Press releases

Share page with AddThis
Press releases in Swedish can be found by changing the language to Swedish.

07.12.2017: Context important when trying to influence employees

Managerial research often overlooks that different employees respond in distinct ways to organizations.

In her thesis From the employee perspective: Understanding the antecedents of employees’ perceptions and identification in the MNC context, Sofia John studies how individuals working in the same organisation are embedded in different contexts, which influence the way they relate to the organisation.

Her study indicates that whilst organisations attempt to influence employees through various means, the impact these have on an employee depend on where that person is positioned within the organisation, and with whom the person interacts.

“People are generally considered to be an organisation’s most valuable asset. Yet influencing and managing people is a common challenge across organisations,” says Sofia John. “Employees respond in vastly differing ways to their workplace,” she continues.

To develop our understanding of why employees respond differently, the thesis examines two ways in which employees cognitively respond to the organization - their perceptions and identification. Employees’ perceptions are about how employees see and interpret aspects of the organisation, whilst their identification concerns how they relate to the organisation.

Employees’ perceptions and identification are driven by an array of different factors. Primarily, employees’ cognitive responses are driven by the information they pick up and their relationships with other organisational members.

“These are, however, linked to the context in which the person is embedded. For instance, the job role and responsibilities, as well as the way in which work is organised, have important consequences for the person’s interactions with other people and the information he or she is exposed to,” she concludes.

Sofia John will defend her doctoral thesis starting at 2 p.m. on Friday 8 December 2017. Her thesis is in the field of management and organisational research.

Time: 8 December 2017 at 2 p.m.
Venue: Room 309, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Opponent: Professor Mila Lazarova, Beedie School of Business, Simon Fraser University
Kustos: Professor Emeritus Jeff Hearn, Hanken

Further information:
Sofia John
Phone: 0409622257
E-mail: sofia.john@hanken.fi

To the top

07.12.2017: Väitöskirja: Konteksti on tärkeä, kun työntekijöihin yritetään vaikuttaa

Johtamistutkimuksessa unohdetaan usein, että työntekijöiden suhtautuminen organisaatioihin vaihtelee suuresti.

Sofia John tutkii väitöskirjassaan From the employee perspective: Understanding the antecedents of employees’ perceptions and identification in the MNC context sitä, miten samassa organisaatiossa työskentelevät henkilöt toimivat sopeutuneina eri konteksteihin. Tämä vaikuttaa heidän tapaansa suhtautua organisaatioon.

Tutkimuksen mukaan organisaatiot yrittävät vaikuttaa työntekijöihin eri tavoin. Vaikutus työntekijään vaihtelee sen mukaan, mikä asema työntekijällä on organisaatiossa ja keiden kanssa työntekijä on vuorovaikutuksessa.

-Työntekijöitä pidetään yleisesti organisaation arvokkaimpana resurssina. Ihmisiin vaikuttaminen ja heidän johtamisensa on kuitenkin yleinen haaste organisaatioissa, Sofia John toteaa. Työntekijöiden suhtautuminen työpaikkaansa vaihtelee erittäin paljon, hän jatkaa.

Jotta ymmärtäisimme paremmin syyt erilaiseen suhtautumiseen, väitöskirjassa tarkastellaan työntekijöiden kahta kognitiivista tapaa suhtautua organisaatioon – käsitykset ja identifikaatio. Työntekijöiden käsitykset organisaatiosta perustuvat siihen, millaisena työntekijät näkevät organisaation eri osa-alueet ja miten he tulkitsevat niitä. Identifikaatiossa on kyse työntekijöiden samastumisesta organisaatioon.

Työntekijöiden käsityksiä ja identifikaatiota ohjaavat useat eri tekijät. Työntekijöiden kognitiivista suhtautumista ohjaavat ensisijaisesti heidän saatavillaan olevat tiedot ja suhteet organisaation muihin jäseniin.

-Nämä seikat ovat puolestaan yhteydessä kontekstiin, johon sopeutuneena työntekijä toimii. Esimerkiksi työtehtävä ja vastuualueet sekä työn organisointitapa vaikuttavat tärkeällä tavalla henkilön vuorovaikutukseen muiden työntekijöiden kanssa ja tietoihin, jotka ovat hänen saatavillaan, Sofia John toteaa lopuksi.

Sofia John väittelee perjantaina 8.12.2017 klo 14.00 alkaen. Hänen väitöskirjansa lukeutuu johtamisen ja organisaatiotutkimuksen tutkimusalaan.

