Press releases

Share page with AddThis
Press releases in Swedish can be found by changing the language to Swedish.

 

18.10.2017: Doctoral thesis: Companies’ possibilities to manage their customer relationships are more limited than previously thought

It is a well-known fact that customer relationships are important for companies. A recent study challenges the current reciprocal view on customer relationships, in which the customer relationship is seen as an interaction between the customer and the company, and suggests that it should be viewed as a perceptual process taking place in the customer’s mind, independent of the company.

According to the study, consumers perceive that the customer relationship may exist and continue irrespective of what the company does – or does not do.

In her doctoral dissertation Making Sense of Customer Relationships: a Consumer Perspective, Lotta Vuoristo discusses consumers’ views on customer relationships. Until now, there has been no significant research on consumers’ perceptions of customer relationships.

“My study shows that consumers’ views of customer relationships differ from the current notions and practices in many respects”, Vuoristo says. “Reciprocity, for example, is not a prerequisite for the existence of a customer relationship according to consumers’ thinking. It is enough that the consumer feels that the customer relationship is meaningful and significant”, Vuoristo continues.

On the other hand, if the consumer feels that the customer relationship is not satisfactory, it will not grow or develop, no matter what actions the company takes. Therefore, companies’ possibilities to manage their customer relationships are far more limited than previously thought.

In her study, Vuoristo has developed a detailed method for discovering these boundaries.

“This knowledge will allow more efficient investments in customer relationship marketing, as well as more meaningful marketing messages from the consumer’s point of view”, Vuoristo says. “Although the study concentrated on the views of consumers, the positive side effect is that a company can profit by accepting and understanding their own role in that process”, Vuoristo concludes.

Lotta Vuoristo is defending her dissertation on the subject starting at 12:00 noon on Friday 27 October 2017. Her doctoral dissertation is positioned in the field of relationship marketing.

Time: 27 October 2017 at 12:00 noon
Venue: Assembly hall, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Opponent: Professor Per Kristensson, Karlstad University
Supervisor: Professor Tore Strandvik, Hanken

Contact details:
Lotta Vuoristo
Telephone: +358 45 6744 376
lotta.vuoristo@hanken.fi

To the top

18.10.2017: Väitöskirja: Yritysten mahdollisuudet hallita asiakassuhteitaan ovat luultua rajallisemmat

Asiakassuhteet ovat tunnetusti tärkeitä yrityksille. Tuore tutkimus haastaa tähänastiset asiakassuhdeteoriat, joissa asiakassuhde nähdään asiakkaan ja yrityksen välisenä vuorovaikutussuhteena, ei asiakkaan mielessä tapahtuvana, yrityksestä riippumattomattomana prosessina.

Tutkimuksen mukaan kuluttajan mielestä asiakassuhde voi olla olemassa ja jatkua huolimatta siitä, mitä yritys tekee - tai mitä se jättää tekemättä.

Lotta Vuoristo tarkastelee väitöskirjassaan Making Sense of Customer Relationships: a Consumer Perspective kuluttajien näkemyksiä asiakassuhteista. Kuluttajien asiakassuhteisiin liittyvistä ajatusprosesseista ei ole aiempaa merkittävää tutkimustietoa.

-Tutkimukseni osoittaa, että kuluttajan käsitys asiakassuhteesta eroaa nykyisistä käsityksistä ja käytännöistä monilta osin, Vuoristo kertoo. Kuluttajan mielestä asiakassuhteen olemassa olemiseksi ei esimerkiksi tarvita vastavuoroisuutta, vaan riittää, että asiakassuhde on kuluttajalle itselleen mielekäs ja merkityksellinen, Vuoristo jatkaa.

Toisaalta, jos kuluttaja kokee, että asiakassuhde ei ole tyydyttävä, se ei kasva eikä kehity, riippumatta mihin toimenpiteisiin yritys ryhtyy. Yritysten mahdollisuudet hallita asiakassuhteitaan ovat siis huomattavasti luultua rajallisemmat.

Vuoristo on kehittänyt tutkimuksessaan yksityiskohtaisen menetelmän, jonka perusteella nämä rajat ovat löydettävissä.

-Tämän tiedon hyödyntäminen mahdollistaa tehokkaammat investoinnit asiakassuhdemarkkinoinnissa, sekä mielekkäämmät markkinointiviestit kuluttajanäkökulmasta, Vuoristo kertoo. Vaikka tutkimuksessa olikin kyse kuluttajien näkemyksistä, hyvä sivuvaikutus on, että yritys voi tehdä voittoa sisäistämällä hyvin oman roolinsa siinä prosessissa”, Vuoristo toteaa.

Lotta Vuoristo väittelee aiheesta perjantaina 27.10.2017 klo 12.00. Hänen väitöskirjansa kuuluu suhdemarkkinoinnin tutkimusalaan.

