että algoritmeja käyttävien välittäjien toiminta ei vaikuta haitallisesti markkinoiden laatuun. Loppupäätelmänsä hän perustaa ainutlaatuiseen NASDAQ OMX:lta saadun datan analyysiin ja pyrkii tutkimuksessaan identifioimaan kausaalisuuksia, jotka eivät perustu ulkopuolisiin vaikuttajiin, toisin kuin aiemmat tutkimukset kausaalisuhteista. Osmekhin analysoi myös miten osakekaupan kustannukset vaikuttavat markkinoiden ominaisuuksiin. Osmekhinin mukaan algoritmeihin pohjautuvan osakekaupan lisääntyminen on aiheuttanut erityyppisiä kustannuksia ns. market maker-toimijoille sekä market taker-toimijoille. Ns. luonnollisen kokeen kautta, jossa NASDAQ OMX Nordic:n transaktiohinnaston tariffirakennetta yhdenmukaistetaan, Osmekhin testaa mikäli muutos kustannuksissa on pienempi kuin osto- ja myyntihintojen välisen hajonnan epävarmuus (bid-ask spread). Tulos osoittaa että muutoksen taloudelliset vaikutukset eivät ole merkityksellisiä.

Lisäksi, Osmekhin esittää väitöskirjassaan odotusajan jakaumaan perustuvan kvantitatiivisen lähestymistavan rahamarkkinoiden tehokkuuden mittaamiselle. Konstruoimalla keskiarvosta poikkeavia salkkuja useissa pörsseissä listatuille osakkeille, Osmekhin havaitsee, että optimaalisten raja-arvojen ulkopuolelle sijoittuvilla tehottomilla hintatasoilla on taipumus palautua nopeasti kohti keskiarvoa. Mitä kauemmas keskiarvosta hajonta poikkeaa, sitä nopeampaa palautuminen on.

Väitöskirjassa esitetyt tulokset ovat relevantteja sijoittajille, lainsäätäjille sekä kansainvälisen tason päätöksentekijöille.

FM Sergey Osmekhin puolustaa rahoituksen alan väitöskirjaansa ”Essays on Algorithmic Trading” perjantaina 22. huhtikuuta 2016.

 

Sergey Osmekhin 300x225 webb.jpg

Aika: 22.4.2016, klo. 12:00
Paikka: Hanken Svenska Handelshögskolan, huone 309, Helsinki.
Vastaväittäjä: Professori Juho Kanniainen, Tampereen Teknillinen Yliopisto
Kustos: Professori Timo Korkeamäki, Hanken Svenska Handelshögskolan   

Väitöskirjan voi ladata osoitteesta:
http://hdl.handle.net/10138/161144

Lisätietoja:
Sergey Osmekhin
sergey.osmekhin@hanken.fi

To the top

14.04.2016: Finland’s smallest university Hanken fifth in global university ranking on research

Finland’s smallest university, Hanken School of Economics, is ranked 5th in the global U-Multirank university ranking on research and research linkages. Hanken thus outperforms over 1 300 other universities from both the US and Europe.

- We see this as the result of our strenuous efforts in encouraging our researchers to publish in top journals and to cooperate internationally, says Hanken’s Rector Karen Spens.

Hanken ranks particularly well on citation rate and top cited publications, as well as on international joint publications.

- There are only two European universities among the top 10 measured according to top cited publications indicator. One of these is Hanken, which again proves the high quality of the research conducted at Hanken, states Timo Korkeamäki, Dean of Research.

The ranking compares selected U-Multirank institutions in terms of seven different bibliometric performance indicators in the areas of research and research linkages. All indicator scores derived from bibliometric analysis are based on information extracted from publications that are indexed in the CWTS-licensed edition of the Web of Science (WoS) database, which contains some 12,000 sources, mostly peer-reviewed scholarly journals.

In the other evaluation categories that compare the 1 300 participating universities, Hanken performs extremely well in variables such as international mobility, share of international faculty, share of private funding, and graduation rate.

The third annual edition of U-Multirank features over 1,300 universities from more than 90 countries. The ranking contains 10 performance lists, each showing 25 top-performing universities according to a different U-Multirank indicator.

U-Multirank is the first global ranking to offer a full picture of the diversity of university performance. U-Multirank is developed and implemented by an independent consortium that consists of European higher education institutions and is supported by the European Commission.