Aika: 8.12.2017 klo 14.00
Paikka: Sali 309, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Opponentti: Professori Mila Lazarova, Beedie School of Business, Simon Fraser University
Kustos: Professori emeritus Jeff Hearn, Hanken

Yhteystieto:
Sofia John
Puhelin: 040 962 2257
S-posti: sofia.john@hanken.fi

To the top

07.11.2017: Doctoral thesis: Strategy work through dialogue enables more efficient decision-making processes in cities

Strategy work has become an important instrument for leadership in public organisations as well as in the private sector. A recent study shows that cooperation capabilities built during strategy work enable efficient long-term decision-making processes.

In his doctoral thesis Strategy as dialogue – reflections on institutional voices in city strategy, Kari Jalonen discusses how participants in strategy work carried out by a city organisation use different perspectives on the tasks and future of the city when building a flexible strategy that can be used to effectively coordinate action.

Jalonen's study states that the tools of strategy work allow participants to constructively present even opposing points of view of the future of cities. The research broadens the discussion about municipal strategies that has mainly focused on future challenges of municipalities and the content of their strategies. This study illustrates how participatory strategy work makes decision-making processes more effective and contributes to avoiding conflicts.

“My study shows how personal interaction in strategy work helps participants to fit different ideas together, creating a dialogue between different voices and eliminating any disagreements beforehand. This ability for dialogue enables more effective decision-making processes for a long time”, Jalonen says.

The doctoral thesis also highlights the diversity of the municipal operating environment as an asset that allows the participants to adapt their interpretations of the strategy to situational needs.

“The participants of the strategy work used several views regarding the city: they balanced an emphasis of strong public services with the economy and market perspectives. The ability to bring different aspects together makes it easier for the participants to avoid problems and adjust their actions accordingly”, Jalonen summarises.

Kari Jalonen will defend his doctoral thesis starting at 12 noon on Friday 10 November 2017. His thesis is in the field of leadership and organisational research.

Time: 10 November 2017 at 12 noon
Venue: Hall 309, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Opponent: Professor Martin Kornberger, EM Lyon
Kustos: Professor Frank den Hond, Hanken

Further information:
Kari Jalonen, M.Sc., project researcher
Tel. +358 40 580 1967
kari.jalonen@hanken.fi

To the top

07.11.2017: Väitöskirja: Dialoginen strategiatyö tehostaa kaupunkien päätöksentekoa

Strategiatyö on muodostunut tärkeäksi johtamisvälineeksi liikeyritysten lisäksi julkisorganisaatioissa. Tuore tutkimus osoittaa, että strategiatyössä luotu yhteistyökyky mahdollistaa tehokkaan päätöksenteon pitkäksi aikaa.

Kari Jalonen tarkastelee väitöstutkimuksessaan Strategy as dialogue - reflections on institutional voices in city strategy miten kaupunkiorganisaation strategiatyön osallistujat hyödyntävät useita näkökulmia kaupungin tehtäviin ja tulevaisuuteen. Näiden vuorovaikutus auttaa luomaan joustavan ja toimintaa tehokkaasti ohjaavan strategian.

Jalosen tutkimus tunnistaa strategiatyössä mahdollisuuden tuoda rakentavasti yhteen vastakkaisiakin näkökulmia kaupungin tulevaisuudesta. Tutkimus laajentaa kuntien strategiasta käytyä keskustelua, joka on keskittynyt pitkälti kuntien tulevaisuuden haasteisiin niiden strategioiden sisältöön. Tutkimuksen mukaan osallistava strategiatyö tehostaa päätöksentekoa ja auttaa välttämään ristiriitoja.

- Tutkimukseni kuvaa, miten henkilökohtainen vuorovaikutus strategiatyössä auttaa eri näkemysten tuomisessa yhteen. Tutkimus osoittaa, miten osallistujat hyödyntävät vastakkaisiakin näkemyksiä tukemaan kantojaan ja estämään ristiriitojen kehittymistä. Näin päätöksenteko tehostuu pitkäksikin aikaa, kuvaa Jalonen.

Väitöstutkimuksessa nousi myös selvästi esiin kuntien toimintaympäristön monimuotoisuuden rooli voimavarana, joka antaa osallistujille tilaisuuden tulkita vaatimuksia kulloinkin tilanteeseen sopivalla tavalla.

