Press Releases

Share page with AddThis
Press releases in Swedish can be found by changing the language to Swedish.

 

08.05.2017: Liikesivistysrahasto donates an additional 250,000 euro to Hanken

Hanken has received a donation of 250,000 euro from The Foundation for Economic Education (Liikesivistysrahasto). This is the foundation’s second donation which brings the total amount donated to the campaign HANKEN RETURNS to half a million euro.

The donation decision is in line with the previous donation, to support economic research and education. The decision was also based on the same criteria: academic success within research, the societal impact measured in the amount of business graduates and PhDs, and the amount of incoming donations to the foundation from the different regions of the universities during the past 15 years.

- It is outmost important that the research and education at Hanken is relevant and of high standard. We are truly grateful for this donation and appreciate that the decision made by Liikesivistysrahasto has been based on the qualitative work and the success at Hanken, says Rector Karen Spens.

- Our donations to Finnish research and education within the field of Economics are both an investment in and a gift to the 100-year-old Finland, says the CEO of The Foundation for Economic Education, Johanna Vesterinen.

The fundraising campaign HANKEN RETURNS will continue until 30.6.2017 and has, with this donation included, so far raised approximately 10.7 million euro. The aim of the campaign is to secure Hanken’s unique position as Finland’s only independent business school.

For more information, please contact Head of Fundraising and Donor Relations Camilla Wardi, camilla.wardi@hanken.fi, tel. +358 (0)40-560 59 64.

To the top

08.05.2017: Liikesivistysrahasto lahjoittaa 250 000 euroa lisää Hankenille

Liikesivistysrahasto lahjoittaa 250 000 euroa lisää Hankenin varainhankintakampanjaan. Lahjoitus on säätiön toinen, ja Liikesivistysrahasto on näin ollen lahjoittanut yhteensä puoli miljoonaa euroa meneillä olevaan kampanjaan.

Lahjoituspäätöksellä säätiö haluaa antaa tukensa kauppatieteellisen tutkimukseen ja koulutukseen. Lahjoituksen kriteereinä olivat yliopistojen akateeminen menestys tieteellisessä tutkimuksessa, yliopistojen yhteiskunnallinen vaikuttavuus mitattuna ekonomien ja tohtorien lukumäärällä sekä Liikesivistysrahaston vastaanottamat lahjoitukset yliopistojen alueilta viimeisten 15 vuoden aikana.

- On todella tärkeää, että Hankenilla harjoitetaan relevanttia ja korkealaatuista tutkimusta ja koulutusta. Olemme erittäin kiitollisia tästä lisälahjoituksesta ja arvostamme sitä, että päätös pohjautuu Hankenin toiminnan laatuun ja tosiasialliseen menestykseen, kommentoi rehtori Karen Spens.

-Lahjoitukset kotimaiselle tutkimukselle ja taloustieteiden koulutukselle ovat investointi ja lahja Liikesivistysrahastolta 100-vuotiaalle Suomelle, sanoo Liikesivistysrahaston toimitusjohtaja Johanna Vesterinen.

Varainhankintakampanja HANKEN RETURNS jatkuu 30.6.2017 asti ja on tämän lahjoituksen myötä kerännyt noin 10,7 miljoonaa euroa. Kampanjan tavoitteena on vahvistaa korkeakoulun pääomaa ja turvata Hankenin ainutlaatuinen asema maan ainoana itsenäisenä kauppakorkeakouluna.

Lisätietoja antaa varainhankintapäällikkö Camilla Wardi, camilla.wardi@hanken.fi, puh. 040-560 59 64.

To the top

27.04.2017: Doctoral Thesis: Coopetition in inter-firm relationships beneficial for companies

In an increasingly dynamic and complex business context, cooperation between competitors has become an important strategy for both large corporations and small and more resource-constrained firms. Johanna Dahl explains in her doctoral thesis ”Coopetition in Inter-firm Relationships” how firms maintain relationships consisting of both collaborative and competitive interactions at the same time.