Aika: 27.10.2017 klo 12.00
Paikka: Juhlasali, Hanken, Arkadiankatu 22, Helsinki
Opponentti: Professori Per Kristensson, Karlstadin yliopisto
Kustos: Professori Tore Strandvik, Hanken

Yhteystieto:
Lotta Vuoristo
puhelin: +358 45 6744 376
lotta.vuoristo@hanken.fi

To the top

16.10.2017: Hanken appointed Annika Sucksdorff as Alumnus of the Year

Hanken School of Economics appointed film producer Annika Sucksdorff as Alumnus of the Year during the annual homecoming day Hankendagen on 13 October 2017.

Hanken School of Economics annually appoints the Alumnus of the Year, a Hanken alumnus, who has been recognised for activities in society during the past year. The alumnus has also maintained an active relationship with the university after graduation. This year Hanken’s Rector, together with the Alumni Council, has appointed Annika Sucksdorff as Alumnus of the Year.

Annika Sucksdorff is Chairman of the Board of the family enterprise Oy Victor Ek Ab. She was also recently appointed Head of Film Production for the Swedish company SF Studios. She graduated from Hanken in 2003, majoring in entrepreneurship and management. Sucksdorff has since then engaged in Hanken in many ways, at the moment as a so called Hanken Ambassador.

Through her engagement in Hanken’s activities, Annika Sucksdorff is an active link between Hanken and the business community, and serves as a role model for both current students and other alumni.

“I’m very grateful for all the things I’ve learned during my studies at Hanken and for the invaluable network that comes with it. Studying at Hanken can open doors beyond your imagination, and I am a living proof of that. I’m very proud of my alma mater and want to support Hanken also in the future”, says Annika Sucksdorff.

“Annika is a Hanken alumnus with high ambitions and her career is a fine example of the diverse career paths a Hanken degree gives access to. Her commitment to Hanken is strong and we are very grateful for that, says Rector Karen Spens.

More information:
Annika Sucksdorff
Head of Film Production, SF Studios
annika.sucksdorff@sfstudios.se
+46 79-073 08 73

Nina Olin, director external relations and communication
Nina.olin@hanken.fi
+358 (0)40 3521 213

To the top

16.10.2017: Annika Sucksdorff on Hankenin Vuoden alumni 2017

Hanken nimitti elokuvatuottaja Annika Sucksdorffin Vuoden alumniksi vuosittaisen alumnipäivän, Hankendagenin, yhteydessä 13.lokakuuta 2017.

Hanken nimittää vuosittain Vuoden alumnin - Hankenin kasvatin joka on kuluneen vuoden aikana saanut tunnustusta ja ollut yhteiskunnallisesti ajankohtainen. Alumni on myös pitänyt yhteyttä yliopistoon valmistumisensa jälkeen. Tänä vuonna Hankenin rehtori, yhdessä alumnineuvoston kanssa, on valinnut Vuoden alumniksi Annika Sucksdorffin.

Annika Sucksdorff on perheyrityksen Oy Victor Ek Ab:n hallituksen puheenjohtaja ja ruotsalaisyhtiön SF Studios:in vastanimitetty elokuvajohtaja. Sucksdorff valmistui Hankenilta vuonna 2003, yrittäjyys ja johtaminen pääaineenaan. Hän on sittemmin osallistunut Hankenin toimintaan monella tavalla, parhaillaan hän on n.k. Hanken Ambassador.

Hankenin toimintaan osallistumisensa kautta Sucksdorff on aktiivinen linkki Hankenin ja elinkeinoelämän välillä sekä toimii esikuvana niin nykyisille kuin entisille opiskelijoille.

-Olen erittäin kiitollinen niistä taidoista ja verkostoista jotka olen Hankenin opintojen kautta saanut. Opiskelu Hankenilla voi johtaa odottamattomiin urapolkuihin, mistä olen itse elävä esimerkki. Olen ylpeä alma materistani ja haluan olla mukana tukemassa Hankenin kehittymistä tulevaisuudessakin, sanoo otettu Annika Sucksdorff.

-Annika on Hankenin kasvatti, joka on kunnianhimoinen ja hänen uransa on hieno esimerkki siitä, miten Hankenin tutkinto avaa monta ovea. Hänen omistautumisensa Hankeniin on vahva ja siitä olemme hyvin kiitollisia, sanoo Karen Spens, Hankenin rehtori.

Nimitys julkistettiin vuosittaisen alumnipäivän, Hankendagenin, yhteydessä Helsingissä perjantaina 13. lokakuuta 2017.

Lisätietoja:
Annika Sucksdorff
Elokuvajohtaja, SF Studios
annika.sucksdorff@sfstudios.se
+46 79-073 08 73

Nina Olin, viestintä- ja yhteysjohtaja
nina.olin@hanken.fi
+358 (0)40 3521 213

To the top