- Strategiatyön osallistujat hyödynsivät tulkinnoissaan useita näkökulmia kaupunkiin: hyvinvointipalveluiden korostus nivoutui keskusteluissa yhteen elinvoima- ja markkinanäkökulmien kanssa. Kyky tuoda nämä näkökulmat yhteen helpottaa ongelmien ennakoimista ja mahdollistaa toimintatapojen sopeuttamisen eri tilanteiden vaatimuksiin, Jalonen tiivistää.

Kari Jalonen väittelee perjantaina 10.11.2017 klo 12.00. Hänen väitöskirjansa lukeutuu johtamisen ja organisaatiotutkimuksen tutkimusalaan.

Aika: 10.11.2017 klo 12.00
Paikka: Sali 309, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Opponentti: Professori Martin Kornberger, EM Lyon
Kustos: Professori Frank den Hond, Hanken

Lisätietoja: DI, projektitutkija Kari Jalonen
Puh. 040-580 1967
kari.jalonen@hanken.fi

To the top

31.10.2017: Hanken ei tue korkeakoulufuusiota Vaasassa

Hanken ei tue Vaasan yliopiston ehdotusta keskittää Vaasan korkeakoulutoiminta yhdeksi kaksikieliseksi yliopistoksi. Hanken kuitenkin tukee syvennettyä yhteistyötä.

Hankenin hallitus on käsitellyt Vaasan yliopiston luomaa visiota Vaasan alueen korkeakoulujen vaikuttavuuden ja elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Uusi Vaasa – Vision 2030 esittää kolme vaihtoehtoa korkeakoulujen väliselle yhteistyölle: jo olemassa olevan yhteistyön edelleen kehittäminen, yhteistyön syventäminen avointen tutkimusalustojen kautta, tai korkeakoulujen yhdistäminen yhdeksi monikieliseksi yliopistoksi.

Hankenin kanta ehdotuksiin on, että yliopisto tukee pyrkimystä syventää ja kehittää korkeakoulujen välistä nykyistä yhteistyötä edelleen, myös mahdollisten tutkimusalustojen kautta. Hanken ei kuitenkaan tue mahdollista korkeakoulufuusiota alueella.

- Hankenin toiminta Vaasassa on toimiva kokonaisuus ja autonomia yhdessä joustavan ja nopean päätöksentekoprosessin kanssa tekee toiminnasta tehokasta. Yhteistyö muiden korkeakoulujen kanssa toimii hyvin. Akateeminen laatu voidaan parhaiten taata pitämällä kauppatieteellinen koulutus ja tutkimus Vaasassa osana Hankenia, sanoo Hankenin rehtori Karen Spens.

- Jos Vaasan yliopiston aikomuksena on perustaa kaksikielinen kauppatieteellinen koulutus ja ottaa haltuunsa vastuu ruotsinkielisten kauppatietelijöiden koulutuksesta, Vaasan yliopisto joutuu tekemään tämän ilman Hankenin resursseja, Spens kertoo hallituksen kannasta.
Hankenilla on ollut toimintaa Vaasassa vuodesta 1980. Tavoitteena on pohjanmaalaisen elinkeinoelämän vahvistaminen korkealaatuisen ja tutkimukseen perustuvan kauppatieteellisen koulutuksen kautta. Tänään noin viidennes Hankenin opiskelijoista opiskelee ja noin neljännes henkilökunnasta työskentelee Hankenin Vaasan yksikössä.

Lisätietoja:
Karen Spens, rehtori
karen.spens@hanken.fi

Sören Kock, vararehtori Vaasan yksikössä
soren.kock@hanken.fi

To the top

18.10.2017: Doctoral thesis: Companies’ possibilities to manage their customer relationships are more limited than previously thought

It is a well-known fact that customer relationships are important for companies. A recent study challenges the current reciprocal view on customer relationships, in which the customer relationship is seen as an interaction between the customer and the company, and suggests that it should be viewed as a perceptual process taking place in the customer’s mind, independent of the company.

According to the study, consumers perceive that the customer relationship may exist and continue irrespective of what the company does – or does not do.

In her doctoral dissertation Making Sense of Customer Relationships: a Consumer Perspective, Lotta Vuoristo discusses consumers’ views on customer relationships. Until now, there has been no significant research on consumers’ perceptions of customer relationships.