According to Dahl, it is important to consider the strength of and balance between the cooperative and competitive interactions to explain cooperation between competitors.

"Prior research has focused on explaining factors driving competitors to cooperate with each other and investigated the relationship between coopetition and performance outcomes. However, how companies manage cooperation and competition simultaneously is still a critical question for future research on coopetition. That’s why I have chosen to focus my research on further explaining the interaction process, which is inherently dynamic, complex and paradoxical”, Dahl concludes.

In her thesis, Johanna Dahl presents two theoretical models explaining how coopetitive interactions form and change over time.

“Whereas research often describes coopetition as a deliberately planned strategy, the thesis explains how the strategy consists of both intended and unintended activities”, Dahl says.

According to Dahl, actors and activities on multiple levels in an organisation and at an institutional and inter-organisational level are interrelated and together form coopetition strategy.

In addition, the thesis empirically examines how cooperation between competitors enhances the internationalisation process in small- and medium-sized enterprises. Strong cooperation-dominated relationships and relationships characterised by equal levels of cooperation and competition may act as a source of important international opportunities.

Johanna Dahl will defend her doctoral thesis in Entrepreneurship, Management and Organisation entitled ”Coopetition in Inter-firm Relationships: A Conceptual Development of Coopetition as a Process and a Strategy and an Empirical Investigation of the Outcomes in an International Context” on Saturday 29 April 2017 at noon.

Time: 29.4.2017 at 12
Place: Assembly Hall, Hanken School of Economics, Kirjastonkatu 16, Vaasa
Opponent: Professor Devi R. Gnyawali, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA
Custos: Professor Sören Kock, Hanken School of Economics

Further information:

Johanna Dahl
johanna.dahl@hanken.fi
Phone: +358407407800

To the top

27.04.2017: Väitöskirja: Yhteistyö yhdistettynä kilpailuun hyödyttää yrityksiä

Kilpailun kiristyessä ja toimintaympäristön muuttuessa yhä monimutkaisemmaksi ja arvaamattomammaksi, kilpailijoiden välisestä yhteistyöstä on tullut tärkeä strategia niin suurille kuin pienille yrityksille. Johanna Dahl käsittelee väitöskirjassaan Coopetition in Inter-firm Relationships yritysten tapaa pitää yllä suhteita, joita leimaa saman aikaan sekä yhteistyö että kilpailu.

Dahlin mukaan on tärkeää ottaa huomioon erityyppisiin vuorovaikutteisiin yhteistyö- ja kilpailusuhteisiin sisältyvä voima sekä niiden välinen tasapaino tarkasteltaessa kilpailijoiden välistä yhteistyötä.

– Aiemmin on tutkittu lähinnä kilpailijoiden välisen yhteistyön taustalla olevia tekijöitä sekä mikäli kilpailijoiden välinen yhteistyö vaikuttaa taloudelliseen tulokseen. Tarvitsemme kuitenkin lisää tutkimusta joka selittää miten samanaikainen yhteistyö ja kilpailu käsitellään sekä yritysten välillä että niiden sisällä. Olen sen vuoksi keskittynyt varsinaiseen vuorovaikutusprosessiin, joka on luonteeltaan monimutkainen ja paradoksaalinen, Dahl tiivistää.

Johanna Dahl esittää väitöskirjassaan kaksi mallia, jotka selittävät miten vuorovaikutteiset yhteistyö- ja kilpailusuhteet syntyvät ja kehittyvät ajan myötä.

– Aiemmissa tutkimuksissa kilpailijoiden välinen yhteistyö on nähty suunnitelmallisena strategiana, kun taas minun tutkimustulosteni valossa strategia näyttäisi sisältävän sekä suunniteltuja että suunnittelemattomia toimintoja, Dahl kertoo.

Dahlin mukaan toimijat ja toiminnot muodostavat organisaation eri tasoilla liikesuhteessa ja institutionaalisessa ympäristössä vuorovaikutteisia yhteistyö- ja kilpailusuhteita yhdessä.