Read more about the ranking: www.umultirank.org

For more information, please contact:

Timo Korkeamäki, Dean of Research
timo.korkeamaki@hanken.fi
+358 40 3521 308

 

 

U-Multirank Top Ten 600x400.png

 

To the top

14.04.2016: Hanken viidenneksi paras kansainvälisessä tutkimuksen ja tutkimusyhteyksien vertailussa

Hanken on rankattu maailman viidenneksi parhaaksi tutkimuksen ja tutkimusyhteyksien saralla maailmanlaajuisessa U-Multirank yliopistovertailussa. Hanken suoriutuu siis paremmin kuin yli 1 300 yliopistoa pääasiassa USA:sta ja Euroopasta.

- Tämä on tulos sinnikkäästä työstämme kannustaa tutkijoitamme julkaisemaan huippujulkaisuissa ja tekemään kansainvälistä yhteistyötä, sanoo Hankenin rehtori Karen Spens.

Hanken pärjää vertailussa erityisen hyvin viittaustiheydessä, huippuviitatuissa julkaisuissa sekä kansainvälisissä yhteisjulkaisuissa.

- Huippuviitattujen kymmenen parhaan joukossa on vain kaksi eurooppalaista yliopistoa, joista toinen on Hanken. Tämä todistaa jälleen, että Hankenilla tehtävä tutkimus on maailman huippua, toteaa Timo Korkeamäki, tutkimuksesta vastaava vararehtori.

U-Multirank vertaa valittuja instituutiota seitsemän bibliometrisen indikaattorin perusteella sekä tutkimuksen että tutkimusyhteyksien saralla. Kaikki indikaattorit perustuvat CWTS-lisensioidun Web of Science (WoS) painoksessa indeksoituihin julkaisuihin. WoS sisältää noin 12 000 lähdettä joista suurin osa on vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja.

I de andra kategorierna där de 1 300 deltagande universiteten jämförs med varandra, klarar sig Hanken utmärkt i variabler som internationell mobilitet, andel internationell personal, andel privat finansiering och utexamineringsgrad.

Muissa ketgorioissa, jotka vertaavat 1 300 yliopistoa, Hanken pärjää erityisen hyvin kansainvälisen opiskelijavaihdon, kansainvälisen henkilökunnan osuuden, yksityisen rahoituksen sekä valmistumisasteen saroilla.

Kolmas vuosittainen U-Multirank vertaa yli 1 300 yliopistoa yli 90 maasta. Vertailu koostuu 10 eri suorituslistasta jotka listaavat 25 parasta yliopistoa eri U-Multirank-indikaattoreiden perusteella.

U-Multirank on ensimmäinen maailmanlaajuinen ranking joka tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan yliopistojen suoritusten moninaisuudesta. U-Multirankin on kehittänyt ja sitä toteuttaa eurooppalaisista korkea-asteen koulutuksen instituutiosta koostuva itsenäinen konsortio. Euroopan kommissio tukee vertailua.

Lue lisää vertailusta: www.umultirank.org

Lisätietoja antaa:

Timo Korkeamäki, tutkimuksesta vastaava vararehtori
timo.korkeamäki@hanken.fi
+358 40 3521 308

 

 

U-Multirank Top Ten 600x400.png

 

To the top

12.04.2016: Doctoral thesis: Asset pricing anomalies and information flow affect stock performance

In his doctoral thesis, “Essays on Asset Pricing Anomalies, Information Flow and Risk", Jesper Haga tackles two anomalies in asset pricing: the relationship between intermediate-term momentum and credit rating as well as the credit risk puzzle. In addition, he studies the impact of reporting frequency on stock price volatility. Haga will defend his doctoral thesis in finance at the Hanken School of Economics on 15 April 2016.

According to Haga, it is important to study asset pricing anomalies in order to gain an understanding on the performance of different asset pricing models.

"Studying asset pricing anomalies can give us a clue on how to improve our asset pricing models and can hence help us understand market frictions that allow the anomalies to exist," Jesper Haga points out.

The momentum anomaly refers to prior outperformers continuing to outperform their peers and vice versa for prior underperformers. In his thesis, Haga shows that the optimal momentum time horizon varies with credit rating as firms with a low credit rating have stronger short-term momentum, while firms with a high credit rating have a stronger intermediate-term momentum. Furthermore, Haga finds that the recent discovery on intermediate-term momentum outperforming short-term momentum is mainly driven by high credit rated firms.