“My study shows that consumers’ views of customer relationships differ from the current notions and practices in many respects”, Vuoristo says. “Reciprocity, for example, is not a prerequisite for the existence of a customer relationship according to consumers’ thinking. It is enough that the consumer feels that the customer relationship is meaningful and significant”, Vuoristo continues.

On the other hand, if the consumer feels that the customer relationship is not satisfactory, it will not grow or develop, no matter what actions the company takes. Therefore, companies’ possibilities to manage their customer relationships are far more limited than previously thought.

In her study, Vuoristo has developed a detailed method for discovering these boundaries.

“This knowledge will allow more efficient investments in customer relationship marketing, as well as more meaningful marketing messages from the consumer’s point of view”, Vuoristo says. “Although the study concentrated on the views of consumers, the positive side effect is that a company can profit by accepting and understanding their own role in that process”, Vuoristo concludes.

Lotta Vuoristo is defending her dissertation on the subject starting at 12:00 noon on Friday 27 October 2017. Her doctoral dissertation is positioned in the field of relationship marketing.

Time: 27 October 2017 at 12:00 noon
Venue: Assembly hall, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Opponent: Professor Per Kristensson, Karlstad University
Supervisor: Professor Tore Strandvik, Hanken

Contact details:
Lotta Vuoristo
Telephone: +358 45 6744 376
lotta.vuoristo@hanken.fi

To the top

18.10.2017: Väitöskirja: Yritysten mahdollisuudet hallita asiakassuhteitaan ovat luultua rajallisemmat

Asiakassuhteet ovat tunnetusti tärkeitä yrityksille. Tuore tutkimus haastaa tähänastiset asiakassuhdeteoriat, joissa asiakassuhde nähdään asiakkaan ja yrityksen välisenä vuorovaikutussuhteena, ei asiakkaan mielessä tapahtuvana, yrityksestä riippumattomattomana prosessina.

Tutkimuksen mukaan kuluttajan mielestä asiakassuhde voi olla olemassa ja jatkua huolimatta siitä, mitä yritys tekee - tai mitä se jättää tekemättä.

Lotta Vuoristo tarkastelee väitöskirjassaan Making Sense of Customer Relationships: a Consumer Perspective kuluttajien näkemyksiä asiakassuhteista. Kuluttajien asiakassuhteisiin liittyvistä ajatusprosesseista ei ole aiempaa merkittävää tutkimustietoa.

-Tutkimukseni osoittaa, että kuluttajan käsitys asiakassuhteesta eroaa nykyisistä käsityksistä ja käytännöistä monilta osin, Vuoristo kertoo. Kuluttajan mielestä asiakassuhteen olemassa olemiseksi ei esimerkiksi tarvita vastavuoroisuutta, vaan riittää, että asiakassuhde on kuluttajalle itselleen mielekäs ja merkityksellinen, Vuoristo jatkaa.

Toisaalta, jos kuluttaja kokee, että asiakassuhde ei ole tyydyttävä, se ei kasva eikä kehity, riippumatta mihin toimenpiteisiin yritys ryhtyy. Yritysten mahdollisuudet hallita asiakassuhteitaan ovat siis huomattavasti luultua rajallisemmat.

Vuoristo on kehittänyt tutkimuksessaan yksityiskohtaisen menetelmän, jonka perusteella nämä rajat ovat löydettävissä.

-Tämän tiedon hyödyntäminen mahdollistaa tehokkaammat investoinnit asiakassuhdemarkkinoinnissa, sekä mielekkäämmät markkinointiviestit kuluttajanäkökulmasta, Vuoristo kertoo. Vaikka tutkimuksessa olikin kyse kuluttajien näkemyksistä, hyvä sivuvaikutus on, että yritys voi tehdä voittoa sisäistämällä hyvin oman roolinsa siinä prosessissa”, Vuoristo toteaa.

Lotta Vuoristo väittelee aiheesta perjantaina 27.10.2017 klo 12.00. Hänen väitöskirjansa kuuluu suhdemarkkinoinnin tutkimusalaan.

Aika: 27.10.2017 klo 12.00
Paikka: Juhlasali, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Opponentti: Professori Per Kristensson, Karlstadin yliopisto
Kustos: Professori Tore Strandvik, Hanken

Yhteystieto:
Lotta Vuoristo
puhelin: +358 45 6744 376
lotta.vuoristo@hanken.fi

To the top

16.10.2017: Hanken appointed Annika Sucksdorff as Alumnus of the Year

Hanken School of Economics appointed film producer Annika Sucksdorff as Alumnus of the Year during the annual homecoming day Hankendagen on 13 October 2017.