Väitöskirjassa tutkitaan myös sitä, miten kilpailijoiden välinen yhteistyö voi edistää kansainvälistymistä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Liikesuhteet, joissa yhteistyö on erityisen vahvaa tai joissa yhteistyö ja kilpailu ovat tasapainossa, voivat kasvattaa molempien osapuolien kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia pitkällä aikavälillä.

Kauppatieteiden maisteri Johanna Dahl puolustaa yrittäjyyden ja liikkeenjohdon alan väitöskirjaansa ”Coopetition in Inter-firm Relationships: A Conceptual Development of Coopetition as a Process and a Strategy and an Empirical Investigation of the Outcomes in an International Context” lauantaina 29.4.

Päivämäärä ja kellonaika: 29.4.2017, klo 12.00
Paikka: Hanken Svenska Handelshögskolan, Kirjastonkatu 16, Vaasa, Suomi
Opponentti: Professori Devi R. Gnyawali, Virginia Polytechnic Institute and State University
Kustos: Professori Sören Kock, Hanken Svenska Handelshögskolan, Suomi

Lisätietoja:

Johanna Dahl
johanna.dahl@hanken.fi
Puh. 040 7407 800

To the top

19.04.2017: Jane and Aatos Erkko Foundation donates two million euro to Hanken

Hanken has received a donation of two million euro from the Jane and Aatos Erkko Foundation to the ongoing fundraising campaign HANKEN RETURNS. This is the second donation to the campaign, making the total amount of contributions from the foundation three million euro.

With this donation the Foundation's Board of Directors wishes to further strengthen Hanken’s internationally excellent research and teaching in economics. The foundation also wants to strengthen Hanken's financial position and its international competitiveness.

-Our aim is to support research and education of high quality and we have seen that investments in Hanken give results. We see this donation as a way of ensuring that Hanken will keep the high quality in the future as well, says the foundation’s Chairman of the Board, Nils Ittonen.

-The donation gives us a strong foundation to continue our efforts and we are deeply grateful and humbly thank the foundation for its decision that shows a strong faith in Hanken. It demonstrates the continued confidence in Hanken and is a confirmation that we are heading in the right direction, says Rector Karen Spens.

This is the largest donation to the fundraising campaign, which has now raised over 10 million euro.

-The fact that the campaign has raised over 10 million is proof of the importance of aiming high and working with dedication. We have reached this result with joint effort, and it is on this path we continue when building the future of Hanken, states Spens.

The fundraising campaign HANKEN RETURNS will continue until 30.6.2017 and has, with this donation included, so far raised approximately 10.2 million euro. The aim of the campaign is to secure Hanken’s unique position as Finland’s only independent business school.

For more information, please contact:
Camilla Wardi
Head of Fundraising and Donor Relations
camilla.wardi@hanken.fi
Tel. +358 (0)40-560 59 64.

To the top

19.04.2017: Jane ja Aatos Erkon säätiö lahjoittaa 2 000 000 euroa Hankenille

Jane ja Aatos Erkon säätiö lahjoittaa kaksi miljoonaa euroa Hankenin varainhankintakampanjaan HANKEN RETURNS. Lahjoitus on säätiön toinen, ja Jane ja Aatos Erkon säätiö on näin ollen lahjoittanut yhteensä kolme miljoonaa euroa meneillä olevaan kampanjaan.

Lahjoituksella säätiön hallitus haluaa edelleen vahvistaa Hankenin kansainvälisesti korkeatasoista taloustieteen tutkimusta ja opetusta. Avustuksella säätiö pyrkii myös lujittamaan Hankenin taloudellista asemaa sekä kansainvälistä kilpailukykyä.

-Tavoitteemme on tukea korkeatasoista tutkimusta ja olemme nähneet, että panostukset Hankenin toimintaan ovat tuottaneet tulosta. Näemme myös tämän lisälahjoituksen tapana varmistaa, että tutkimus pysyy korkealaatuisena myös tulevaisuudessa, sanoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Nils Ittonen.