In his study on the link between reporting frequency and individual stock volatility, conducted among 14 EU member states, Haga’s results suggest that more frequent reporting decreases stock market volatility during recession. However, on average, the individual firms’ level of systematic risk increase when reporting frequency increases.

Haga’s results can be valuable primarily for investors and financial researchers as well as for legislators.

M.Sc. (Econ.) Jesper Haga defends his doctoral thesis in Finance: ”Essays on Asset Pricing Anomalies, Information Flow and Risk”.

Date and Time: 15 April 2016, at 12
Location: Assembly Hall, Hanken School of Economics, Vaasa
Opponent: Professor Gregory Koutmos, Charles F. Dolan School of Business, Fairfield University
Custos:  Professor Johan Knif, Hanken School of Economics

A copy of the thesis can be downloaded via this link: 
http://hdl.handle.net/10138/161089

For more information, please feel free to contact:
Jesper Haga
e-mail:  jesper.haga@hanken.fi
Telephone direct:  +358 44 379 7918

To the top

12.04.2016: Väitös: Arvopapereiden hinnoittelun poikkeamat ja tiedonkulku vaikuttavat osakkeen suoriutumiseen

Jesper Haga selvittää väitöskirjassaan Essays on Asset Pricing Anomalies, Information Flow and Risk“ kahta arvopapereiden hinnoittelun poikkeamaa: keskipitkän aikavälin määrän ja luottoluokituksen välistä suhdetta sekä luottoriskiä. Hän tutkii myös raportointitiheyden vaikutusta osakkeiden hinnan volatiliteettiin. Haga puolustaa rahoituksen alan väitöskirjaansa Hankenilla 15.4.2016.

Hagan mukaan on tärkeää tutkia arvopapereiden odotetun tuoton poikkeamia, jotta saamme tietoa eri arvopapereiden tuotto-odotuksista ja suoriutumisesta.

”Arvopapereiden hinnoittelun poikkeamat voivat antaa näyttöä siitä, miten voimme kehittää arvopapereiden tuotto-odotuksia ja ymmärtää niitä markkinoiden jännitteitä, jotka aiheuttavat poikkeamia”, Jesper Haga osoittaa.

Momentum-poikkeama viittaa ilmiöön, jolloin aiemmat ylisuoriutujat jatkuvasti näyttävät parempia tuloksia kuin muut verrattavissa olevat arvopaperit, ja alisuoritujuat vastaavasti huonompia. Väitöskirjassaan Haga osoittaa, että optimaalinen aikajänne vaihtelee luottoluokituksen kanssa: alhaisen luottoluokituksen yrityksillä lyhyen aikavälin momentum on vahvempi, kun taas korkean luottoluokituksen yrityksillä keskipitkän aikavälin momentum on vahvempi. Lisäksi Haga osoittaa, että viimeaikaisia havaintoja keskipitkän momentumin paremmasta suorituksesta lyhytaikaiseen verrattuna johtuu pääosin korkean luottoluokituksen saaneista yrityksistä.

Hagan 14 EU:n jäsenmaassa toteutettu tutkimus osoittaa, että raportointitiheys vaikuttaa yksittäisen yrityksen volatiliteettiin. Hagan tutkimustulosten mukaan tiheämpi raportointi vähentää osakemarkkinoiden volatiliteettia laskusuhdanteen aikana. Keskimäärin yksittäisten yritysten systemaattinen riskitaso kuitenkin kasvaa, kun raportointitiheys lisääntyy.

Hagan tulokset voivat olla merkittäviä erityisesti sijoittajille ja taloustutkijoille sekä lainsäätäjille.

KTM Jesper Haga väittelee rahoituksen alalta aiheesta ” Essays on Asset Pricing Anomalies, Information Flow and Risk ".

Päivä ja aika: 15. huhtikuuta 2016 klo. 12
Paikka: Juhlasali, Hanken Svenska handelshögskolan, Vaasa
Opponentti: Professori Gregory Koutmos, Charles F. Dolan School of Business, Fairfield University
Kustos: Professori Johan Knif, Hanken Svenska handelshögskolan

Väitöskirjan sähköisen version voi ladata osoitteesta:
http://hdl.handle.net/10138/161089

Lisätietoja:
Jesper Haga
sähköposti: jesper.haga@hanken.fi
Puhelinnumero: +358 44 379 7918

To the top