Hanken School of Economics annually appoints the Alumnus of the Year, a Hanken alumnus, who has been recognised for activities in society during the past year. The alumnus has also maintained an active relationship with the university after graduation. This year Hanken’s Rector, together with the Alumni Council, has appointed Annika Sucksdorff as Alumnus of the Year.

Annika Sucksdorff is Chairman of the Board of the family enterprise Oy Victor Ek Ab. She was also recently appointed Head of Film Production for the Swedish company SF Studios. She graduated from Hanken in 2003, majoring in entrepreneurship and management. Sucksdorff has since then engaged in Hanken in many ways, at the moment as a so called Hanken Ambassador.

Through her engagement in Hanken’s activities, Annika Sucksdorff is an active link between Hanken and the business community, and serves as a role model for both current students and other alumni.

“I’m very grateful for all the things I’ve learned during my studies at Hanken and for the invaluable network that comes with it. Studying at Hanken can open doors beyond your imagination, and I am a living proof of that. I’m very proud of my alma mater and want to support Hanken also in the future”, says Annika Sucksdorff.

“Annika is a Hanken alumnus with high ambitions and her career is a fine example of the diverse career paths a Hanken degree gives access to. Her commitment to Hanken is strong and we are very grateful for that, says Rector Karen Spens.

More information:
Annika Sucksdorff
Head of Film Production, SF Studios
annika.sucksdorff@sfstudios.se
+46 79-073 08 73

Nina Olin, director external relations and communication
Nina.olin@hanken.fi
+358 (0)40 3521 213

To the top

16.10.2017: Annika Sucksdorff on Hankenin Vuoden alumni 2017

Hanken nimitti elokuvatuottaja Annika Sucksdorffin Vuoden alumniksi vuosittaisen alumnipäivän, Hankendagenin, yhteydessä 13.lokakuuta 2017.

Hanken nimittää vuosittain Vuoden alumnin - Hankenin kasvatin joka on kuluneen vuoden aikana saanut tunnustusta ja ollut yhteiskunnallisesti ajankohtainen. Alumni on myös pitänyt yhteyttä yliopistoon valmistumisensa jälkeen. Tänä vuonna Hankenin rehtori, yhdessä alumnineuvoston kanssa, on valinnut Vuoden alumniksi Annika Sucksdorffin.

Annika Sucksdorff on perheyrityksen Oy Victor Ek Ab:n hallituksen puheenjohtaja ja ruotsalaisyhtiön SF Studios:in vastanimitetty elokuvajohtaja. Sucksdorff valmistui Hankenilta vuonna 2003, yrittäjyys ja johtaminen pääaineenaan. Hän on sittemmin osallistunut Hankenin toimintaan monella tavalla, parhaillaan hän on n.k. Hanken Ambassador.

Hankenin toimintaan osallistumisensa kautta Sucksdorff on aktiivinen linkki Hankenin ja elinkeinoelämän välillä sekä toimii esikuvana niin nykyisille kuin entisille opiskelijoille.

-Olen erittäin kiitollinen niistä taidoista ja verkostoista jotka olen Hankenin opintojen kautta saanut. Opiskelu Hankenilla voi johtaa odottamattomiin urapolkuihin, mistä olen itse elävä esimerkki. Olen ylpeä alma materistani ja haluan olla mukana tukemassa Hankenin kehittymistä tulevaisuudessakin, sanoo otettu Annika Sucksdorff.

-Annika on Hankenin kasvatti, joka on kunnianhimoinen ja hänen uransa on hieno esimerkki siitä, miten Hankenin tutkinto avaa monta ovea. Hänen omistautumisensa Hankeniin on vahva ja siitä olemme hyvin kiitollisia, sanoo Karen Spens, Hankenin rehtori.

Nimitys julkistettiin vuosittaisen alumnipäivän, Hankendagenin, yhteydessä Helsingissä perjantaina 13. lokakuuta 2017.

Lisätietoja:
Annika Sucksdorff
Elokuvajohtaja, SF Studios
annika.sucksdorff@sfstudios.se
+46 79-073 08 73

Nina Olin, viestintä- ja yhteysjohtaja
nina.olin@hanken.fi
+358 (0)40 3521 213

To the top