-Kiitämme nöyrästi säätiötä lahjoituksesta, joka antaa meille vankan pohjan jatkaa toimintamme kehittämistä. Lahjoitus kertoo luottamuksesta Hankenia kohtaan ja on vahvistus siitä, että olemme menossa oikeaan suuntaan, sanoo rehtori Karen Spens.

Tämä on kampanjan suurin lahjoitus ja lahjoituksen myötä Hankenin varainhankintakampanja on kerännyt yli 10 miljoonaa euroa.

-Kymmenen miljoonan euron ylittäminen on todiste siitä, että korkealle kannattaa tähdätä ja työtä tehdä määrätietoisesti. Olemme yhteisin voimin saavuttaneet tämän rajapyykin, ja näin aiomme jatkaa myös vahvan, tulevaisuuden Hankenin rakentamista, toteaa Spens.

Varainhankintakampanja HANKEN RETURNS jatkuu 30.6.2017 asti ja on tämän lahjoituksen myötä kerännyt noin 10,2 miljoonaa euroa. Kampanjan tavoitteena on vahvistaa korkeakoulun pääomaa ja turvata Hankenin ainutlaatuinen asema maan ainoana itsenäisenä kauppakorkeakouluna.

Lisätietoja antaa varainhankintapäällikkö Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
puh. 040-560 59 64

To the top

13.04.2017: High Productivity and Strong Finances Characterise Hanken’s 2016

The financial statement for 2016, approved by the Board of Hanken in March, shows that Hanken established its position as an internationally recognised, competitive and research-oriented business school. Hanken’s status as triple accredited business school was enforced as Hanken renewed its AMBA-accreditation. Hanken was also ranked as fifth worldwide regarding citation and research co-operation in the international U-Multirank ranking.

Stable degree turnout, strong publication activities and increased student progression

The number of graduates at all educational levels remained stable and at a good level, following the targets agreed upon with the Ministry of Education and Culture. The number of bachelor’s degrees amounted to 250 (2015: 252, target 210), the number of graduated master’s students decreased somewhat to 257 (2015: 284, target 280), and the amount of doctoral degrees increased to 14 (2015: 9, target 16).

Student progression has improved and the share of students that complete at least 55 study credits during the year increased to 43,6 % (2015: 40,90, target 30).

The amount of scholarly publications is growing steadily with 361 publications in 2016, compared to 303 the year before.

International student body

Hanken continues to be the only university in Finland with a period abroad as a compulsory part of the bachelor’s degree. The overall student mobility (outgoing plus incoming exchange students) continues to grow. The number of students who spent at least three months on an international student exchange or internship rose from 408 (2015) to 463.

Hanken students are active students also abroad. The number of study credits done abroad rose to 6 296 (2015: 5 480). The incoming exchange students also perform well at Hanken and did 5 046 study credits (2015: 4 354)

The number of international degree students at Hanken remained stable.

Strong economy with improved balance sheet and return, and successful fundraising

In 2016, Hanken’s assets, as confirmed on the balance sheet, increased to EUR 113.3 million (EUR 105.6 million in 2015). The market value of the investment portfolio rose to EUR 81.1 million (EUR 75.0 million in 2015) and the book value of the properties was EUR 22.7 million (EUR 23.2 million in 2015).

The year resulted in a profit of EUR 2.0 million, of which most was due to returns on investment and financing operations (EUR 3.0 million). The portfolio returns for externally managed assets reached 7.3%.

The operative income totalled EUR 23.3 million (EUR 23.0 million in 2015) of which funding from the Ministry of Education and Culture stood at EUR 17.8 million (EUR 18.3 million in 2015). Operative expenses decreased somewhat and totalled EUR 24.2 million (EUR 25.1 million).

The fundraising campaign HANKEN RETURNS was successful in 2016 as well and received donations amounting to EUR 3.3 million (EUR 2.3 million in 2015). The campaign continues until the end of June 2017.

More information:

Rektor Karen Spens
karen.spens@hanken.fi
+358 50 564 3742

To the top

13.04.2017: Korkea tuottavuus ja vahva talous kuvaa Hankenin vuotta 2016

Hankenin tilinpäätös vuodelle 2016, jonka korkeakoulun hallitus hyväksyi maaliskuussa, osoittaa, että Hanken vuonna 2016 vahvisti asemansa kansainvälisenä, kilpailukykyisenä ja tutkimuspainotteisena korkeakouluna. Hankenin asema kolmoisakkreditoituna kauppakorkeakouluna vahvistui, kun korkeakoulun AMBA-akkreditointi uusittiin. Kansainvälisessä U-Multirank rankingissa Hanken sijoittui viidenneksi maailmassa mitä tulee viittauksiin ja tutkimusyhteistyöhön.

Vakaa valmistumisaste, vahva julkaisutoiminta sekä ahkerat opiskelijat

Valmistuneiden määrä eri koulutustasoilla pysyi vakaalla ja hyvällä tasolla ja vastaavat niitä tavoitteita joista Hanken on OKM:n kanssa sopinut. Vuoden aikana Hankenista valmistui 250 kandidaattia (2015: 252, tavoite 210), valmistuneiden maisterien määrä laski hieman 257 (2015: 284, tavoite 280) ja valmistuneiden tohtorien määrä nousi 14 (2015: 9, tavoite 16).

Hankenin opiskelijoiden opinnot edistyvät hyvin ja niiden opiskelijoiden osuus jotka ovat suorittaneet vähintään 55 opintoviikkoa lukukauden aikana nousi 43,6% (2015: 40,90, tavoite 30).

Tieteellisten julkaisujen määrä jatkoi kasvamistaan edellisvuodesta ja nousi nyt 361 (2015: 303).

Kansainvälinen ylioppilaskunta

Hanken on edelleen ainoa yliopisto Suomessa, jossa ulkomailla vietetty jakso on pakollinen osa kandidaatin tutkintoa. Opiskelijoiden liikkuvuus (tulevien ja lähtevien vaihto-opiskelijoiden määrä) kasvaa jatkuvasti. Vähintään kolme kuukautta opiskelijavaihdossa tai ulkomaanharjoittelussa viettävien opiskelijoiden määrä nousi 463 (2015: 408, tavoite 380).

Hankenin opiskelijat opiskelevat ahkerasti myös ulkomailla ja ulkomailla suoritetut opintopisteet nousivat 6296 (2015:5480). Myös tulevat vaihto-opiskelijat suorittavat yhä enemmän opintopisteitä Hankenilla ja viime vuonna tämä luku nousi 5046 (2015: 4354).

Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden lukumäärä on pysynyt ennallaan.

Vahva talous kasvaneella taseella ja tuotolla sekä menestyksekäs varainhankinta

Vuonna 2016 Hankenin varallisuus nousi taseen mukaan 113,3 MEUR (2015: 105,6 MEUR). Sijoitusportfolion markkina-arvo nousi 81,1 MEUR (2015: 75,0 MEUR) ja rakennusten kirjanpitoarvo oli 22,7 MEUR (2015: 23,2 MEUR).

Toimintavuoden tulos oli 2,0 miljoonaa euroa voittoa (2015: 6,0 MEUR). Voitoista suurin osa saatiin sijoitus- ja rahoitustoiminnasta, jonka tulos oli 3,0 MEUR (2015: 5,8 MEUR). Ulkoisessa hallinnassa olevien varojen tuotto nousi 7,3% (2015: 6,1%).

Varsinaisesta toiminnasta saadut tulot olivat 23,3 MEUR (2015: 23,0 MEUR) josta opetus- ja kulttuuriministeriön saadun rahoituksen osuus oli 17,8 MEUR (2015: 18,3 MEUR). Operatiivisen toiminnan kustannukset laskivat hieman ja olivat yhteensä 24,2 MEUR (2015: 25,1 MEUR). Varainhankintakampanja HANKEN RETURNS jatkoi menestystään ja keräsi vuoden aikana 3,3 MEUR (2015: 2,3 MEUR). Kampanja jatkuu kesäkuun 2017 loppuun asti.

Lisätietoja antaa:

Rehtori Karen Spens
karen.spens@hanken.fi
+358 50 564 3742

To the top

07.04.2017: Hanken School of Economics receives a donation of 100 000 euro from Ahlström Capital

Ahlström Capital has decided to donate 100 000 euro to Hanken’s ongoing fundraising campaign HANKEN RETURNS.

"Science and high-quality education promote the growth of economy and employment. Strong universities, such as Hanken School of Economics, are needed so that Finland can be internationally competitive also in the future. Through this donation the Ahlström family wish to, via their investment company Ahlström Capital, contribute to the development of the international competitiveness and high-level education in Finland”, says Ahlström Capital’s President & CEO Hans Sohlström.

“This donation from Ahlström is very meaningful, and we are truly thankful. The success of Hanken contributes to improve the competitiveness of Finland. Finland needs a strong intellectual capital in order to continue to develop, and to contribute with this intellectual capital is Hanken’s foremost task”, says Rector Karen Spens.

Ahlström Capital is a family-owned investment company that focuses its investment activity in industrial companies and real estate. Ahlström Capital is one of the largest and most significant investment companies in Finland with a history of more than 160 years.

The fundraising campaign HANKEN RETURNS will continue until 30.6.2017 and has, with this donation included, so far raised approximately 8.2 million euro. The aim of the campaign is to secure Hanken’s unique position as Finland’s only independent business school.

For more information, please contact Head of Fundraising and Donor Relations Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
Tel. +358 (0)40-560 59 64.

To the top

07.04.2017: Ahlström Capital lahjoittaa 100 000 euroa Hankenille

Ahlström Capital on päättänyt lahjoittaa 100 000 euroa Hankenin meneillään olevaan varainhankintakampanjaan HANKEN RETURNS.

-Tiede ja korkeatasoinen koulutus edistävät talouden ja työllisyyden kasvua. Vahvoja korkeakouluja, kuten Hanken Svenska handelhögskolania, tarvitaan jotta Suomi voi tulevaisuudessa olla kansainvälisesti kilpailukykyinen. Tällä lahjoituksella Ahlströmin suku haluaa myötävaikuttaa sijoitusyhtiönsä Ahlström Capitalin kautta kansainvälisen kilpailukyvyn ja korkeatasoisen koulutuksen kehittämiseen Suomessa, sanoo Ahlström Capitalin toimitusjohtaja Hans Sohlström.

-Ahlströmin lahjoitus on todella arvokas ja olemme erittäin kiitollisia. Hankenin menestys edistää myös Suomen kilpailukykyä. Suomi tarvitsee vahvaa osaamista ja aineetonta pääomaa kehittyäkseen, ja näiden tarjoaminen on Hankenin tärkein tehtävä, sanoo rehtori Karen Spens.

Ahlström Capital on perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka sijoittaa teollisuuteen ja kiinteistöihin. Suomen suurimpiin ja merkittävimpiin sijoitusyhtiöihin kuuluvalla Ahlström Capitalilla on jo yli 160-vuotinen toimintahistoria.

Varainhankintakampanja HANKEN RETURNS jatkuu 30.6.2017 asti ja on tämän lahjoituksen myötä kerännyt noin 8,2 miljoonaa euroa. Kampanjan tavoitteena on vahvistaa korkeakoulun pääomaa ja turvata Hankenin ainutlaatuinen asema maan ainoana itsenäisenä kauppakorkeakouluna.

Lisätietoja antaa varainhankintapäällikkö Camilla Wardi.
camilla.wardi@hanken.fi
puh. 040-560 59 64.

To the top